Ди­во під зна­ком «Цві­ту са­ку­ри»

2277 ккв­віітт нняя уу ККии­єє ввіі ббуу ддее ппр­ре­еддсс тта­аввл­ле­ен­ноо ттв­во­оррч­чиийй ддоо рро­об­бо­окк рро­од­диин­нии ДДіі ддиик­кіівв--ВВо­оййт­то­ов­вии ччіівв

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ви­став­ку пред­став­лять у Му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни (у рам­ках про­е­кту «Се­мей­ные цен­но­сти — Ро­дин­ні зв’яз­ки»). Ця екс­по­зи­ція на­зи­ва­є­ться «Цвіт са­ку­ри» і пре­зен­тує твор­чі по­шу­ки ужго­род­ських та львів­ських ми­тців ро­ди­ни Ді­дик-Вой­то­вич. Ма­буть, сим­во­лі­чно, що са­ме за­раз, ко­ли на­стає по­ра цві­ті­н­ня япон­ської ви­шні, від­кри­ва­є­ться цей вер­ні­саж. Са­ку­ро­вий цвіт — це ди­во­ви­жний приклад ви­тон­че­ної кра­си і лей­тмо­тив ви­став­ки. На ній пред­став­ле­ні ро­бо­ти Івана Ді­ди­ка, яко­го на­зи­ва­ють май­стром па­сте­лі, ро­ман­ти­чної На­дії Ді­дик, мис­тки­ні гри сві­тла На­тал­ки Ми­рон­чу­кДі­дик, май­стри­ні на­тюр­мор­ту Іван­ки Вой­то­вич та екс­пре­сив­ні по­ло­тна Олександра Вой­то­ви­ча. Ко­жний ху­до­жник ці­єї та­ла­но­ви­тої ро­ди­ни йде сво­їм осо­бли­вим твор­чим шля­хом, зі сво­ї­ми іде­я­ми, про­е­кта­ми.

На­при­клад, Іван Ді­дик по­вер­нув нам те­хні­ку ко­льо­ро­вої гра­фі­ки. Ху­до­жник вір­ту­о­зно пе­ре­дає ме­ре­хтли­ві обра­зи при­ро­ди, лі­ри­чні ку­то­чки за­ти­шних ву­ли­чок, на­тюр­мор­ти, ме­ди­та­тив­ні уза­галь­не­н­ня форм, які ви­про­мі­ню­ють вну­трі­шню енер­гію, що над­хо­дить зсе­ре­ди­ни зо­бра­же­н­ня, і по­зи­тив­ну енер­ге­ти­ку, при­та­ман­ну йо­го твор­чо­сті. Дру­жи­на май­стра На­дія Ді­дик — жи­во­пи­сець, яка пра­цює в сти­лі де­ко­ра­тив­но­го по­стім­пре­сіо­ні­зму, чу­до­вий ко­ло­рист і те­о­ре­тик основ ком­по­зи­ції. Ми­сте­цтво­зна­вець Бо­г­дан Шу­ми­ло­вич вва­жає, що «її жи­во­пи­сний по­черк та май­стер­ність за­хо­плює кон­тра­стною ко­ло­ри­сти­кою та ви­шу­ка­ні­стю. Мис­тки­ня ні­би зли­ва­є­ться з при­ро­дою, яку ре­пре­зен­тує сві­тлом, кві­та­ми, во­дою. Гра сві­тла у тво­рах стає своє­рі­дною роз­по­від­дю про сприйня­т­тя по­ба­че­но­го. У сво­їх на­тюр­мор­тах во­на бу­дує фор­му, шу­кає її пер­шо­о­сно­ву, на­ма­га­є­ться ви­яви­ти стру­кту­ру скла­дних фор­мо­тво­рень»... Ці­ка­ві до­роб­ки ма­ють і донь­ки май­стрів — На­тал­ка й Іван­ка. Цю твор­чу ком­па­нію до­пов­нює чо­ло­вік Іван­ки — Оле­ксандр Вой­то­вич, який ма­лює мо­дер­но­во-екс­пре­сив­ні по­ло­тна.

Ви­став­ку жи­во­пи­су і гра­фі­ки «Цвіт са­ку­ри» мо­жна бу­де по­ба­чи­ти до 21 трав­ня.

ІЛЮСТРАЦІЇ НАДАНО МУЗЕЄМ СУ­ЧА­СНО­ГО МИ­СТЕ­ЦТВА УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.