«У нас ще ба­га­то зав­дань»

Цьо­го ти­жня Ки­їв до­лу­чи­ться до Мі­жна­ро­дно­го мар­шу за пра­ва тва­рин

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Сто­ли­ця Укра­ї­ни ві­зьме участь у Мі­жна­ро­дно­му мар­ші за пра­ва тва­рин, який 22 кві­тня та­кож прой­де у Вар­ша­ві та Ри­мі. Йо­го ме­та — про­па­гу­ва­н­ня гу­ман­но­го став­ле­н­ня до тва­рин, ін­фор­му­ва­н­ня гро­мад­сько­сті про те, які про­бле­ми у цьо­му по­лі слід ви­рі­шу­ва­ти.

«За­раз основ­ні про­бле­ми — це жор­сто­ке став­ле­н­ня до до­ма­шніх тва­рин, хо­ча є важ­кі ви­пад­ки і зі свій­ськи­ми, — го­во­рить Яни­на РЕНК, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Спіл­ка за­хи­сту тва­рин «За

жи­т­тя » . — Сьо­го­дні на ву­ли­цях Укра­ї­ни ба­га­то без­при­туль­них со­бак і кі­шок, з яки­ми тре­ба пра­цю­ва­ти, а лю­ди ма­ють не до­сить ін­фор­ма­ції: не зна­ють, що є сте­ри­лі­за­ція, при­тул­ки для тва­рин — що ці пи­та­н­ня ви­рі­шу­ю­ться. У Ки­є­ві силь­на зоо­за­хи­сна спіль­но­та, ми обмі­ню­є­мо­ся до­сві­дом і спів­пра­цю­є­мо з за­хи­сни­ка­ми тва­рин із-за кор­до­ну. За­ру­бі­жні ко­ле­ги нас ро­зу­мі­ють і під­три­му­ють».

Ор­га­ні­за­то­ри мар­шу на­го­ло­шу­ють, що кіль­ка ро­ків то­му Укра­ї­на під­пи­са­ла Єв­ро­пей­ську кон­вен­цію про за­хист до­ма­шніх тва­рин, але во­на не ви­ко­ну­є­ться. Втім, зав­дя­ки на­по­ле­гли­во­сті гро­мад­сько­сті не­що­дав­но Вер­хов­на Ра­да прийня­ла у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект, який по­си­лює від-

по­від­аль­ність за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми та їх вбив­ство.

«Ми про­дов­жи­мо спів­пра­цю­ва­ти з вла­дою, ви­слов­лю­ва­ти свою чі­тку по­зи­цію, про­по­ну­ва­ти прав­ки у за­ко­но­дав­ство, бо у нас ще ба­га­то зав­дань. Ро­бо­та сто­су­є­ться за­хи­сту до­ма­шніх, без­при­туль­них, свій­ських тва­рин і тих, які пе­ре­бу­ва­ють у цир­ках і зоо­пар­ках. Тоб­то ре­фор­ма має сто­су­ва­ти­ся змін у всіх на­прям­ках», — акцен­тує Юлія ПЕТРЕНКО, за­снов­ни­ця бла­го­дій

но­го фон­ду «Ма­лень­кі сер­ця» . Пи­та­н­ня за­хи­сту тва­рин є акту­аль­ним для всіх міст Укра­ї­ни — ні­де йо­го не вда­ло­ся ви­рі­ши­ти пов­ні­стю. Най­ча­сті­ше при­чи­на по­ля­гає в без­від­по­від­аль­но­сті го­спо­да­рів, які ви­ки­да­ють на ву­ли­цю сво­їх со­бак і кі­шок. Тож, крім за­ко­но­дав­чих змін, гро­мад­ськість вва­жає вкрай ва­жли­вою про­сві­тни­цьку ро­бо­ту з гро­ма­дя­на­ми — як з до­ро­сли­ми, так і з ді­тьми. То­му на Мі­жна­ро­дно­му мар­ші за пра­ва тва­рин, який роз­по­чне­ться о 13.00 у пар­ку іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, при­су­тнім чи­та­ти­муть те­ма­ти­чні ле­кції, від­бу­де­ться те­ле­міст з Вар­ша­вою та Ри­мом. Та­кож у пар­ку від­бу­ду­ться бла­го­дій­ний яр­ма­рок і тре­нін­гіз на­да­н­ня пер­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги тва­ри­нам.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.