«Пе­ре­мо­жна би­тва для Та­ру­ти­на»

Го­спо­дар­ський суд Оде­ської обла­сті ви­знав не­за­кон­ни­ми дії Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни що­до ро­зо­рю­ва­н­ня ланд­ша­фтно­го за­ка­зни­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Якщо це, умов­но ка­жу­чи, вій­на, то це пер­ша пе­ре­мо­жна би­тва для Та­ру­тин­сько­го сте­пу » , — ко­мен­тує рі­ше­н­ня су­ду Со­фія ШУТЯК, юри­скон­сульт між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Еко­ло­гія- Пра­во- Лю­ди­на» . Тіль­ки пер­ша, бо у про­гра­ної сто­ро­ни є пра­во на апе­ля­цій­ну скар­гу. Еко­ло­ги вва­жа­ють, що фер­мер­ські го­спо­дар­ства, про­ти яких по­да­ва­ли по­зов за не­за­кон­не ро­зо­рю­ва­н­ня зе­мель ланд­ша­фтно­го за­ка­зни­ка «Та­ру­тин­ський степ», са­ме так і зро­блять. Адже в су­ді пе­ре­ко­ну­ва­ли, що ора­ли, не зна­ю­чи, що це те­ри­то­рія при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, і пла­ну­ва­ли ви­ро­щу­ва­ти тут сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри.

На цій по­зи­ції спо­ча­тку на­по­ля­га­ло і Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни, яке без ва­гань укла­да­ло до- го­во­ри з при­ва­тни­ми під­при­єм­ства­ми про на­да­н­ня їм в орен­ду зе­мель, що ко­лись на­ле­жа­ли вій­сько­во­му по­лі­го­ну. Це всу­пе­реч то­му, що з 2012 ро­ку те­ри­то­рія має ста­тус ланд­ша­фтно­го за­ка­зни­ка. Та Го­спо­дар­ський суд Оде­ської обла­сті ви­знав та­кі дії ві­дом­ства не­за­кон­ни­ми.

«Ми за­до­во­ле­ні та­ким рі­ше­н­ням, вва­жа­є­мо йо­го ду­же про­гре­сив­ним, бо су­д­дя пі­шла про­ти си­сте­ми і на­зва­ла ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми. Це ду­же цін­но, — за­ува­жує Со­фія Шутяк. — У рам­ках цьо­го про­це­су ми до­ся­гли сут­тє­вих змін, ді­лян­ки за­ре­є­стру­ва­ли на­ле­жним чи­ном, спла­ти­ли від­по­від­ні по­да­тки. Мі­сце­ва гро­ма­да по­ба­чи­ла, що є на­дія, то­му вар­то об’єд­ну­ва­ти­ся. За­раз у них ор­га­ні­зо­ву­є­ться ініціатива « Зе­ле­ний ли­сток » , яка хо­че це пи­та­н­ня три­ма­ти на кон­тро­лі. На остан­ньо­му за­сі­дан­ні ро­бо­чої гру­пи, ство­ре­ної за іні­ці­а­ти­ви Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, за уча­стю пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни і гро­мад­ських акти­ві­стів прийня­ли рі­ше­н­ня, що степ за­раз кра­ще вза­га­лі не чі­па­ти ( ра­ні­ше обо­рон­не ві­дом­ство по­го­джу­ва­лось ре­куль­ти­ву­ва­ти роз­ора­ні зем­лі. — Авт.). Як по­ясни­ли спів­ро­бі­тни­ки Ін­сти­ту­ту бо­та­ні­ки НАН Укра­ї­ни, якщо не три­во­жи­ти степ, він від­но­ви­ться сам, бо дов­ко­ла є ді­лян­ки, звід­ки за­но­си­ти­ме­ться на­сі­н­ня ро­сли­нок. Ва­жли­во три­ма­ти пи­та­н­ня « Та­ру­тин­сько­го сте­пу » на кон­тро­лі та ви­ма­га­ти збіль­ше­н­ня пло­щі за­ка­зни­ка й під­ви­ще­н­ня йо­го ста­ту­су » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.