Дов­го­о­чі­ку­ва­на за­бо­ро­на

Бю­ро­кра­ти­чний віз сто­їть, а ву­гі­л­ля з РФ усе ще їде

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мі­ністр енер­ге­ти­ки й ву - гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Ігор На­са­лик по­ві­до­мив жур­на­лі­стів про те, що мі­ні­стер­ство по­да­ло до уря­ду про­ект рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну вве­зе­н­ня енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля з Ро­сії. За йо­го сло­ва­ми, за­раз за під­трим­ки по­соль­ства США в Укра­ї­ні три­ва­ють пе­ре­го­во­ри про мо­жли­вість за­ку­пів­лі ан­тра­ци­ту в цій кра­ї­ні. Мі­ністр пе­ред­ба­чає, що до­мов­ле­ність бу­де до ся­гну­та до кін­ця кві­тня. Тим ча­сом На­са­лик ще 23 бе­ре­зня за­яв­ляв, що Ка­бмін має на­мір за­бо­ро­ни­ти ім­порт ву­гі­л­ля з РФ. «Про­ект по­ста­но­ви на да­ний мо­мент го­ту­є­ться. Рі­ше­н­ня бу­де прийня­то», — ска­зав він. А прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман го­во­рив про від­по­від­ну по­ста­но­ву 11 кві­тня. «По­ки по­ста­но­ви (про за­бо­ро­ну ім­пор­ту ан­тра­ци­ту з Ро­сії) не­має, але я вва­жаю, що для нас ду­же ва­жли­во ди­вер­си­фі­ку­ва­ти й жо­дним чи­ном не по­ста­ча­ти з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції», — ска­зав го­ло­ва уря­ду. І як же по­віль­но їде наш бю­ро­кра­ти­чний віз.

ФОТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.