«Пі­дво­дні те­чії» про­це­су сто­лі­т­тя

«По­лі­ти­чні по­дії в Укра­ї­ні без­по­се­ре­дньо впли­ва­ють на ре­зо­нан­сну спра­ву Пу­ка­ча», — Оле­ксій ПОДОЛЬСЬКИЙ

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

За сім­над­ця­тий рік, скіль­ки три­ває суд у «спра­ві Гон­га­дзе— По­доль­сько­го», за­сі­да­н­ня пе­ре­но­си­ли на­пев­но не де­ся­тки, а вже со­тні ра­зів. І ця тра­ди­ція, на жаль, про­дов­жу­є­ться. При­чи­ни рі­зні. Що тра­пи­ло­ся на цей раз? От­же, як і 7 лю­то­го, за­сі­да­н­ня у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му су­ді із роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ 19 кві­тня не від­бу­ло­ся. Під­ста­ви ана­ло­гі­чні — че­рез від­су­тність пов­но­го скла­ду суд­дів­ської ко­ле­гії. «Сьо­го­дні зно­ву не­має мо­жли­во­сті зі­бра­ти всю ко­ле­гію, — за­яви­ла го­ло­ву­ю­ча в су­ді На­та­лія МАРЧУК. — Але при цьо­му і не­має за­кон­них під­став зро­би­ти за­мі­ну, то­му що від­су­тність не та­ка вже і три­ва­ла...

Про­те ми мо­же­мо ви­рі­ши­ти кіль­ка ор­га­ні­за­цій­них пи­тань, які я мо­жу роз­гля­ну­ти без ко­ле­гії, для то­го, щоб ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­р­вою і про­дов­жи­ти по­тім на­шу з ва­ми ро­бо­ту, — про­дов­жи­ла су­д­дя. — До нас на­ді­йшли два кло­по­та­н­ня від пред­став­ни­ків по­тер­пі­ло­го Оле­ксія По­доль­сько­го. Зокре­ма, я ду­маю, що не бу­де про­бле­мою якщо ми в роз­ви­ток на­шо­го по­пе­ре­дньо­го за­пи­ту до Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва, зро­би­мо те­пер за­пит до ГПУ що­до від­су­тно­сті 118-го то­му у спра­ві, щоб з’ясу­ва­ти ін­фор­ма­цію про на­яв­ність у про­ку­ра­ту­ри ча­сти­ни ці­єї спра­ви. В за­ле­жно­сті від то­го, яку від­по­відь во­ни нам да­дуть, ми бу­де­мо ру­ха­ти­ся да­лі».

В цьо­му кон­текс­ті за­су­дже­ний до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня за вбив­ство Ге­ор­гія Гон­га­дзе і по­би­т­тя Оле­ксія По­доль­сько­го — Оле­ксій Пу­кач за­явив: «Я вам ска­жу біль­ше, ча­сти­на про­то­ко­лів вза­га­лі від­су­тня в цій спра­ві із са­мо­го по­ча­тку — їх не бу­ло ні в Пе­чер­сько­му, ні в Апе­ля­цій­но­му су­ді. Пі­сля то­го, як спра­ву ще на по­ча­тку пе­ре­да­ли в суд, я за­пи­тав слід­чих — де всі про­то­ко­ли? А во­ни ме­ні від­по­ві­ли, що я їх з’їв, як су­д­дя Зва­рич. Йде­ться про від­су­тність про­то­ко­лів, де за­фі­ксо­ва­но як на ме­не ти­сну­ли і шан­та­жу­ва­ли, зму­шу­ю­чи на­зва­ти ін­ші прі­зви­ща».

Ра­ні­ше Оле­ксій Подольський не­о­дно­ра­зо­во ви­ма­гав роз­слі­ду­ва­ти ці не­за­кон­ні дії. «Во­ни сто­су­ю­ться шан­та­жу Пу­ка­ча в Пе­чер­сько­му су­ді, в чо­му бра­ли участь су­д­дя Мель­ник, про­ку­ро­ри Ши­лов з Во­ло­ши­ним та ін­ші по­са­до­ві осо­би, з яки­ми, як ствер­джує Пу­кач, бу­ла та­кож Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко, — ко­мен­тує «Дню» по­тер­пі­лий. — Її по­їзд­ки до ко­ло­нії якраз збі­га­ю­ться із ча­сом, ко­ли во­ни йо­го шан­та­жу­ва­ли й ви­ма­га­ли на­зва­ти ін­ші прі­зви­ща як за­мов­ни­ків зло­чи­ну. Про­тя­гом трьох ро­ків я та мої пред­став­ни­ки ба­га­то­ра­зо­во ви­ма­га­ли від Ген­про­ку­ра­ту­ри вне­сти до єди­но­го ре­є­стру за­яву про зло­чин та роз­слі­ду­ва­ти ви­слов­лю­ва­н­ня Пу­ка­ча, але гру­бо по­пи­ра­ю­чи за­кон про­ку­ра­ту­ра до цьо­го ча­су від­мов­ля­є­ться це ро­би­ти. Те­пер вже ігно­ру­ю­чи і ухва­лу з цьо­го при­во­ду Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду із роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ, яка бу­ла ви­не­се­на ще в жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку, та ще і на­прав­ля­ю­чи на адре­су су­ду хам­ські від­по­віді».

Кіль­ка за­яв зро­бив і пред­став­ник По­доль­сько­го в су­ді — Оле­ксандр ЄЛЬЯШКЕВИЧ. «По-пер­ше, я би хо­тів звер­ну­ти ува­гу на те, що по тій аме­ри­кан­ській адре­сі, по якій на­чеб­то жи­ве Ми­ро­сла­ва Гон­га­дзе, і ку­ди суд на­прав­ляє до­ку­мен­ти, во­на дав­но не жи­ве. Зро­зумі­ло, чо­му Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко не да­ла справ­жню адре­су, то­му що во­на не хо­ті­ла щоб до Ми­ро­сла­ви до­хо­ди­ла об’єктив­на ін­фор­ма­ція. Ду­маю, зав­да­н­ня су­ду — це з’ясу­ва­ти, — ка­же пред­став­ник по­тер­пі­ло­го. — По­дру­ге — ми не змо­же­мо ру­ха­ти­ся впе­ред, по­ки в ці­ло­му не змо­же­мо ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня по пов­но­ва­же­н­ням Те­ли­чен­ко. Як ві­до­мо, во­на бу­ла свід­ком у «спра­ві Гон­га­дзе—По- доль­сько­го», а от­же згі­дно Кри­мі­наль­но- про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу 1960 р. не має пра­ва пред­став­ля­ти ін­те­ре­си Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе».

«До­ки ми не збе­ре­мо­ся на за­сі­да­н­ня у пов­но­му скла­ді, ми не змо­же­мо ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня. З ньо­го ми і по­чне­мо на­ше на­сту­пне за­сі­да­н­ня», — від­по­ві­ла су­д­дя На­та­лія Марчук.

Ще на по­пе­ре­дніх за­сі­да­н­нях, ре­а­гу­ю­чи на на­ве­де­ний ар­гу­мент сто­ро­ни По­доль­сько­го що­до від­сто­ро­не­н­ня Те­ли­чен­ко, во­на за­яв­ля­ла, що як під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, так і під час су­до­вих роз­гля­дів пи­та­н­ня що­до її до­пи­ту як свід­ка, а від­по­від­но, мо­жли­вість пред- став­ля­ти ін­те­ре­си Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе, бу­ло ви­рі­ше­но по­зи­тив­но.

«І тре­тій мо­мент, — про­дов­жив Оле­ксандр Єльяшкевич. — Ві­до­мо, що у суд­дів­ську ко­ле­гію уві­йшла су­д­дя Фрон­тов­ська Те­тя­на Іва­нів­на. За на­шою ін­фор­ма­ці­єю во­на має ро­ди­чів, які пра­цю­ва­ли, а де­хто і до­сі пра­цює, в Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі. Зокре­ма, ра­ні­ше її чо­ло­вік ку­ри­ру­вав пи­та­н­ня, пов’яза­ні з пред­став­ни­цтвом ГПУ в су­ді пер­шої ін­стан­ції. Про­шу ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня, щоб по­тім во­но не галь­му­ва­ло за­сі­да­н­ня в на­шо­му су­ді і не під­став­ля­ло са­му суд­дю під тиск ГПУ».

«Ко­ли ми збе­ре­мо­ся на­сту­пно­го ра­зу, мо­жна бу­де ви­рі­ши­ти і це пи- та­н­ня», — від­ре­а­гу­ва­ла го­ло­ву­ю­ча су­д­дя.

Єди­ною, хто не ре­а­гу­вав на зви­нув­че­н­ня, ко­ли мо­ва йшла про неї, і не брав уча­сті в обго­во­рен­ні, бу­ла Ва­лен­ти­на ТЕ­ЛИ­ЧЕН­КО. Во­на мов­ча­ла. Що­прав­да по­тім да­ла коментар журналістам. «Я в за­тя­гу­ван­ні спра­ви вба­чаю з бо­ку суд­дів Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду спро­би ма­ні­пу­лю­ва­ти ці­єю спра­вою, тор­гу­ва­ти­ся, спря­мо­ва­ні на те, щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спра­ву для під­ви­ще­н­ня сво­їх шан­сів по­тра­пи­ти до Вер­хов­но­го Су­ду. Це вже не пер­ший раз, ко­ли не від­бу­ва­є­ться су­до­ве за­сі­да­н­ня. В основ­но­му че­рез те, що суд­ді не мо­жуть сфор­му­ва­ти ко­ле­гію або хтось із ко­ле­гії від­су­тній. Та­ке за­тя­гу­ва­н­ня аб­со­лю­тно ні­чим не мо­жна ви­прав­да­ти» (censor.net.ua).

Не за­тя­гу­ва­ти про­це­су під час за­сі­да­н­ня за­кли­ка­ли і пред­став­ни­ки Ген­про­ку­ра­ту­ри, які по­сла­ли­ся на роз’ясне­н­ня по­ста­но­ви пле­ну­му Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду: «стро­ки роз­гля­ду спра­ви не мо­жуть вва­жа­ти­ся ро­зум­ни­ми, якщо по­ру­ше­на їх чер­га і при­зна­че­н­ня за­сі­да­н­ня із ве­ли­ки­ми ін­тер­ва­ла­ми».

Це ви­кли­ка­ло обу­ре­н­ня в адво­ка­тів Пу­ка­ча, а та­кож у По­доль­сько­го і йо­го за­хи­сни­ків. «Не­чу­ва­на на­глість, — за­явив Оле­ксій Подольський. Ви ж са­мі за­тя­гу­є­те про­цес, зокре­ма, не ре­а­гу­ю­чи на ухва­лу су­ду. А ще з при­во­ду Ген­про­ку­ра­ту­ри я хо­чу за­яви­ти на­сту­пне. Як ві­до­мо, рі­ше­н­ня Апе­ля­цій­но­го су­ду по­си­ла­є­ться на те, що мої пра­ва по пи­тан­ню за­мов­ни­ків бу­дуть вра­хо­ва­ні у тій спра­ві, що роз­слі­дує ГПУ. Так от я хо­чу про­ін­фор­му­ва­ти всіх уча­сни­ків про­це­су, що я кіль­ка ра­зів звер­тав­ся до ГПУ, і ко­жно­го ра­зу ме­ні від­по­від­а­ють про те, що я не є по­тер­пі­лим по спра­ві за­мов­ни­ків. Тоб­то Ген­про­ку­ра­ту­ра не хо­че за­йма­ти­ся цим пи­та­н­ням».

Зре­штою су­д­дя по­ра­див­шись із сто­ро­на­ми про­це­су, пе­ре­не­сла за­сі­да­н­ня су­ду на 10.00 31 трав­ня. В чо­му при­чи­на за­тя­гу­ва­н­ня су­ду?

«Фор­маль­но ви­гля­дає так, що ка­са­цій­ний суд пе­ре­бу­вав у ста­дії ре­ор­га­ні­за­ції, від­по­від­но суд­дів обме­же­на кіль­кість, то­му во­ни не всти­га­ють бра­ти участь у за­сі­да­н­нях, — ко­мен­тує «Дню» Оле­ксій Подольський. — А не­фор­маль­но по­дії в цьо­му су­ді, як і ра­ні­ше, за­ле­жать від по­лі­ти­чних по­дій в кра­ї­ні. На мою дум­ку, сьо­го­дні фа­кти­чно вже роз­по­ча­ла­ся пре­зи­дент­ська кам­па­нія, хоч до ви­бо­рів ще до­ста­тньо да­ле­ко. Я вва­жаю, що на­мі­тив­ся пев­ний роз­кол в пре­зи­дент­сько­му та­бо­рі, або тих, хто йо­го ра­ні­ше під­три­му­вав. Ро­ди­на «Ку­чми—Пін­чу­ка, яка за до­ру­че­н­ням Пе­тра По­ро­шен­ка пред­став­ляє ін­те­ре­си Укра­ї­ни в Мін­ську, вже не так одно­зна­чно під­три­му­ють ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що во­ни вва­жа­ють йо­го «зби­тим льо­тчи­ком» і бу­дуть ста­ви­ти на ін­шо­го кан­ди­да­та».

«Пе­тру По­ро­шен­ку це не по­до­ба­є­ться, від­по­від­но не­має та­ко­го ша­ле­но­го ти­ску на суд­дів, як це бу­ло в апе­ля­цій­ній ін­стан­ції, — про­дов­жує гро­мад­ській ді­яч. — На­га­даю, що про від­по­від­ні вка­зів­ки з бо­ку Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та су­д­дям Апе­ля­цій­но­го су­ду ра­ні­ше за­яв­ляв ко­ли­шній го­ло­ва цьо­го су­ду Ан­тон Чер­ну­шен­ко. То­му сьо­го­дні суд­ді ка­са­цій­ної ін­стан­ції, ро­зу­мі­ю­чи по­лі­ти­чну си­ту­а­цію і зна­ю­чи приклад суд­ді Пе­чер­сько­го су­ду Ки­є­ва Андрія Мель­ни­ка, який фаль­шу­вав цю спра­ву на ко­ристь Ку­чми, че­рез що йо­го по­ки не за­су­ди­ли, але суд­дів­ська кар’єра яко­го фа­кти­чно за­кін­чи­ла­ся, приклад суд­ді Апе­ля­цій­но­го су­ду Сте­па­на Гла­дія, яко­го не­що­дав­но не обра­ли до скла­ду Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя, не хо­чуть про­дов­жу­ва­ти фаль­си­фі­ку­ва­ти цю спра­ву».

«А те, що ни­ні­шня Ген­про­ку­ра­ту­ра на чо­лі з Юрі­єм Лу­цен­ком, вже по­ча­ла вка­зу­ва­ти су­дам, як ве­сти за­сі­да­н­ня, що аб­со­лю­тно не­при­пу­сти­мо, озна­чає що ро­ди­на Ку­чма ти­сне на ГПУ, — ка­же Подольський. — Ген­про­ку­ра­ту­ра вже сім­над­ця­тий рік не хо­че по­ста­ви­ти кра­пку в ча­сти­ні за­мов­ни­ків, ні­чо­го по суті не роз­слі­ду­ю­чи, але при цьо­му зви­ну­ва­чує суд у за­тя­гу­ван­ні про­це­су. ГПУ хо­че як най­швид­ше за­кри­ти цю спра­ву без з’ясу­ва­н­ня за­мов­ни­ків. І ми ба­чи­мо з по­ве­дін­ки і за­яв Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко, що во­на їм до­по­ма­гає. Але ми не да­мо за­кри­ти цю спра­ву, то­му що мо­ти­ви зло­чи­ну Пу­ка­ча су­дом так і не з’ясо­ва­ні. Ні Ку­чмі, ні Яну­ко­ви­чу їхні зло­чи­ни не зій­дуть з рук. Спра­ва не в По­доль­сько­му, а в то­му, щоб не допу­сти­ти пе­ре­мо­ги не­спра­ве­дли­во­сті».

Го­лов­не, щоб ува­га су­спіль­ства і жур­на­лі­стів — не спа­да­ла.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

По­літв’язень ра­дян­ських кон­цта­бо­рів, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни І, II та IV скли­кань, Ге­рой Укра­ї­ни Сте­пан Хма­ра, який не про­пу­скає жо­дно­го су­ду, спіл­ку­є­ться з пред­став­ни­ком Оле­ксія По­доль­сько­го Оле­ксан­дром Єлья­шке­ви­чем пе­ред по­ча­тком за­сі­да­н­ня

Го­ло­ву­ю­чій суд­ді На­та­лії Марчук уже вдру­ге по­спіль до­во­ди­ться пе­ре­но­си­ти за­сі­да­н­ня су­ду че­рез не­пов­ний склад ко­ле­гії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.