«Ко­ро­ле­ва Іспа­нії» — в укра­їн­сько­му кі­но­про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ця стріч ка є про дов жен ням філь му « Дів чи на тво­єї мрії » ( 1998 р.), для яко го ві до мий кі­но­ре­жи­сер Фер­нан­до Тру­е­ба зно ву за про сив на го лов ну роль Пе не ло пу Крус( ак т ри са пре крас но зі гра ла в пер шій ча­сти­ні). Ни­ні ан­ту­раж і за­галь - на по­ста­нов­ка кар­ти­ни збе­ре­гли свій шарм, але з од ні­єю зна­чною змі­ною — ви­га­да­на ді­ва Ма­ка­ре­на Гра­на­да вже ста­ла зна­ме­ни­ті­стю сві­то­во­го мас­шта­бу. Ми­ну­ло май­же 20 ро­ків... Актри­са за­ли­ши­ла Гол­лі­вуд. Її за­про­си­ли зі­гра­ти роль ко­ро­ле­ви Іза­бел­ли I. Пі­сля по­вер­не­н­ня до Іспа­нії кі­но­ді­ва Гра­на­да зу­стрі­чає дав­ньо­го зна­йо­мо­го, з яким у неї був служ - бо­вий ро­ман, зна­ме­ни­то­го кі­но­ре­жи­се­ра Бла­са Фон­ті­ве­ро­сі (Ан­то­ніо Ре­сі­нес). Він утік, ря­ту­ю­чись від фа­ши­стів, із Фран­ції й та­кож че­рез ба­га­то ро­ків по­вер­нув­ся на Ба­тьків­щи­ну. І ра­птом, про­сто під час зйо­мок, Бла­са за­би­рає се­кре­тна по­лі­ція, й він по­тра­пляє в тру­до­вий та­бір у го­рах... Дія філь­му від­бу­ва­є­ться в по­во­єн­ній Іспа­нії 1950-х — пе­рі­од, ко­ли кра­ї­на тіль­ки-но по­ча­ла від­нов­лю­ва­ти­ся пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. В ро­лях: Пе­не­ло­па Крус, Ке­рі Ел­віс, Мен­ді Пе­тін­кін, Ху­ан Ан­то­ніо Ба­йо­на, Хав’єр Ка­ма­ра та ін­ші акто­ри.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.