Пи­сан­ки роз­кві­та­ють

У Ки­є­ві три­ває тра­ди­цій­ний фес ти валь тюль­па­нів

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ві­кінг і Ван Ейк — що у них спіль­но­го? Ви­яв­ля­є­ться, це на­зви сор­тів тюль­па­нів, пред­став­ле­них, се­ред ін­ших, на фе­сти­ва­лі «Та­єм­ни­ці Ве­ли­ко­дньої пи­сан­ки». По­дія три­ває на Спі­во­чо­му по­лі у Ки­є­ві до 10 трав­ня. Як по­ві­дом­ля­ють у ко­му­наль­но­му об’єд­нан­ні «Ки­їв­зе­лен­буд», що під­го­ту­ва­ло ви­став­ку, на 2000 ква­дра­тних ме­трів ви­са­ди­ли по­над 200 ти­сяч тюль­па­нів.

Те­мою ком­по­зи­цій, пред­став­ле­них рі­зни­ми ра­йо­на­ми сто­ли­ці, ста­ла сим­во­лі­ка пи­сан­ки. Уча­сни­ки ство­ри­ли кві­тко­ві обе­ре­ги, основ­ни­ми еле­мен­та­ми яких є та чи ін­ша сти­хія. На­при­клад, як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті «Ки­їв­зе­лен­бу­ду», в одній із ком­по­зи­цій ви­ко­ри­ста­ли со­ляр­ні зна­ки. Сон­це є най­дав­ні­шим і най­по­ши­ре­ні­шим сим­во­лом, який за­зви­чай зо­бра­же­но на пи­сан­ках, це озна­чає жит­тє­ву си­лу й від­ро­дже­н­ня при­ро­ди.

Вла­сне, про­бу­дже­н­ня жи­во­го уна­о­чню­ють са­мі тюль­па­ни, за фор­мою бу­то­нів схо­жі на пи­сан­ки. Го­лов­не, щоб, по­при похо­ло­да­н­ня, кві­там ви­ста­чи­ло сон­ця й те­пла — і ви­став­ка ті­ши­ла від­ві­ду­ва­чів яко­мо­га дов­ше.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.