Трамп під­пи­сав указ «Ку­пуй аме­ри­кан­ське, на­ймай на ро­бо­ту аме­ри­кан­ців»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп під­пи­сав указ під на­звою «Ку­пуй аме­ри­кан­ське, на­ймай на ро­бо­ту аме­ри­кан­ців», який пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня за­хи­сту пев­них ви­ро­бле­них у США то­ва­рів і пе­ре­гляд про­гра­ми ви­да­чі аме­ри­кан­ських ро­бо­чих віз H-1B, яка спри­яє ро­бо­ті у США ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них іно­зем­них спе­ці­а­лі­стів. За сло­ва­ми гла­ви Бі­ло­го до­му, змі­на по­ряд­ку ви­да­чі цих віз не­об­хі­дна для то­го, щоб «уни­кну­ти ша­храй­ства і зло­вжи­вань», адже за­раз та­кі ві­зи ви­да­ю­ться «аб­со­лю­тно ви­пад­ко­вим ме­то­дом». «Во­ни по­вин­ні ви­да­ва­ти­ся най­більш ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ним і ви­со­ко­опла­чу­ва­ним фа­хів­цям і ні­ко­ли не по­вин­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для за­мі­ни аме­ри­кан­ців», — на­го­ло­сив До­нальд Трамп. Що­рі­чно в США ви­да­є­ться 85 тис. ро­бо­чих віз H-1B, ча­сто до них вда­ю­ться ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ком­па­нії з Крем­ні­є­вої до­ли­ни. Ві­за до­зво­ляє ком­па­ні­ям за­лу­ча­ти пра­ців­ни­ків те­хні­чних спе­ці­аль­но­стей з усьо­го сві­ту.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.