«Крок на­зу­стріч гро­ма­дам»

Фі­лі­я­ми опор­них шкіл від­те­пер мо­жуть бу­ти на­вчаль­но-ви­хов­ні ком­пле­кси

Den (Ukrainian) - - День України -

Від­по­від­ну по­ста­но­ву бу­ло ухва­ле­но 19 кві­тня під час за­сі­да­н­ня уря­ду.

« Ча­сто фі­лії опор­них шкіл — це за­кла­ди, в яких бу­ло по­ни­же­но сту­пінь пі­сля ство­ре­н­ня опор­ної шко­ли. Тоб­то ра­ні­ше в при­мі­щен­ні цьо­го за­кла­ду мо­гла пов­но­цін­но фун­кціо­ну­ва­ти стар­ша, ба­зо­ва та по­ча­тко­ва шко­ла. Пі­сля ство­ре­н­ня опор­ної шко­ли в фі­лії за­ли­ши­ла­ся, на­при­клад, ли­ше по­ча­тко­ва шко­ла. Ча­сто в та­ких за­кла­дах є віль­ні при­мі­ще­н­ня, де мо­жна від­кри­ти пов­но­цін­них ди­тя­чий са­док, але за­ко­но­дав­ством це не бу­ло унор­мо­ва­но. Цим рі­ше­н­ням ми ро­би­мо крок на­зу­стріч мі­сце­вим гро­ма­дам і да­є­мо їм мо­жли­вість утво­рю­ва­ти у фі­лі­ях пов­но­цін­ні НВК», — за­зна­чи­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лія ГРИНЕВИЧ, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Та­кож по­ста­но­ва вно­сить де­які змі­ни у ви­зна­че­н­ня опор­ної шко­ли. Зокре­ма, до та­ких шкіл те­пер мо­жуть від­но­си­ти­ся за­кла­ди, що не ма­ють фі­лій, але до них здій­сню­є­ться під­ве­зе­н­ня учнів не мен­ше ніж з трьох се­лищ, сіл.

До­ку­мент прийня­то з до­о­пра­цю­ва­н­ням. МОН пла­нує під­кре­сли­ти в по­ста­но­ві ва­жли­вість під­ве­зе­н­ня до опор­них шкіл ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. На­га­ду­є­мо, що на­ра­зі в Укра­ї­ні фун­кціо­нує 178 опор­них на­вчаль­них за­кла­дів. З 2013—2014 до 2016—2017 на­вчаль­них ро­ків бу­ло ре­ор­га­ні­зо­ва­но зі змі­ною сту­пе­ня 485 на­вчаль­них за­кла­дів, що від­по­від­ає по­лі­ти­ці МОН, згі­дно з якою по­ча­тко­ва шко­ла має бу­ти якнай­ближ­че до мі­сця про­жи­ва­н­ня учня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.