ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1653 — фа­кти­чний ди­кта­тор Ан­глії Олі­вер Кром­вель, не­за­до­во­ле­ний рі­ше­н­ня­ми пар­ла­мен­ту (вва­жав, що опо­зи­ція « за­над­то роз­пе­ре­за­ла­ся»), із за­го­ном сол­да­тів ого­ло­сив пар­ла­мент роз­пу­ще­ним. 1808 — на­ро­див­ся На­по­ле­он ІІІ, пле­мін­ник На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, ім­пе­ра­тор Фран­ції ( 1852— 1870). При­йшов до вла­ди в ре­зуль­та­ті пра­во­го дер­жав­но­го пе­ре­во­ро­ту. Му­сив зре­кти­ся пре­сто­лу вна­слі­док га­не­бної по­раз­ки у фран­ко-прус­ській вій­ні (1870). По­мер 1873 р. 1841 — опу­блі­ко­ва­но пер­ше в істо­рії де­те­ктив­не опо­віда­н­ня — «Вбив­ство на ву­ли­ці Морг» Едга­ра Ал­ла­на По (1809—1849). 1889 — на­ро­див­ся Адольф Гі­тлер (Ши­кль­гру­бер), то­та­лі­тар­ний ди­кта­тор Ні­меч­чи­ни, «фю­рер, пре­зи­дент і рей­хскан­цлер» ці­єї кра­ї­ни у 1934—1945 рр., фа­кти­чний за­снов­ник і вождь На­ціо­наль­но-со­ці­а­лі­сти­чної ро­бі­тни­чої пар­тії Ні­меч­чи­ни (НСДАП). По­кін­чив жи­т­тя са­мо­губ­ством у бун­ке­рі Ім­пер­ської Кан­це­ля­рії в кві­тні 1945 р. 1902 — по­друж­жя П’єр (1859—1906) і Ма­рія (1867—1934) Кю­рі отри­ма­ло чи­стий ра­дій. 1938 — в Укра­ї­ні прийня­та по­ста­но­ва про обов’яз­ко­ве ви­вче­н­ня ро­сій­ської мо­ви в усіх шко­лах УРСР. 1940 — у США про­де­мон­стро­ва­но пер­ший еле­ктрон­ний мі­кро­скоп. 1989 — вла­да Ки­таю на­ка­за­ла сту­ден­там очи­сти­ти пло­щу Тя­ньань­мень у Пе­кі­ні. Про­те акція про­те­сту де­мо­кра­ти­чно на­ла­што­ва­ної мо­ло­ді три­ва­ла до 4 черв­ня, ко­ли вій­ська жор­сто­ко при­ду­ши­ли її.

1841 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.