«Ва­силь Ве­ре­ща­гін. Не­без­пе­чна по­до­рож зав­довж­ки у жи­т­тя» —

30 кві­тня, На­ціо­наль­ний му­зей «Ки­їв­ська кар­тин­на га­ле­рея»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ця виставка при­уро­че­на до 175-річ­чя від Дня на­ро­дже­н­ня жи­во­пи­сця, лі­те­ра­то­ра, одно­го з най­ві­до­мі­ших ху­до­жни­ків-ба­та­лі­стів. Бу­де пред­став­ле­но тво­ри жи­во­пи­су та гра­фі­ки, що збе­рі­га­ю­ться у фон­дах му­зею. За своє жи­т­тя Ва­силь Ва­си­льо­вич Ве­ре­ща­гін (1842—1904 рр.) від­ві­дав ба­га­то кра­їн Єв­ро­пи, був у Тур­ке­ста­ні, на Кав­ка­зі, в ба­га­тьох мі­стах США, на Да­ле­ко­му Схо­ді, в Япо­нії, Ін­дії, на Фі­ліп­пі­нах та Ку­бі. Він ба­га­то по­до­ро­жу­вав й рі­дною кра­ї­ною. Ху­до­жник зо­бра­жав лю­дей рі­зних на­ціо­наль­но­стей, зма­льо­ву­вав пре­кра­сні пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, фі­ксу­вав пе­ре­лом­ні по­дії істо­рії та по­бут зви­чай­них лю­дей. До най­більш цін­них гра­фі­чних ро­біт Ве­ре­ща­гі­на на­ле­жить се­рія ро­біт, ви­ко­на­них під час йо­го по­до­ро­жі Кав­ка­зом, За­кав­каз­зям, а та­кож Се­ре­дньою Азі­єю. Най­ці­ка­ві­ши­ми є олів­це­ві ескі­зи до все­сві­тньо ві­до­мих кар­тин Тур­ке­стан­ської се­рії Ве­ре­ща­гі­на: «Апо­фе­оз вій­ни», «Смер­тель­но по­ра­не­ний», «Трі­ум­фу­ють», «Ви­гля­да­ють», «Про­даж ди­ти­ни-не­віль­ни­ка» та ін. Та­кож ши­ро­ко пред­став­ле­на «Бал­кан­ська се­рія» кар­тин, яку вва­жа­ють най­більш зна­чу­щою в твор­чо­сті ми­тця («Пі­кет на Ду­наї», «Пе­ре­мож­ці», «Шпи­гун», «Два ястру­би»). Ви став­ка три­ва­ти­ме до ли­пня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО «КИЇВСЬКОЮ КАРТИННОЮ ГАЛЕРЕЄЮ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.