«Нав­чи­ти « ві­чли­вої ззм­ма­аг га­ал­лььно­ос­стіі» н т»

Ле ген ди клу­бу «Ре­ал Ма­дрид » пе­ре­да­ють на вич ки гри у фут бол юна кам Тер но піль щи­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль­ська область

Двоє ко­ли­шніх грав­ців фут­боль­но­го клу­бу «Ре­ал Ма­дрид» Фран­сі­ско ПАВОН та Іван ПЕРЕС про­во­дять май­стер-кла­си для юних фут­бо­лі­стів Тер­но­піль­щи­ни. Зір­ки фут­бо­лу при­їха­ли 17 кві­тня і то­ді ж по­бу­ва­ли у двох ра­йо­нах — Зба­разь­ко­му і Тер­но­піль­сько­му.

«Ми зна­є­мо, що в усьо­му сві­ті ді­ти лю­блять гра­ти у фут­бол. І на­шою го­лов­ною ме­тою є по­спіл­ку­ва­ти­ся з ни­ми, по­ка­за­ти ба­зо­ві прин­ци­пи фут­бо­лу, під­три­ма­ти їх у спор­тив­но­му роз­ви­тку», — ка­же Фран­сі­ско Павон. «Крім са­мо­го фут­бо­лу, є ці­ка­вий вид ді­яль­но­сті — це тре­ну­ва­н­ня, — про­дов­жує роз­мо­ву Іван Перес. — Са­ме че­рез тре­ну­ва­н­ня ми пе­ре­да­є­мо лю­бов до цьо­го ви­ду спор­ту. Го­лов­не на­ше зав­да­н­ня — нав­чи­ти вві­чли­вої зма­галь­но­сті. Ді­ти ма­ють ро­зу­мі­ти, що во­ни між со­бою дру­зі, але у фут­бо­лі во­ни мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти».

Фут боль не по ле Ве ли - ких Га­їв Тер­но­піль­сько­го ра­йо­ну 17 кві­тня бу­ло пе­ре­пов­не­не юна­ка­ми рі­зно­го ві­ку. Усі во­ни хо­ті­ли отри­ма­ти поради й кіль­ка пра­кти­чних уро­ків від ле­генд іс пансь ко го фут бо лу і, звіс но, сфо тог ра фу ва ти ся. А ще хлоп ці, як- от вось ми річ - ний Стас ЯЦИШИН, уже обра­ли со­бі но­вих ку­ми­рів, на яких бу­дуть орі­єн­ту­ва­ти­ся у подаль­шій сво­їй фут­боль­ній кар’єрі. «Я граю у на­па­ді, сьо­го­дні за­бив го­ла. Ме­ні да­вав пе ре­да­чу Іван Перес. Хо­чу бу­ти та­ким, як ця фут­боль­на зір­ка. Вбо­лі­ваю за « Бар се ло ну » і « Ре ал Ма­дрид», — роз­по­від­ає Стас.

Фут­боль­ні мі­ні-ма­тчі ді­тям за­пам’ята­ю­ться на­дов­го, адже, крім спіл­ку­ва­н­ня та май­стер-кла­сів, іспан­ці зі­гра­ли з юна­ка­ми — один грав за одну ко­ман­ду, ін­ший — за дру­гу. За­вер- ши ла ся зу стріч роз­да­ва­н­ням ав­то­гра­фів і фо­то­се­сі­я­ми.

Фран­сі­ско Павон та Іван Перес пі­сля за­кін­че­н­ня кар’єри у ве­ли­ко­му фут­бо­лі ви­сту­па­ють за ко­ман­ду ле­генд ма­дрид­сько­го «Ре­а­лу», яка по­стій­но про­во­дить то­ва­ри­ські ма­тчі по всьо­му сві­ту, про­па­гу­ю­чи фут­бол. Зокре­ма, Фран­сі­ско Павон, перш ніж при­ле­тів до Укра­ї­ни, про­вів май­стер-кла­си в Ме­кси­ці для там теш ніх юна ків. Ко лиш ні грав­ці «Ре­ал Ма­дри­ду» при­їха­ли на Тер­но­піль­щи­ну на за­про­ше­н­ня Фун­да­ції зі­рок сві­то­во­го фут­бо­лу «Ді­ти» і Фе­де­ра­ції фут­бо лу Тер но піль сь кої об лас ті. 18 кві­тня іспан­ські фут­бо­лі­сти ма­ли зу­стрі­чі з юна­ка­ми в Чор­тко­ві та Збо­ро­ві.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.