Сві­то­ва кла­си­ка від Оль­ги Ми­ки­тен­ко

21 кві­тня опер­на зір­ка із Ес­се­на (Ні­меч­чи­на) ви­сту­пить у бла­го­дій­но­му кон­цер­ті

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ве­чір від­бу­де­ться в На­ціо­наль­ній опе­рі, і він при­свя­че­ний 25-річ­чю кар­діо­хі­рур­гії но­во­на­ро­дже­них в Укра­ї­ні. 21 кві­тня 1992 ро­ку Іл­ля Ємець впер­ше на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі про­вів успі­шну опе­ра­цію на сер­ці у но­во­на­ро­дже­но­го. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів бла­го­дій­ної акції, на зі­бра­ні ко­шти при­дба­ють тер­мо­ре­гу­лю­ю­чий апа­рат для про­ве­де­н­ня опе­ра­цій на сер­ці ди­ти­ни (зі шту­чним кро­во­обі­гом), яким обла­дна­ють на­у­ко­во-пра­кти­чний ме­ди­чний центр ди­тя­чої кар­діо­ло­гії та кар­діо­хі­рур­гії МОЗ Укра­ї­ни.

Ни­ні Оль­га Ми­ки­тен­ко (ко­ло­ра­тур­не со­пра­но) вже ба­га­то ро­ків жи­ве у Ні­меч­чи­ні, ви­сту­пає у най­пре­сти­жні­ших за­лах сві­ту, але ко­ли зна­хо­дить «ві­ко­не­чко» у сво­є­му на­пру­же­но­му га­строль­но­му гра­фі­ку, то з ра­ді­стю при­їжджає на Ба­тьків­щи­ну, і це зав­жди свя­то для на­ших ша­ну­валь­ни­ків ви­со­ко­го ми­сте­цтва. У Ки­є­ві спів­а­чка ви­ко­ну­ва­ти­ме у су­про­во­ді Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни під ору­дою ди­ри­ген­та Ал­ли Куль­ба­би тво­ри з опер Мо­цар­та, Гу­но, Ма­ска­ньї, Ле­он­ка­вал­ло і Пуч­чі­ні, а у фі­на­лі кон­цер­ту — свій ко­рон­ний но­мер, арію Ма­рії з мю­зи­клу « Вес­тсайд­ська істо­рія» Берн­стай­на.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.