При­тча-гро­теск про вій­ну

Впер­ше у Ки­є­ві но­вин­ка Бер­лін­сько­го фі­лар­мо­ні­чно­го ор­ке­стру — Le Grand Macabre («Ве­ли­кий му­дрець»)

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

На пе ре дод ні річ ни ці Чор но - биль сь кої тра ге дії, 24 квіт ня, в арт- прос то рі Plivka бу де по - ка за но за пис опе ри Le Grand Macabre ( « Ве ли кий муд рець » ) — одну з най важ ли ві ших для іс то рії но­вої му зи ки пар ти тур угорсь ко го ком по зи то ра Дьор дя Лі ге ті ( 1923— 2006 рр.).

■ «Му­зи­ка існує са­ма по со­бі, зав­дан ня ком по зи то ра — ли ше ви зна - чи­ти ме­жі для її існу­ва­н­ня», — ка­зав ма­е­стро. Впер­ше Лі­гет­ті про­сла­вив­ся в 1961 ро­ці ор­кест ро­вою п’єсою «Атмо­сфе­ри», яка пі­зні­ше уві­йшла як са­унд­трек до філь­му «Ко­смі­чна одіс­сея 2001 ро­ку» Стен­лі Куб рі­ка. Зна­чно­го роз го ло су на бу ли по ста нов ка йо го опе ри « Ве ли кий му­дрець » ( 1975— 1977рр.) і ви ко нан ня низ ки кон цер - тів для рі­зних ін­стру­мен­тів з ор­ке­стром, а та­кож Ре­кві­є­му.

■ Опе ра Le Grand Macabre є гро - те­ско­вою при­тчею про вій­ну, зба­га­че­ною еле мен та ми те ат ру аб сур ду, се - ре­дньо­ві­чно­го тан­цю смер­ті й ди­ко­го кар на валь но го ви до ви ща. Ком по зи - тор ві рив, що за вдя ки пе ре жи ван ню гля­да­ча­ми цьо­го тво­ру мо­жна по­до­ла­ти страх смер­ті.

■ Ки­їв­ські ме­ло­ма­ни по­ба­чать за­пис, який бу­ло зро­бле­но під час кон­цер­тів Бер­лін­сько­го фі­лар­мо­ні­чно­го ор­ке­стру під ору­дою го­лов­но­го ди­ри­ген­та Сай­мо­на Рет­тла 18 і 19 лю­то­го 2017 ро­ку. Осо­бли­вість по­ста­нов­ки опер­но­го ре­жи­се­ра Пі­те­ра Сел­лар­са по­ля­гає в то­му, що за­мість каз­ко­во­го Бре­ге­льленд — мі­сця, де від­бу­ва­ю­ться по­дії, — по­ста­нов­ник пе ре­но­сить сю­жет у су­ча­сність — під час кон­гре­су з... ядер­ної енер­ге­ти­ки. На­пи­са­на в се­ре­ди­ні 1970-х, але вко­рі­не­на у лі­бер­та­рі­ан­ській со­ці­а­лі­сти­чній іде­о­ло­гії 1960-х опе­ра ви­сту­пає як ан­ти­те­за не ли­ше по­лі­ти­чно­го, а й му­зи­чно­го до­ктри­нер­ства, вва­жа­ють му­зи­ко­знав­ці, які по­бу­ва­ли на прем’єрі. Му­зи­ка Лі­ге­ті, з одно­го бо­ку, жар­тів­ли­во обі­грає чи­слен­ні опер­ні клі­ше — від Мо­цар­та і Рос­сі­ні до Оф­фен­ба­ха і Вер­ді, а з ін­шо го — рі­шу че про ти сто їть ра ці о - наль­но­му, ма­те­ма­ти­чно-роз­ра­хун­ко­во­му до­гма­ти­зму йо­го су­ча­сни­ків, ба на­віть со­ра­тни­ків по аван­гар­ду се­ре­ди­ни сто­лі­т­тя — Карл­хайн­ца Шток - га­у­зе­на і П’єра Бу­ле­за. Під­хід Шток­га­у­зе­на до ком­по­зи­ції Лі­ге­ті по­рів­ню­вав з «ра­дян­ськи­ми п’яти­рі­чка­ми».

■ На екран про­е­кту­ю­ться по­хму­рі ін дус т рі аль ні пей за жі, ви бу хи ядер­них бомб на ато­лі Бі­кі­ні, грай­ли­во роз ма ху­ює хвос том ко ро ва, яка мир но па сеть ся у Чор но биль сь кій АЕС... Особ ли ве вра жен ня справ ляє ма­па ядер­но­го сві­ту, яка по­стій­но на­пов ню ють ся: від пер ших оди ноч них ви про бу валь них ви бу хів у Не ва ді і бом­бар­ду­вань Хі­ро­сі­ми і На­га­са­кі — до ни­ні­шніх роз­ки­да­них по всіх кра­ї­нах і кон­ти­нен­тах де­ся­тків по­лі­го­нів та со­тень і ти­сяч ре акто­рів.

■ «Ко­ли Лі­ге­ті на­пи сав свою опе­ру, всі вва жа ли, що це ре флек сія на ми­ну­ле, що во­на роз­по­від­ає про бо­же­ві­л­ля, яке не мо­же по­вто­ри­ти­ся. Те­пер всім оче вид но, що він влу­чив у де­ся­тку», — ци­тує bbc.com сло­ва по­ста нов ни ка опе ри, аме ри кансь ко го ре­жи­се­ра Пі­те­ра СЕЛ­ЛАР­СА.

■ У го лов ній пар тії Нек ро ца ря гля да чі по ба чать бри тан ця з ук ра - їн­ським ко­рі­н­ням Пав­ла Гунь­ку. Ни­ні цей спів­ак є одним із про­від­них ба­ри то нів су час ної опер ної сце ни і ху - дож нім ке рів ни ком про ек ту « Мис - те­цтво укра­їн­ської пі­сні», ме­тою яко­го є ство рен ня ан то ло гії з по над 1000 ук ра їнсь ких кла сич них пі сень 26 укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів (про це «День» пи­сав у № 55, 2016 р.).

■ По­ка­зу опе­ри пе­ре­ду­ва­ти­ме ко­рот ка лек ція му зи ко знав ця Лю бо ві Мо­ро­зо­вої.

■ Тран с ля ція від бу деть ся за вдя - ки спів­пра­ці Goethe Institut у Ки­є­ві, який ви сту пає час ти ною про ек ту Бер­лін­сько­го фі­лар­мо­ні­чно­го ор­кес - т ру DigitalConcertHall, та прос то ру Plivka. Вхід віль­ний.

ФОТО З АРХІВУ БЕР­ЛІН­СЬКО­ГО ФІ­ЛАР­МО­НІ­ЧНО­ГО ОР­КЕ­СТРУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.