Остап СЕМЕРАК, мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

— Мі­сія мо­ло­дих — спо­ну­ка­ти стар­ше по­ко­лі­н­ня на­ле­жним чи­ном пе­ре­бу­до­ву­ва­ти вла­сну по­ве­дін­ку та змі­ни­ти по­лі­ти­ку на най­ви­щих дер­жав­них ща­блях. Цю ро­бо­ту ма­є­мо про­дов­жу­ва­ти ра­зом з Мі­ні­стер­ством осві­ти, про що з Лі­лі­єю Гри­не­вич вже ма­ли по­пе­ре­дню роз­мо­ву. Ми го­то­ві ре­а­лі­зо­ву­ва­ти спіль­ні про­е­кти, що від­по­від­ає су­ча­сним сві­то­вим стан­дар­там «зе­ле­ної осві­ти». Їх на­пра­цю­ва­н­ня ва­жли­ве у кон­текс­ті На­ціо­наль­ної стра­те­гії по­во­дже­н­ня з по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми. Пі­сля її за­твер­дже­н­ня бу­де­мо го­ту­ва­ти На­ціо­наль­ний план і від­по­від­ні змі­ни до за­ко­но­дав­ства. Як мі­ністр звер­нув­ся до де­пу­та­тів із за­кли­ком кон­со­лі­ду­ва­ти на­шу ро­бо­ту. Про­гно­зую сер­йо­зну дис­ку­сію з цьо­го пи­та­н­ня у сті­нах пар­ла­мен­ту, але що біль­ше су­спіль­ство бу­де по­ін­фор­мо­ва­не, що біль­ше по­ка­же­мо йо­му по­зи­тив­них на­дбань, які має сьо­го­дні Єв­ро­па, то про­ду­ктив­ні­шою бу­де ця дис­ку­сія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.