Як На­ціо­наль­ній спіл­ці ви­ро­би­ти на­ціо­наль­ний ха­ра­ктер?

Сьо­го­дні — ви­бо­ри го­ло­ви. Кан­ди­да­ти роз­по­ві­ли «Дню» своє ба­че­н­ня май­бу­тньо­го ор­га­ні­за­ції

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­дим ЛУБЧАК, Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Сьо­го­дні, 20 кві­тня, від­бу­де­ться ХІV чер­го­вий з’їзд На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни. У по­ряд­ку ден­но­му — зві­ти про ро­бо­ту Спіл­ки, ре­ві­зій­ної ко­мі­сії, ви­бо­ри го­ло­ви НСЖУ та го­ло­ви ре­ві­зій­ної ко­мі­сії, за­твер­дже­н­ня скла­ду прав­лі­н­ня та ви­бо­ри ре­ві­зій­ної ко­мі­сії. На­ра­зі НСЖУ очо­лює пер­ший се­кре­тар Сер­гій То­мі­лен­ко, який ви­ко­нує обов’яз­ки го­ло­ви пі­сля то­го, як обра­ний на з’їзді 24 кві­тня 2012 ро­ку Оле­гНа­ли­вай­ко 17 бе­ре­зня 2014 ро­ку став го­ло­вою Держ­ком­те­ле­ра­діо.

■ З’їзд Спіл­ки — по­дія, на­справ­ді, да­ле­ко не пе­ре­сі­чна, адже від го­ло­су­ва­н­ня за но­во­го го­ло­ву май­же 20-ти­ся­чної (!) твор­чої ор­га­ні­за­ції пев­ним чи­ном за­ле­жить май­бу­тнє укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки. При­найм­ні, са­ме НСЖУ ма­ла б ста­ти тим мо­де­ра­то­ром акту­аль­них тем, який би якщо не ви­сту­пав ета­ло­ном « нор­ми » в ме­діа, то вже то­чно мі­гби при­найм­ні спро­бу­ва­ти се­бе у ро­лі дис­ку­сій­ної пла­тфор­ми для ме­ді­а­сфе­ри.

■ Атмо­сфе­ра дов­ко­ла з’їзду НСЖУ, який 20—21 кві­тня від­бу­де­ться у сто­ли­чно­му го­те­лі « Ту­рист » ( ву­ли­ця Ра­ї­си Окі­пної, 2), бу­ла пі­ді­грі­та за­дов­го до по­дії. Кіль­ка « груп впли­вів » пу­блі­чно ви­сту­пи­ли на під­трим­ку сво­їх кан­ди­да­тів, за­кли­ка­ли до ста­біль­но­сті та єд­но­сті ор­га­ні­за­ції. Ін­ші — зви­ну­ва­чу­ва­ли кон­ку­рен­тів в мар­но­трат­стві та від­су­тно­сті чі­ткої по­зи­ції у прин­ци­по­вих пи­та­н­нях, зокре­ма, що­до вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни. 258 де­ле­га­тів, яким сьо­го­дні до­ве­де­ться оби­ра­ти но­во­го го­ло­ву Спіл­ки, роз­ді­ле­ні не ма­ють єд­но­сті, то­му сьо­го­дні очі­ку­є­ться гу­чні де­ба­ти кан­ди­да­тів.

■ Дій­сно, ли­ше за остан­ній кіль­ка ро­ків укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка про­ва­ли­ла кіль­ка на­два­жли­вих зав­дань — зокре­ма пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, ане­ксії Ро­сі­єю Кри­му та вій­ни на схо­ді й до­сі то­ча­ться дис­ку­сії що­до си­ту­а­ції дов­ко­ла сай­ту «Ми­ро­тво­рець » , а та­кож до­ціль­ність/ не­до­ціль­ність отри­му­ва­ти акре­ди­та­цію в псев­до- ре­спу­блі­ках «ДНР/ЛНР»; що­до так зва­ної «мо­ви во­ро­жне­чі», ко­ли роз­пі­а­ре­ні ме­діа-екс­пер­ти за­кли­ка­ють ко­лег-жур­на­лі­стів да­ва­ти сло­во те­ро­ри­стам, до­три­му­ва­ти­ся «ба­лан­су ду­мок», зре­штою — не на­зи­ва­ти те­ро­ри­стів — те­ро­ри­ста­ми, а ли­ше опол­чен­ця­ми, а ЗСУ — не на­зи­ва­ти «на­ши­ми», «ге­ро­я­ми» чи «за­хи­сни­ка­ми»... Окре­мим фра­гмен­том не­по­ро­зу­мі­н­ня ста­ла ситуація дов­ко­ла спів­пра­ці, зокре­ма під егі­дою ОБСЄ, укра­їн­ських жур­на­лі­стів з ро­сій­ськи­ми про­па­ган­ди­ста­ми із СЖР. І в усіх цих те­мах по­зи­ція НСЖУ чі­тко не про­зву­ча­ла. А ін­ко­ли, як от у ви­пад­ку з «діа­ло­гом по­ро­зу­мі­н­ня » , са­ме НСЖУ сі­ла за один стіл з пред­став­ни­ка­ми СЖР у рам­ках про­е­кту «Дві кра­ї­ни — одна про­фе­сія». На­ша спіл­ка ні­би не по­мі­ти­ла, що 23 ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку Єв­ро­пар­ла­мент прийняв ре­зо­лю­цію що­до про­ти­дії про­па­ган­ді з бо­ку Ро­сії і те­ро­ри­сти­чно­го угру­пу­ва­н­ня « ІДІЛ » . То­ді на офі­цій­но­му рів­ні кон­ста­ту­ва­ло­ся, що «ЄС має ре­а­гу­ва­ти на ін­фор­ма­цій­ну вій­ну з бо­ку Ро­сії, яка ве­де про­па­ган­ду про­ти Єв­ро­со­ю­зу і кра­їн «Схі­дно­го пар­тнер- ства». Від­чу­ва­є­ться, що НСЖУ « не до­тя­гує » до під­ня­тої Єв­ро­пар­ла­мен­том по­ста­нов­ки пи­та­н­ня. Ні­би не бу­ло на­ха­бної оку­па­ції Кри­му, і не ги­нуть на­ші бій­ці на вій­ні з Ро­сі­єю, яку їхні «жур­на­лі­сти » на­зи­ва­ють « гро­ма­дян­ською».

■ «День» уже дав­но сте­жить за си­ту­а­ці­єю в Спіл­ці та ста­вить «ді­а­гноз» на­шо­му ме­ді­а­се­ре­до­ви­щу. Ми­ну­лі ро­ки ви­йшло кіль­ка зна­ко­вих ма­те­рі­а­лів, під­сум­ком яких, з іні­ці­а­ти­ви прин­ци­по­вих жур­на­лі­стів, що ро­зу­мі­ють не­об­хі­дність діа­ло­гу ар­гу­мен­тів та за­га­лом кон­стру­ктив­ної дис­ку­сії, у «Дні» від­був­ся ва­жли­вий кру­глий стіл. На ньо­му бу­ло утво­ре­но іні­ці­а­ти­ву «Укра­їн­ська жур­на­ліст­ська пла­тфор­ма», звер­не­н­ня якої на сай­ті «Дня» із за­кли­ком під­три­ма­ти на­шу по­зи­цію про не­д­опу­сти­мість спів­пра­ці з ро­сій­ськи­ми про­па­ган­дист­ськи­ми ЗМІ під­пи­са­ло по­над 300 ко­лег, зокре­ма Юрій Ма­ка­ров, Оль­га Ге­ра­сим’юк, Ві­та­лій Пор­тні­ков, Остап Дро­здов та ін­ші (під­пи­са­ти звер­не­н­ня мо­жна за по­си­ла­н­ням: https://day.kyiv.ua/uk/content/z vernennya-uchasnykiv-kruglogostolu-v-redakciyi-gazety-denrazom-z-odnodumcyamy-yaki).

■ Про­йшов час, а сер­віль­ність і кон­фор­мізм по­зи­цій ба­га­тьох жур­на­лі­стів — дав­ня хво­ро­ба укра­їн­ських мас- ме­діа — тіль­ки по­гли­блю­є­ться. Як з цьо­го ви­йти? Ці те­ми, як і від­су­тність прин­ци­по­вої по­зи­ції у ва­жли­вих пи­та­н­нях, ма­ли б ста­ти пре­дме­том дис­ку­сії на з’їзді.

■ «Фун­да­мен­том ко­ли­шніх ра­дян­ських твор­чих спі­лок є май­но і тра­ди­ції. Тра­ди­ції хо­ро­ші і по­га­ні, а от май­но зав­жди в хо­ро­шо­му мі­сці, — за­ува­жи­ла на­пе­ре­до­дні з’ їзду го­лов­ний юри­скон­сульт НСЖУ, ме­ді­а­екс­перт Те­тя­на Ко­тю­жин­ська. — Спіл­ці жур­на­лі­стів пі­сля роз­па­ду со­ю­зу ді­став­ся ли­ше бу­ди­нок в цен­трі Ки­є­ва. В 1993 ро­ці за рі­ше­н­ням су­ду бу­ло ви­зна­но пра­во вла­сно­сті на цей бу­ди­нок за СЖУ. Бу­ди­нок ста­рий — пе­ре­жив кіль­ка ре­во­лю­цій і війн — але на Хре­ща­ти­ку, за­галь­ною пло­щею біль­ше 1100 ква­дра­тних ме­трів, 630 з яких зда­є­ться Спіл­кою в орен­ду. При­мі­ще­н­ня на 1 по­вер­сі за 1000 грн за ква­дра­тний метр за мі­сяць (плюс ПДВ, ко­му­наль­ні ви­тра­ти, по­да­ток на зем­лю), 250 грн за ква­дра­тний метр на 2 і 3 по­вер­хах і 450 грн за ква­дра­тний метр для «При­ват­бан­ку». За­га­лом це біль­ше 4 міль­йо­нів грн за рік. Ці ко­шти до­зво­ля­ють Спіл­ці про­во­ди­ти свою ді­яль­ність на по­стій­ній осно­ві, утри­му­ва­ти апа­рат, біль­ша ча­сти­на яко­го за­лу­че­на для об­слу­го­ву­ва­н­ня орен­да­рів, про­во­ди­ти за­сі­да­н­ня прав­лі­н­ня, з’їзди (на­при­клад, ми­ну­лий 2012 ро­ку обі­йшов­ся у 400 ти­сяч грн, цей, на­пев­но, ще до­рож­чий), опла­чу­ва­ти від­ря­дже­н­ня...».

■ Як зро­би­ти так, що НСЖУ не за­йма­ла­ся вну­трі­шні­ми ін­три­га­ми, не сва­ри­ла сво­їх чле­нів один з одним, на­віть го­лів обла­сних осе­ред­ків, а за­йма­ла­ся ва­жли­ви­ми ре­ча­ми, зокре­ма до­по­мо­гою ко­ле­гам з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, аде­ква­тною по­зи­ці­єю і за­кли­ком до всіх ме­дій­ни­ків що­до стан­дар­тів ро­бо­ти у час вій­ни, щоб Спіл­ка бу­ла не пре­дме­том ін­три­гі роз­бо­рок, чвар і не­по­ро­зу­мінь, а су­ча­сною єв­ро­пей­ською пла­тфор­мою для про­фе­сій­но­го діа­ло­гу і ви­ро­бле­н­ня спіль­ної по­зи­ції, пла­ну дій, по­ряд­ку ден­но­го, якщо хо­че­те, в укра­їн­сько­му ін­фор­ма- цій­но­му по­лі. Са­ме ці пер­шо­чер­го­ві зав­да­н­ня вкрай ва­жли­ві для ви­рі­ше­н­ня в час гі­бри­дної вій­ни, яку про­ти нас ве­де Ро­сія, і не­від’єм­ним еле­мен­том якої є ін­фор­ма­цій­ні вій­ська.

■ На­пе­ре­до­дні з’ їзду « День » звер­нув­ся до го­лов­них пре­тен­ден­тів на по­са­ду го­ло­ви НСЖУ з про­ха­н­ня да­ти від­по­відь на два за­пи­та­н­ням: З яки­ми, на ва­шу дум­ку, най­біль­ши­ми про­бле­ма­ми сьо­го­дні зі­штов­хну­ла­ся Спіл­ка? Пер­шо­чер­го­ві на­прям­ки ва­шої ро­бо­ти на по­са­ді ке­рів­ни­ка ор­га­ні­за­ції?».

КОМЕНТАРІ

«СПІЛ­КА МАЄ СТА­ТИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПО СУТІ»

Оле­ксандр БУ­ХТА­ТИЙ, го­лов­ний кон­суль­тант де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки АПУ, се­кре­тар НСЖУ:

— По­пе­ре­ду в нас — ве­ли­ка ро­бо­та. Я хо­чу, щоб На­ціо­наль­на Спіл­ка жур­на­лі­стів ста­ла Національною по суті, а не по фор­мі. По­вер­ну­ти той ста­тус, який був ра­ні­ше, ще при Луб­чен­ку. Для цьо­го ма­є­мо до­ко­рін­но ре­фор­му­ва­ти НСЖУ, ви­ве­сти її із ста­ну роз­дро­бле­но­сті й «мі­сте­чко­во­сті», рі­шу­че ви­ко­рі­ни­ти ста­лу пра­кти­ку ку­лу­ар­но­сті в прийнят­ті рі­шень, осу­ча­сни­ти її, на­да­ти но­во­го по­ту­жно­го ім­пуль­су, від­кри­ти «но­ве ди­ха­н­ня».

Вва­жаю, що агре­сія про­ти одні­єї ре­да­кції або чле­на спіл­ки має роз­гля­да­ти­ся як агре­сія про­ти всі­єї Спіл­ки. Рі­шу­че не­га­тив­но став­лю­ся до спіль­них про­е­ктів з Со­ю­зом жур­на­лі­стів Ро­сії, адже тре­ба по­ча­ти з то­го, що він ане­ксу­вав на­шу крим­ську ор­га­ні­за­цію спіл­ки жур­на­лі­стів. Не за­про­по­ну­вав ста­ти на облік в Ро­сто­ві чи Мо­скві, а про­сто гру­бо за­бра­ли на­ше від­ді­ле­н­ня. Для ме­не крим­ське пи­та­н­ня — один з прі­о­ри­те­тів, адже знаю ба­га­то жур­на­лі­стів з пів­острі­ва, які пе­ре­їха­ли звід­ти, і їм бу­ло про­сто за­про­по­но­ва­но вли­тись у ки­їв­ську ор­га­ні­за­цію. Не­об­хі­дно ство­ри­ти з них окре­му крим­ську спіл­ку « в ек­зи­лі » . Від­чу­ваю брак по­зи­ції і ре­аль­них справ чин­ний НСЖУ. Та­кож хо­тів би по­ру­ши­ти пи­та­н­ня до­по­мо­ги ді­тям жур­на­лі­стів, які за­ги­ну­ли на вій­ні. Що­ро­ку Пре­зи­дент під­пи­сує ука­зи про до­по­мо­гу ді­тям Ве­ре­мія і Ла­бу­ткі­на, але знаю ще кіль­ка жур­на­лі­стів, які за­ги­ну­ли як во­ї­ни і во­лон­те­ри, і це пи­та­н­ня слід під­ня­ти на ви­со­кий рі­вень, що в на­ших си­лах.

Чи не най­го­лов­ні­шою про­бле­мою Спіл­ки за­раз є від­су­тність ко­ле­гі­аль­но­сті у прийнят­ті рі­шень. Се­кре­та­рі­ат має ви­ко- ну­ва­ти фун­кцію ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну, при­бли­зно як Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, зби­ра­ти­ся хо­ча б раз на мі­сяць, за до­по­мо­гою бу­дья­ких за­со­бів зв’яз­ку — скай­пу, еле­ктрон­ної пе­ре­пи­ски, те­ле­фо­ну. Ми­ну­ло­го ро­ку, в рік вій­ни і ре­форм, Се­кре­та­рі­ат зби­рав­ся всьо­го ли­ше дві­чі, що не­при­пу­сти­мо для ор­га­ні­за­ції та­ко­го рів­ня. За­раз уже п’ ятий мі­сяць 2017 ро­ку, а Се­кре­та­рі­ат ще не зби­рав­ся. Рі­ше­н­ня при­йма­ю­ться одно­о­сі­бно. Крім то­го, Спіл­ка від­да­ле­на від сво­їх чле­нів, і в цьо­му не­до­пра­цю­ва­н­ня юри­ди­чної слу­жби НСЖУ, адже во­ни пра­цю­ють ли­ше на су­про­від гран­тів, не бо­лить ду­ша за ре­да­кції або жур­на­лі­стів. Для рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми по­трі­бно мо­бі­лі­зу­ва­ти мо­жли­во­сті обла­сних спі­лок, чу­ти їх.

«БУ­ТИ ЕФЕКТИВНИМИ У ПРАКТИЧНІЙ ДОПОМОЗІ ЖУРНАЛІСТАМ»

Сер­гій ТО­МIЛЕН­КО, чин­ний в.о. го­ло­ви НСЖУ:

— Ба­зо­вий клю­чо­вий ви­клик для НСЖУ як най­біль­шої жур­на­ліст­ської ор­га­ні­за­ції — це бу­ти су­ча­сни­ми, ефективними у допомозі журналістам. Спіл­ка, як і су­спіль­ство, змі­ню­є­ться, пе­ре­бу­ває в про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня. Ма­є­мо ба­га­то дис­ку­сій все­ре­ди­ні що­до стра­те­гі­чних ці­лей, але на­ма­га­є­мось шу­ка­ти кон­сен­сус. Так, де­які вва­жа­ють, що пев­ні сер­ві­си і ви­ди до­по­мог НСЖУ ма­ють бу­ти пла­тни­ми, на­при­клад, ви­пи­су­ва­ти ра­хун­ки мі­сце­вим га­зе­там за на­да­н­ня кон­суль­та­тив­ної або ін­шої до­по­мо­ги. Я це вва­жаю не­прийня­тним. Є роз­бі­жно­сті що­до ді­яль­но­сті у між­на­ро­дній пло­щи­ні. Я роз­гля­даю зов­ні­шні сто­сун­ки як ін­стру­мент ді­є­вої до­по­мо­ги журналістам, які зна­хо­дя­ться у бі­ді. Ми змо­гли до­по­мог­ти і звіль­ни­ти з по­ло­ну жур­на­лі­стів, во­ни за­яви­ли, що во­ни жи­ві, здо­ро­ві і на во­лі са­ме зав­дя­ки на­шим кро­кам і про­е­ктам. Я ду­маю, що це клю­чо­вий ар­гу­мент і від­по­відь на на­шу ді­яль­ність.

Крім де­кла­ра­ції за­яв, Ми­ко­ла Се­ме­на, Ро­ман Су­щен­ко та їхні ро­ди­ни отри­му­ють мо­жли­вість юри­ди­чно­го за­хи­сту, ма­те­рі­аль­ної під­трим­ки, але це від­бу­ва­є­ться за по­се­ре­дни­цтво пев­них між­на­ро­дних без­пе­ко­вих про­е­ктів. При­йма­ти в них участь — не са­мо­ціль, ме­та — ви­ко­ри­ста­ти їх як май­дан­чик, за­яви­ти про про­па­ган­ду в ро­сій­ських ме­діа, до­по­мог­ти укра­їн­цям в оку­па­ції чи по­ло­ні. Та­ка лі­нія за­ли­ши­ться і на­шим прі­о­ри­те­том на май­бу­тнє — до­по­мо­га в бі­ді та по­стра­жда­лим, від­сто­ю­ва­н­ня прав жур­на­лі­стів, бо­роть­ба з не­спра­ве­дли­ві­стю. Ав­то­ри­тет НСЖУ по­трі­бно під­ні­ма­ти, а цьо­го не зро­биш без кор­по­ра­тив­ної со­лі­дар­но­сті, чо­го нам, на жаль, бра­кує. Ми пла­ну­є­мо за­лу­ча­ти біль­ше мо­ло­ді, про­во­ди­ти на­вча­н­ня, ін­те­гру­ва­ти по­чи­на­ю­чих жур­на­лі­стів у про­фе­сію, і ба­га­то обла­сних спі­лок цим уже успі­шно за­йма­ю­ться. На зви­ну­ва­че­н­ня у не­ко­ле­гі­аль­но­сті я від­по­від­аю, що ми ді­є­мо згі­дно із Ста­ту­том. Між З’ їзда­ми пра­цює Прав­лі­н­ня, ку­ди вхо­дять ав­то­ри­те­тні жур­на­лі­сти і очіль­ни­ки обла­сних ор­га­ні­за­цій. Ве­ли­ка жур­на­ліст­ська гро­ма­да на пле­ну­мах ви­но­сить оцін­ки до­ся­гне­н­ням НСЖУ, та­кож діє Ре­ві­зій­на Ко­мі­сія. У нас мо­жуть бу­ти рі­зні

по­гля­ди і га­ря­чі дис­ку­сії, але в ре­зуль­та­ті зав­жди ви­хо­дить кон­со­лі­до­ва­не рі­ше­н­ня.

«ОНОВЛЕНА СПІЛ­КА — НА­ША БО­РОТЬ­БА ЗА НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ»

Гліб ГО­ЛОВ­ЧЕН­КО,

се­кре­тар НСЖУ, ди­ре­ктор Ко­ле­джу пре­си та те­ле­ба­че­н­ня у Ми­ко­ла­є­ві, ге­не­раль­ний про­дю­сер ТК ТАК TV:

— Сьо­го­дні не тіль­ки Спіл­ка, а і жур­на­ліст­ська спіль­но­та зі­штов­хну­лась з про­бле­мою втра­ти до­ві­ри до про­фе­сії жур­на­лі­ста. Вва­жаю, що го­лов­ною ме­тою са­ме НСЖУ має бу­ти по­вер­не­н­ня не тіль­ки ав­то­ри­те­ту, а й ді­є­во­сті пре­си. Остан­нім ча­сом ви­хо­дить ве­ли­че­зна кіль­кість пу­блі­ка­цій, але ре­а­кції на них не до­че­ка­є­шся — ні ви­ба­чень пе­ред су­спіль­ством, ні від­ста­вок то­що. НСЖУ має ста­ти ко­ор­ди­на­то­ром ді­є­во­сті ме­діа, бо­ро­ти­ся за ува­гу до пу­блі­ка­цій, осо­бли­во на ре­гіо­наль­но­му рів­ні. Ва­жли­во, щоб ре­фор­мо­ва­ні ко­му­наль­ні ЗМІ на­вчи­ли­ся бо­ро­ти­ся за сво­бо­ду сло­ва, адже ва­жли­во які­сно змі­ни­ти не тіль­ки ор­га­ні­за­цій­ні мо­мен­ти, а й фі­ло­со­фію. Ми­сли­ти не­за­ле­жно — ви­клик для ЗМІ на рів­ні ра­йо­нів і ре­гіо­нів. Я біль­ше де­ся­ти ро­ків був се­кре­та­рем в на­прям­ку мо­ло­ді, осві­ти, між­на­ро­дних сто­сун­ків, і збе­ре­жу ці прі­о­ри­те­тні на­пря­ми. Ва­жли­вим вва­жаю пи­та­н­ня зар­пла­тні журналістам, адже сво­бо­да сло­ва має бу­ти еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­на, за­без­пе­че­н­ня пер­шим жи­тлом. Ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ча­сто не­хту­ють тим, що ма­ли б на­да­ва­ти за за­ко­ном, і це зно­ву ж та­ки пи­та­н­ня ав­то­ри­те­ту, який би не до­зво­лив їм за­ли­ша­ти один на один жур­на­лі­стів з про­бле­ма­ми. Та­кож про­по­ную роз­ро­би­ти прес- кар­ту НСЖУ як ме­ха­нізм за­охо­че­н­ня ре­да­кцій, які ви­ко­ну­ють ети­чний ко­декс і від­по­від­аль­но пра­цю­ють, або від­кли­ка­ти її як по­ка­ра­н­ня для тих, хто не ро­бить цьо­го.

Спіл­ка має від­сто­ю­ва­ти по­зи­цію і се­ред олі­гар­хі­чних ме­діа-груп, що їхні жур­на­лі­сти та­кож ма­ють ви­ко­ну­ва­ти всі про­фе­сій­ні стан­дар­ти і прин­ци­пи. Що­до скан­даль­но­го про­е­кту «дві кра­ї­ни — одна про­фе­сія» то пе­ре­ко­на­ний, що ма­є­мо роз­ши­рю­ва­ти між­на­ро­дні сто­сун­ки, не зв’ язу­ва­ти­ся з одні­єю без­пе­ко­вою ор­га­ні­за­ці­єю, до­сить кон­цен­тру­ва­ти ува­гу на Ро­сії. НСЖУ є чле­ном Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції жур­на­лі­стів, з якою про­во­дить спіль­ний кон­курс шкіль­них ме­діа, які екс­клю­зив­но під­три­мує «День». Та­кож чле­ном Єв­ро­пей­ської Фе­де­ра­ції жур­на­лі­стів, і по­трі­бно вво­ди­ти ко­лег в цю по­ва­жну ор­га­ні­за­цію, на­віть в ке­рів­ни­цтво. Оновлена Спіл­ка жур­на­лі­стів — це на­ша бо­роть­ба за не­за­ле­жність, за мо­жли­вість за­да­ва­ти свій по­ря­док ден­ний і в між­на­ро­дній пло­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.