ВАУЧЕР-2

«День» роз­би­рав­ся, що озна­ча­ти­муть зе­мель­ні при­ва­ти­за­цій­ні сер­ти­фі­ка­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Се­ред най­біль­ших про­ко­лів уря­ду Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на — про­вал при­ва­ти­за­ції. І не ви­пад­ко­во са­ме на­пе­ре­до­дні рі­чни­ці від по­ча­тку йо­го ро­бо­ти пі­шов зі сво­єї по­са­ди го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на Ігор Бі­ло­ус. Хто те­пер ря­ту­ва­ти­ме бю­джет і облич­чя ко­ман­ди прем’єра? Ка­жуть, вже є одно­о­сі­бний кан­ди­дат на ва­кан­тне мі­сце ди­ре­кто­ра «су­пер­мар­ке­ту дер­жмай­на». Са­ме так на­звав свою май­бу­тню «па­ра­фію» ни­ні­шній пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі Ма­ксим НЕФЬОДОВ у одно­ймен­ній стат­ті, яку мо­жна вва­жа­ти про­грам­ною.

КАН­ДИ­ДАТ

«Ми... орі­єн­то­ва­ні на ам­бі­тну ціль — до кін­ця 2017 ро­ку ви­ру­чи­ти 7 мі­льяр­дів гри­вень від про­да­жу дер­жав­но­го май­на, — обі­цяє він. — На­ша ко­ман­да рі­шу­че на­ла­што­ва­на опти­мі­зу­ва­ти си­сте­му управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми акти­ва­ми про­тя­гом трьох ро­ків. За цей пе­рі­од пла­ну­є­мо ви­зна­чи­ти прі­о­ри­те­ти роз­ви­тку дер­жав­них під­при­ємств, ви­зна­чи­ти клю­чо­ві для еко­но­мі­ки кра­ї­ни під­при­єм­ства. Стра­те­гі­чно ва­жли­ві ком­па­нії за­ли­ши­ти у вла­сно­сті дер­жа­ви, ство­рив­ши си­сте­му ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня ни­ми, а ті, що та­ки­ми не є — про­да­ти, за­вер­шив­ши епо­пею під на­звою «укра­їн­ська приватизація», яка три­ває вже чверть сто­лі­т­тя».

В прин­ци­пі мо­ло­дий сим­па­ти­чний бо­ро­дань ви­кла­дає все вір­но і, як і на­ле­жить кан­ди­да­то­ві, на­по­ри­сто, хо­ча й не ду­же ори­гі­наль­но. Май­же все за­дов­го до ньо­го го­во­ре­но — пе­ре­го­во­ре­но, осо­бли­во про те, що дер­жа­ва не зда­тна ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти сво­ї­ми під­при­єм­ства­ми. Тим біль­ше, що на­ба­га­то кон­кре­тні­ше про все це йде­ться у не­що­дав­но опри­лю­дне­но­му ме­мо­ран­ду­мі Укра­ї­ни з Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом.

ПОГОДЖЕНО МВФ

На­га­да­є­мо, там вка­зу­є­ться, що «Укра­ї­на під­твер­джує свої зо­бов’яза­н­ня що­до при­ва­ти­за­ції ПАТ «Оде­ський при­пор­то­вий за- вод» (ОПЗ) й має на­мір вжи­ти всіх не­об­хі­дних за­хо­дів для за­лу­че­н­ня ав­то­ри­те­тних між­на­ро­дних екс­пер­тів й за­вер­ше­н­ня йо­го при­ва­ти­за­ції у пер­шій по­ло­ви­ні 2017 ро­ку». «Па­ра­лель­но ми бу­де­мо іні­ці­ю­ва­ти при­ва­ти­за­цію ве­ли­кої кіль­ко­сті дер­жав­них під­при­ємств (ДП), ви­зна­че­них до при­ва­ти­за­ції до кін­ця ве­ре­сня 2017 ро­ку: ПАТ «Цен­тр­енер­го», «Тур­бо­атом», час­тки яких вже пе­ре­ве­де­ні до ФДМ, і ре­гіо­наль­ні енер­го­роз­по­діль­чі ком­па­нії, обл­енер­го, чиї час­тки бу­дуть пе­ре­ве­де­ні до ФДМ до кін­ця кві­тня 2017 ро­ку», — на­го­ло­шу­є­ться у ме­мо­ран­ду­мі. В ньо­му на­мі­че­но та­кож опти­мі­зу­ва­ти й при­ско­ри­ти при­ва­ти­за­цію ма­лих держ­під­при­ємств й на­ле­жних дер­жа­ві дрі­бних акти­вів (бу­дин­ків, обла­дна­н­ня то­що) шля­хом про­ве­де­н­ня еле­ктрон­них ау­кціо­нів на ProZorrо. Йде­ться у ме­мо­ран­ду­мі й про зе­мель­ну ре­фор­му...

Втім, во­на без­по­се­ре­дньо не на­ле­жить до ві­да­н­ня ФДМ, і, ма­буть, то­му Нефьодов у сво­їй про­грам­ній стат­ті чо­мусь не при­ді­ляє їй ува­ги. Та для цьо­го мо­же бу­ти й ін­ша при­чи­на. На від­мі­ну від при­ва­ти­за­ції дер­жав­них під­при­ємств, зе­мель­на ре­фор­ма, в то­му чи­слі й приватизація зем­лі, яка на­ле­жить дер­жа­ві, ви­кли­кає в су­спіль­стві й, зокре­ма в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті, не­о­дно­зна­чне став­ле­н­ня. Тоб­то, до го­ло­су­ва­н­ня про при­зна­че­н­ня на ви­со­ку по­са­ду, цю дра­зли­ву те­му кра­ще б не за­чі­па­ти...

А ФЕРМЕРИ ПРО­ТИ

На під­твер­дже­н­ня та­кої дум­ки мо же мо по сла ти ся на за яву Асо­ці­а­ції фер­ме­рів та зем­ле­вла­сни ків Укра ї ни. У ній під твер д - жу­є­ться, що най­ближ­чим ча­сом в Укра­ї­ні бу­де про­ве­де­на зе­мель­на ре фор ма, яка має на ме ті сфор­му­ва­ти в кра­ї­ні ци­ві­лі­зо­ва­ний зе­мель­ний ри­нок. АФЗУ під­три­мує ідею за­про­ва­ди­ти рин­ко­ві від но си ни в аг рар но му сек то­рі, але, вод но час, звер тає ува гу гро мадсь кос ті на « на мір чи нов - ни ків ви ко рис та ти ре фор му як при­кри­т­тя для про­ве­де­н­ня вла­сних обо ру док та по гра бу ван ня спів­ві­тчи­зни­ків». За­не­по­ко­є­н­ня фер ме рів ви кли ка ють на мі ри про­ве­сти ва­у­чер­ну при­ва­ти­за­цію зем­лі в Укра­ї­ні. «Ми пе­ре­ко­на­ні, що це не спри­я­ти­ме фор­му­ван­ню ци ві лі зо ва но го зе мель но го рин - ку та пі­дір­ве до­ві­ру на­се­ле­н­ня до ре­фор­ми в ці­ло­му», — вка­зу­є­ться у до­ку­мен­ті.

У ньо­му, зокре­ма, від­зна­ча­є­ться, що Ка­бмін пла­нує ви­ко­ри­ста­ти для при­ва­ти­за­ції дер­жав­ної зем­лі фа­кти­чно та­кий са­мий ме­ха­нізм, за яким пі­сля роз­па­ду СРСР бу­ло пе­ре­да­не у при­ва­тні ру­ки ін­ше дер­жав­не май­но. Ав­то­ри за­яви вка­зу­ють, що в ма­те­рі­а­лах, за­про­по­но­ва­них Мі­нАПК до об го во рен ня, з’ яви ли ся згад ки про так зва­ні «зе­мель­ні при­ва­ти­за­цій­ні сер­ти­фі­ка­ти», тоб­то фа­кти­чно ті са­мі зна­йо­мі всім «ва­у­че ри » , за до по мо гою яких вже одно­го ра­зу бу­ло по­гра­бо­ва­но укра їн ців. « Оче вид но, що та кий ме ха нізм об ра но з ті­єю са мою єди ною ме тою — да ти мож ли - вість пев­ним гру­пам отри­ма­ти за без цінь ук ра їнсь ку зем лю » , — від зна ча ють фер ме ри. Уряд, на їх ню дум ку, обі цяє, що та ким чи ном до про це су при ва ти за ції зем­лі вда­сться за­лу­чи­ти ши­ро­кі вер ст ви на се лен ня. « Про те на - справ­ді ми зно­ву отри­ма­є­мо ли - ше імі­та­цію на­ро­дної при­ва­ти­за- ції, — на­го­ло­шу­є­ться у за­яві, — з чис лен ни ми не га тив ни ми на - слід­ка­ми для зе­мель­но­го рин­ку, еко­но­мі­ки та дер­жа­ви в ці­ло­му».

Осо­бли­во ж ци­ні­чною ви­гля­дає обі­цян­ка чи­нов­ни­ків Мі­нАПК про­де­мон­стру­ва­ти та­ким чи­ном «все­на­ро­дний ха­ра­ктер ре­фор­ми, адже, оче­ви­дно, що йде­ться са­ме про де мон ст ра цію, а не про ре - аль­ну участь на­ро­ду у цьо­му про­це­сі». Тож Асо­ці­а­ція фер­ме­рів та при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни за­кли­кає уря­дов­ців від­мо­ви­ти­ся від пла­нів про­ве­сти ва­у­чер­ну при­ва­ти­за­цію та обра­ти су­ча­сний та про­зо­рий ме­ха­нізм для при­ва­ти­за­ції ті­єї зем­лі, якою на­ра зі во ло діє дер жа ва. Асо ці а ція має на­мір «пиль­но кон­тро­лю­ва­ти дії чи нов ни ків та зро би ти все мо­жли­ве для то­го, аби не да­ти пе­ре­тво ри­ти зе мель ну ре фор­му на чер­го­вий фарс».

ЗА ПРИКЛАД — «КРИВОРІЖСТАЛЬ»

Екс- го ло ва Фон ду держ май - на Укра ї ни Олек санд БОН ДАР вва жає, що до ки не бу де при ва - ти­зо­ва­но, при­чо­му на гі­дних для Укра­ї­ни умо­вах і про­зо­ро Оде­ський при пор то вий за вод чи яке­не­будь ін­ше ве­ли­ке під­при­єм­ство, як про да ли ко лись вдру ге Кри во ріж с таль, ні я кої ши ро кої при­ва­ти­за­ції бу­ти не мо­же.

Він не сум ні ва єть ся в то му, що Нефьодов вже го­то­вий за­мі - ни ти Бі лоу са у кріс лі го ло ви ФДМУ. «Ни­ні­шній пер­ший за - сту­пник го­ло­ви МЕРТ — один з ав­то­рів си­сте­ми ProZorrо, — роз­по­від­ає Бон­дар. — А во­на не пе­ред­ба­чає стар­то­ву ці­ну. Тож во­ни звер­та­ю­ться до на­шо­го ефе­мер­но- го рин­ку, яко­го на­справ­ді теж не­має, і той ви зна чає ці ну. Як на - слі­док, об’єкти мо­жна про­да­ва­ти за од ну грив ню. За раз за ці­єю си­сте­мою пра­цює Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів. Ко­жно­го ти­жня він ви­став­ляє на про­даж май­но на мі лья р ди гри вень, а про дає ли­ше на де­кіль­ка міль­йо­нів».

«Нефьодов вже має для цьо­го свою ко­ман­ду, а ньо­го є го­то­ві ме­ха­ні­зми — роз­да­ча май­на за ко­пій­ки», — за­зна­чає екс­перт. Що ж до про да жу зем лі за ва у че ри, то Бон дар не знає, чи ска со ва ні зе­мель­ні бо­ни, які, за йо­го сло­ва­ми, на чеб то вже ви ко ри ста ні. « От­же, вдру ге про да ва ти зем лю за ва у че ри — вза га лі ні се ніт ни - ця, — від­зна­чає Бон­дар. — Адже вже роз да ва ли се ля нам за зе - мель­ні бо­ни зе­мель­ні паї. То­ді бу­ла та­ка си­сте­ма: ме­шкан­цям міст да­ва­ли жи­тло­ві че­ки на при­ва­ти­за цію квар тир, а се ля нам — зе - мель ні бо ни. А тим, хто пра цю - вав на під­при­єм­ствах — май­но­ві піль­го­ві сер­ти­фі­ка­ти. А ни­ні всю дер­жав­ну зем­лю (200 ти­сяч ге­кта рів) зби ра ють ся роз п ро ду ва ти за но­ві сер­ти­фі­ка­ти».

ЧИЇ ЦЕ СХЕМИ?

«Це — вже тре­тя афе­ра, — про­дов­жує екс­перт, — її за­про­ва­дять, бо за­раз пред­став­ни­ки ін­ве­сти­цій­них фон­дів і бан­ків при вла­ді. Усе це — їхні схеми. Тож во­ни й ску­по­ву­ва­ти­муть ці сер­ти­фі­ка­ти за ко­пій­ки у гро­ма­дян Укра­ї­ни, а по­тім отри­му­ва­ти­муть за них зем­лю, як це бу­ло на по­ча­тку 90-х». «Тоб­то ми по­вер­та­є­мо­ся у най­гір­ші ча­си укра­їн­ської дер­жав­но­сті, — до­дає Бон­дар. — Ви ж ро­зу­мі­є­те, ко­жний, хто отри­має пра­во на 200 ге­кта­рів в одні ру­ки, має сім’ю, ро­ди­чів, дру­зів та й під­став­них осіб. І ці пе­ред­ба­чу­ва­ні 200 ге­кта­рів мо­жна по­дво­ї­ти, по­тро­ї­ти й уде­ся­те­ри­ти. Ці ба­ла­чки Грой­сма­на про­сто со­ром­но слу­ха­ти. Во­ни, ма­буть, вва­жа­ють наш на­род яки­мось не­до­ум­ку­ва­тим, і що він не ро­зу­міє, як усе те, що во­ни за­пи­шуть, мо­жна обі­йти».

« Якщо на про даж че рез сер - ти­фі­ка­ти за­пу­стять зем­лю, це бу­де крах на­шої дер­жав­но­сті і зра­да на ці о наль них ін те ре сів » , — впев­не­ний Бон­дар. Нев­же їх за­пус ка ють са ме для цьо го? Та у пре­зен­та­ції Мі­наг ро­по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства (во­на є в ре­да­кції) зна­хо­ди­мо ін­шу ме­ту: «Успі­шне про ве ден ня зе мель ної ре фор ми спри­я­ти­ме зро­стан­ню до­ві­ри гро­ма­дян до вла­ди, зокре­ма прав­ля­чої ко­а­лі­ції та ке­рів­ни­цтва уря - ду » . От­же, на род спо ді ва ють ся ошу­ка­ти ли­ше для то­го, щоб ви­гра­ти ви­бо­ри...

При­бли­зно та­кої ж дум­ки член пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції

Олег ОСУХОВСЬКИЙ. У коментарі «Дню» він від­зна­чив: «Зви­чай­но, спро­ба ва­у­чер­ної при­ва­ти­за­ції дер­жав­ної зем­лі мо­же мі­сти­ти ко­ру­пцій­ну скла­до­ву, ко­ру­пцій­ні схеми. Ми, сво­бо­дів­ці, вза­га­лі про­ти про­да­жу зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня і осо­бли­во дер­жав­ної. Якщо укра­їн­ці ре­аль­но за­хо­чуть про­да­ва­ти зем­лю, то тіль­ки дер­жа­ві, а не ла­ти­фун­ди­стам і олі­гар­хам. Бо тіль­ки во­ни й мо­жуть сьо­го­дні її ку­пу­ва­ти, бо вже за­ро­би­ли на тій зем­лі міль­йо­ни й мі­льяр­ди. За­раз во­ни хо­чуть за бра­ти в укра­їн­сько­го на­ро­ду най­свя­ті­ше. Ми про­тии то­го, що на­ша вла­да під­пи­са­ла з цьо­го пи­та­н­ня з Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом. Ми та­кож про­ти про­да­жу дер­жав­них стра­те­гі­чних при­бу­тко­вих пром­під­при­ємств. Там тре­ба ста­ви­ти та­кий ме­не­джмент, який не бу­де кра­сти, а на­пов­ню­ва­ти­ме бю­джет».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.