ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1783 — ца­ри­ця Ка­те­ри­на ІІ ви­да­ла ма­ні­фест про при­єд­на­н­ня Кри­му до Ро­сії, за­ру­чив­шись пе­ред цим під­трим­кою низ­ки єв­ро­пей­ських дер­жав, пе­ре­дов­сім Ав­стрії. Цей бру­таль­ний акт ане­ксії по­клав по­ча­ток тра­гі­чній до­бі в жит­ті крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду. 1885 — по­мер Ми­ко­ла Ко­сто­ма­ров, ви­да­тний укра­їн­ський істо­рик, пи­сьмен­ник, гро­мад­ський ді­яч («Дві ру­ські на­ро­дно­сті», «Кни­га бу­т­тя укра­їн­сько­го на­ро­ду», «Бо­г­дан Хмель­ни­цький», «Ма­зе­па»). На­ро­див­ся 1817 р. 1903 — у Ки­ши­не­ві роз­по­ча­ли­ся єв­рей­ські по­гро­ми, спро­во­ко­ва­ні ро­сій­ською ан­ти­се­міт­ською га­зе­тою. За два дні бу­ло вби­то близь­ко 50 лю­дей, ска­лі­че­но по­над 600, зруй­но­ва­но май­же тре­ти­ну бу­ді­вель. 1917 — у Ки­є­ві від­був­ся Все­укра­їн­ський на­ціо­наль­ний кон­грес, пер­ший пред­став­ни­цький фо­рум укра­їн­сько­го ру­ху, який пе­ре­тво­рив Укра­їн­ську Цен­траль­ну Ра­ду на все­укра­їн­ський по­стій­но ді­ю­чий ви­щий за­ко­но­дав­чий ор­ган. 1930 — у при­мі­щен­ні Хар­ків­сько­го те­а­тру ви­не­се­но ви­ро­ки чле­нам «Спіл­ки ви­зво­ле­н­ня Укра­ї­ни», ви­га­да­ної під­піль­ної ан­ти­ра­дян­ської ор­га­ні­за­ції, що ні­би­то існу­ва­ла з 1926 ро­ку. Ця ка­раль­на акція ста­ла пер­шою ре­пе­ти­ці­єю ма­со­вих ре­пре­сій про­ти укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції. 1943 — за на­ка­зом Ген­рі­ха Гімм­ле­ра за­гін СС роз­по­чав лі­кві­да­цію єв­рей­сько­го гет­то Вар­ша­ви. У від­по­відь в гет­то спа­ла­хну­ло пов­ста­н­ня, яке три­ва­ло про­тя­гом чо­ти­рьох ти­жнів; про­ти пов­стан­ців, озбро­є­них ли­ше гвин­тів­ка­ми, пі­сто­ле­та­ми, одним ку­ле­ме­том і са­мо­ро­бни­ми бом­ба­ми, за­сто­со­ву­ва­лись тан­ки, во­гне­ме­ти, ав­то­ма­ти. До 16 трав­ня з 60 ти­сяч ме­шкан­ців гет­то за­ги­ну­ло по­над 56 ти­сяч, ви­жи­ло, як ба­чи­мо, ду­же ма­ло лю­дей. Це — ге­ро­ї­чна сто­рін­ка Дру­гої сві­то­вої вій­ни. 2005 — ні­ме­цький кар­ди­нал Йо­зеф Ра­тцин­гер був обра­ний Па­пою Рим­ським і прийняв ім’я Бе­не­дикт ХVI. У лю­то­му 2013-го за­ли­шив Свя­тий Пре­стол за ста­ном здо­ров’я.

1885 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.