Хі­ти «ВВ», укра­їн­ські й сві­то­ві ше­дев­ри — 29 кві­тня, Freedom Event Hall (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це бу де ве ли кий соль ний концерт Оле­га Скри­пки, лі­де - ра гур ту « ВВ » , який ви сту па - ти ме у суп ро во ді На ці о наль­но го ор кес т ру на род них ін - стру­мен­тів (НАОНІ). Ар­ти­сти пред с тав лять слу ха чам своє­рід ний му зич ний ка лей до - скоп: від фоль­ку і кла­си­ки до су час них рит мів, а уні каль - ність зву чан ня ві до мих ком - по зи цій до дасть ви шу ка но го шар му та му зич ної енер гії всім но ме рам про гра ми. Олег Скрип ка ви ко нає пі сен ний ві нок, « спле те ний » із хі тів на­ро­дних та ав­тор­ських укра­їн­ських пі­сень. Зокре­ма, лу­на­ти­муть ле­ген­дар­ні «Очі чор­ні» та «Ще­дрик», а ві­до­мі ком­по­зи­ції «Ве­сна» та «Кра­ї­на мрій» за­гра­ють но­ви­ми від­тін­ка­ми у не­спо­ді­ва­но­му ор­ке­стро­во­му аран­жу­ван­ні. Ко­жен ви­ступ Оле­га Скри­пки — це зав­жди уні­каль­не по­єд­на­н­ня ав­тор­ської ін­тер­пре­та­ції на­ро­дно­го сти­лю, ша­ле­ної енер­гії та ха­ри­зми ар­ти­ста. Не за­ли­шить бай­ду­жи­ми вір­ту­о­зність му­зи­кан­тів ор­ке­стру НАОНІ, які мо­жуть зі - гра­ти все! Цей ко­ле­ктив, яким ке­рує ле­ген­дар­ний ма­е­стро Ві­ктор Гу­цал, під­ко­рює сер­ця рі­зних ша­ну­валь­ни­ків му­зи­ки. На­га­да­є­мо, ни­ні «НАОНІ Ор­ке­стра» — про­від­ний твор­чий ко­ле­ктив Укра­ї­ни, пе­ре­мо­жець «Би­тви ор­ке­стрів» у на­шій кра­ї­ні та Мол­до­ві.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.