«По­тре­ба в істо­ри­чній лі­те­ра­ту­рі тут ко­ло­саль­на!»

Цьо­го ти­жня 24 бі­бліо­те­ки Ма­рі­у­по­ля отри­ма­ли «Ве­ли­ко­дні ко­ши­ки» з книж­ка­ми Бі­бліо­те­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО

Одні­єю з пер­ших кре­а­тив­них іні­ці­а­тив Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» п’ять ро­ків то­му ста­ло про­ве­де­н­ня з на­го­ди Ве­ли­ко­дніх свят бла­го­дій­ної акції «Ро­зум­ний Ве­ли­ко­дній ко­шик». Її ме­та про­ста й щи­ра — до­не­сти, пе­ред­усім до мо­ло­ді та осві­тян, істо­ри­чні книж­ки Бі­бліо­те­ки «Дня» як справ­жні ве­ли­ко­дні по­да­рун­ки. Від­то­ді со­тні кни­жок у яскра­вих ко­ши­ках по­тра­пи­ли у рі­зні ре­гіо­ни Укра­ї­ни.

Сло­во лю­ди­ні, яка під­три­мує цю акцію від пер­шо­го дня й до сьо­го­дні, — Ва­си­лю Яко­ви­чу КРИВОБОКУ, ди­ре­кто­ру укра­їн­сько-аме­ри­кан­ської ком­па­нії «Зо­ло­ті во­ро­та ЛТД» :

— При­га­дую, як по­го­жо­го ве­сня­но­го дня 2013 ро­ку ми в дру­жньо­му то­ва­ри­стві при­хиль­ни­ків і ша­ну­валь­ни­ків га­зе­ти «День», з Во­ло­ди­ми­ром Пан­чен­ком, Ми­хай­лом Сла­бо­шпи­цьким, Ми­ко­лою Гри­цен­ком, пред­ста­ви­ли акцію «Ро­зум­ний Ве­ли­ко­дній ко­шик» в ін­фор­ма­цій­ній аген­ції УНІАН. Мо­жли­во, ми то­ді й са­мі не спо­ді­ва­ли­ся, що во­на так спо­до­ба­є­ться всім і жи­ти­ме не рік або два... Го­лов­на ме­та — при­вер­ну­ти ува­гу до «їжі ду­хов­ної», адже із са­мо­го по­ча­тку бу­ло Сло­во.

Від­то­ді ми на­пе­ре­до­дні Ве­ли­ко­дня не тіль­ки роз­во­зи­мо в рі­зні ре­гіо­ни «Ро­зум­ні ко­ши­ки» з книж­ка­ми «Дня», а й на­ма­га­є­мо­ся що­ро­ку, за­ле­жно від по­дій, си­ту­а­цій, оби­ра­ти адре­си, де ці ви­да­н­ня по­трі­бні якнай­біль­ше. Та­ким чи­ном, ці­льо­ві про­світ- ни­цькі акції до Ве­ли­ко­дніх свят від­бу­ли­ся в шко­лах схо­ду Укра­ї­ни: До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, Чер­ні­гів­щи­ни, Сум­щи­ни... Окре­мо їх про­во­ди­ли для бі­бліо­тек вій­сько­вих на­вчаль­них за­кла­дів Укра­ї­ни. А 2016-го, на 30-ту рі­чни­цю ава­рії на Чор­но­биль­ській атом­ній еле­ктро­стан­ції, ми зро­би­ли Ве­ли­ко­дні книж­ко­ві по­да­рун­ки для шкіл Іван­ків­сько­го та По­лі­сько­го ра­йо­нів Ки­їв­ської обла­сті, які най­біль­ше по­стра­жда­ли від ава­рії. Ба­чи­ли бви ща­сли­ві облич­чя цих ді­ток та вчи­те­лів!

Ни­ні­шньої ве­сни, ко­ли га­зе­та «День» ви­са­ди­ла свій ін­те­ле­кту­аль­ний де­сант у Слов’ян­ську та Ма­рі­у­по­лі (йде­ться про Дні «Дня» з пред­став­ле­н­ням XVIII Між­на­ро­дної фо­то­ви­став­ки «Дня» в цих мі­стах. — Авт.), ми та­кож без ва­гань спря­му­ва­ли свій по­гляд сю­ди. То­му «Ро­зум­ні ко­ши­ки» в ці Ве­ли­ко­дні свя­та від­прав­ле­ні до ма­рі­у­поль­ських бі­бліо­тек, за­га­лом у 24 за­кла­ди. По­тре­ба в істо­ри­чній лі­те­ра­ту­рі там ко­ло­саль­на! Дер­жа­ва в цьо­му ре­гіо­ні не спра­цю­ва­ла іде­о­ло­гі­чно. Не до­пра­цьо­вує во­на й сьо­го­дні. Ми ж від­чу­ва­є­мо, що бо­дай на во­лон­тер­ських за­са­дах ма­є­мо за­пов­ню­ва­ти ці про­га­ли­ни книж­ка­ми про на­шу справ­де­шню істо­рію. Мо­лодь Дон­ба­су має ви­хо­ву­ва­ти­ся на які­сно ін­ших книж­ках, які­сно ін­шо­му ін­те­ле­кту­аль­но­му про­ду­кті.

За­га­лом при­єм­но й ра­ді­сно на ду­ші від то­го, що уже п’ятий рік по­спіль я при­че­тний до та­ко­го бла­го­ро­дно­го дій­ства, як «Ро­зум­ний Ве­ли­ко­дній ко­шик» від Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День». Не­хай сві­тлі­ши­ми ста­ють на­ші дні, не­хай ро­зум­ні­ши­ми та сві­до­мі­ши­ми ста­ють укра­їн­ці!

ФО­ТО НАТАЛІЇ ШАЙХУТДІНОВОЇ

«По­сі­є­мо — зій­де!». 21 квітня у Ма­рі­у­поль­сько­му ди­тсад­ку №130 «Пер­лин­ка» ді­ти ви­са­ди­ли на­сі­н­ня чор­но­брив­ців, зі­бра­не в Му­зеї-са­ди­бі Іва­на Фран­ка у На­гу­є­ви­чах. На­сі­н­ня — зі Скринь­ки скар­бів «Дня», яку за­ві­ду­ва­чці за­кла­ду Наталії Шай­хут­ді­но­вій по­да­ру­ва­ли на­ші жур­на­лі­сти

ФО­ТО ЄВГНА СОСНОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.