Лю­ди­ні, яка не зда­ла­ся

На Во­ли­ні по­став­лять пам’ятник ко­ман­ди­ро­ві остан­ньо­го під­роз­ді­лу УПА

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Про те, що на Во­ли­ні ще у 50-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя ді­я­ли під­піль­ні гру­пи Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії, ві­до­мо з на­дій­но­го дже­ре­ла: ар­хів­них до­ку­мен­тів Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни та Во­лин­сько­го об­ко­му ко­му­ні­сти­чної пар­тії. В одно­му з та­ких до­ку­мен­тів, Кол­ків­сько­го рай­ко­му КП (б)У та ра­йон­но­го від­ді­лу МДБ Во­лин­ської обла­сті що­до лі­кві­да­ції оу­нів­сько­го під­пі­л­ля в ли­пні 1952 ро­ку, чи­та­є­мо: «...На те­ри­то­рії Кол­ків­сько­го ра­йо­ну актив­ну ан­ти­ра­дян­ську на­ціо­на­лі­сти­чну ді­яль­ність про­во­дять ра­йон­ні про­від­ни­ки ОУН в кіль­ко­сті 4-х бан­ди­тів..., ...«Бі­ло­ус» — Га­лай­да Гри­го­рій На­у­мо­вич, Ста­рий Чор­то­рийськ..., ...«Ли­сен­ко» — Ков­ба­сюк Юхим Ан­дрі­йо­вич, Дов­жи­ця..., ...не­ві­до­мий..., та ...«Ри­жий», він же «Сер­гій» — Лін­ник Сте­пан Ан­дрі­а­но­вич, 1920 ро­ку, який на­ро­див­ся в с.Пі­дга­т­тя Кол­ків­сько­го ра­йо­ну, Во­лин­ської обла­сті, в ла­вах ОУН з 1943 ро­ку, на озбро­єн­ні має ав­то­мат ППШ з кру­глим ди­ском і пі­сто­лет, ко­ман­дир ОДГ...» Лі­кві­ду­ва­ти Сте­па­на Лін­ни­ка ра­дян­ська вла­да зумі­ла ли­ше 20 жов­тня 1955 ро­ку, про що і ска­за­но у до­по­від­ній пер­шо­го се­кре­та­ря Во­лин­сько­го об­ко­му пар­тії Гру­ше­цько­го пер­шо­му се­кре­та­рю ЦК КП Укра­ї­ни Ки­ри­чен­ку. При­чо­му вби­ти йо­го зумі­ли ли­ше у не­рів­но­му бою бі­ля се­ла Ко­ма­ро­ве, на­зи­ва­ю­чи під­роз­діл Лін­ни­ка «бан­дою Ри­жо­го». Ко­ле­кція ар­хів­них до­ку­мен­тів, які до­слі­див ди­ре­ктор Ма­не­ви­цько­го кра­є­знав­чо­го му­зею Пе­тро Хо­мич, мі­стить зві­ти про зброй­ні зі­ткне­н­ня упів­ців з на­ци­ста­ми — за­сід­ки на ко­ло­ни, на­па­ди на гар­ні­зо­ни та ва­жли­ві об’єкти.

Пе­тро Хо­мич і ви­сту­пив з іні­ці­а­ти­вою про вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка остан­ньо­му ко­ман­ди­ру під­роз­ді­лу УПА на Во­ли­ні, кра­йо­во­му про­від­ни­ку ОУН Сте­па­ну Лін­ни­ку на йо­го ма­лій ба­тьків­щи­ні, у се­лі Пі­дга­т­тя Ма­не­ви­цько­го ра­йо­ну. Одним із ме­це­на­тів вша­ну­ва­н­ня пам’яті лю­ди­ни, яка не зда­ла­ся, до кін­ця бо­рю­чись за не­за­ле­жність Укра­ї­ни, є і уро­дже­нець се­ла Цмі­ни (Пі­дга­т­тя ни­ні вхо­дить у Цмі­нів­ську сіль­ську ра­ду), ко­трий ме­шкає на Хер­сон­щи­ні. Пам’ятник має по­ста­ти на свя­то По­кро­ви, у жов­тні цьо­го ро­ку. На жаль, де по­хо­ва­ний Сте­пан Лін­ник, не­ві­до­мо, ен­ка­ве­ди­сти за­зви­чай не за­ли­ша­ли та­ких ві­до­мо­стей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.