CCн­нііж­жн­ниийй ккв­вііт­те­ен­ньь

«ЩЩо­обб « ддо­оп­поо ммо­огг ттии дде­ер­ре­ев­ва­амм,, аак­ку­ур­ра­ат­тн­ноо стру шуй те сніг з гіл ля» , — ра дить біо лог

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Ре­гіо­ни Укра­ї­ни на­кри­ла зи­мо­ва по­го­да: крім зна­чно­го по­ни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по всій те­ри­то­рії, у вів­то­рок на Дні­про­пе­тров­щи­ні, Хар­ків­щи­ні, За­по­ріж­жі та в Кар­па­тах ви­пав сніг. Крім то­го, че­рез по­ри­ви ві­тру ба­га­то на­се­ле­них пун­ктів ви­я­ви­ло­ся зне­струм­ле­ни­ми. Че­рез зна­чне похо­ло­да­н­ня у Дні­прі, За­по­ріж­жі, Хер­со­ні, Ми­ко­ла­є­ві та ін­ших мі­стам тим­ча­со­во ска­су­ва­ли за­ня­т­тя в на­вчаль­них за­кла­дах, у Дні­прі і Хар­ко­ві ава­рій­на те­хні­ка роз­чи­щає до­ро­ги, у ба­га­тьох на­се­ле­них пун­ктах по­ру­шу­є­ться пи­та­н­ня про від­нов­ле­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

Не­пе­ре­лив­ки за­раз і зе­ле­ній ро­слин­но­сті, адже сніг облі­пив де­ре­ва в цві­ту, трав’яний по­крив і по­ва­лив со­тні зе­ле­них на­са­джень у ба­га­тьох мі­стах. Укр­гід­ро­ме­тцентр про­гно­зує мо­жли­ву втра­ту 30% уро­жаю пло­до­вих че­рез різ­ке зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри на пів­ден­но­му схо­ді Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє Ін­тер­факс-Укра­ї­на. «Кві­ту­чі пло­до­ві най­біль­ше по­стра­жда­ють в за­хі­дних і пів­ні­чних обла­стях», — по­ві­до­ми­ла агент­ству ке­рів­ник агро­ме­тео­ро­ло­гі­чно­го від­ді­лу Гі­дро­ме­тцен­тру Те­тя­на Ада­мен­ко. Тим ча­сом Гі­дро­ме­тцентр про­гно­зує за­мо­роз­ки і сніг з до­щем на най­ближ­чі дні вже і в біль­шо­сті пів­ден­них та цен­траль­них обла­стей, на Хмель­нич­чи­ні та Чер­ні­веч­чи­ні.

Як мо­жна до­по­мог­ти ро­сли­нам пе­ре­жи­ти сні­жний кві­тень? Кан­ди­дат біо­ло­гі­чних на­ук Дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту Ва­дим Ма­нюк го­во­рить, що пи­та­н­ня скла­дне, бо ситуація дій­сно ано­маль­на, і в нас не­має по­ді­бно­го до­сві­ду. «Єди­на по­ра­да — тим, у ко­го при­ва­тні го­спо­дарст- ва, — усе ж та­ки аку­ра­тно стру­шу­ва­ти сніг з гі­л­ля. У будь-яко­му ра­зі цві­ту і ли­стю бу­де кра­ще без сні­гу, ніж під ним. І не так скла­дно обі­йти обій­стя і об­тру­си­ти гі­л­ля. Все одно силь­но­го мо­ро­зу не бу­де. Для мі­ста це не ре­аль­ний сце­на­рій, хо­ча, мо­же, щоб до­по­мог­ти яки- мось осо­бли­во цін­ним по­ро­дам, вар­то про­їха­ти­ся з яко­юсь ви­шкою і теж стру­си­ти сніг, якщо бу­де силь­не на­ли­па­н­ня. До ре­чі, там, де сніг ліг на ози­ми­ну і тра­ву, що вже ви­ро­сла зе­ле­на і гу­ста, у на­шо­му ре­гіо­ні він впли­нув не ду­же кри­ти­чно. Бо сніг пу­хкий, і якщо він бу­де ле­жа­ти не біль­ше 3—5 днів і роз­та­не спо­кій­но, то тра­ва не за­ги­не. Якщо й бу­де якесь при­пи­не­н­ня ро­сту, то в будь-яко­му ра­зі ви­мер­за­н­ня не ста­не­ться», — роз­по­вів біо­лог «Дню».

ФОТО АРТЕМА УСКОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.