Ре­фор­му­ва­н­ня чи руй­ну­ва­н­ня?

«День» з’ясо­ву­вав, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться з Ди­пло­ма­ти­чною ака­де­мі­єю

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Остан­нім ча­сом з’ яви­ло­ся чи­ма­ло пу­блі­ка­цій і чу­ток що­до май­бу­тньої до­лі Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії при МЗС, яку ні­би­то зби­ра­ю­ться за­кри­ти і пе­ре­тво­ри­ти чи то на кур­си пе­ре­пі­дго­тов­ки, чи на­віть вла­шту­ва­ти у цьо­му при­мі­щен­ні го­тель. А мов­ча­н­ня МЗС тіль­ки да­ва­ло під­ста­ви ду­ма­ти, що під ви­гля­дом ре­форм уряд за­клав по­ча­ток руй­ну­ва­н­ня ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду.

« День » ви­рі­шив ро­зі­бра­ти­ся, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться з цим за­кла­дом. На­сам­пе­ред ми звер

ну­ли­ся до ке­рів­ни­ка ро­бо­чої гру­пи з ре­ор­га­ні­за­ції Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії, по­сла з над­зви­чай­них до­ру­чень МЗС Укра­ї­ни Сер­гія

КОРСУНСЬКОГО з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти, про яку ре­фор­му Ди­па­ка­де­мії йде­ться й яким в ре­зуль­та­ті ба­чить МЗС цей за­клад із під­го­тов­ки ди­пло­ма­тів.

— Ко­ли я до­по­від­ав на Ко­мі­те­ті у за­кор­дон­них спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди, йо­го го­ло­ва, па­ні Ган­на Го­пко, ска­за­ла, що ще два ро­ки то­му бу­ла ре­ко­мен­да­ція Ко­мі­те­ту, що Ди­па­ка­де­мію тре­ба ре­фор­му­ва­ти. Ми в МЗС та­кож про це го­во­ри­мо ба­га­то ро­ків, але ні­хто цьо­го не ро­бив, бо про­сто не до­хо­ди­ли ру­ки.

Не під­ля­гає сум­ні­ву, що за­сну­ва­н­ня Ди­па­ка­де­мії бу­ло ви­прав­да­ним. Це бу­ло об­умов­ле­но зокре­ма бра­ком ка­дрів, оскіль­ки Ки­їв­ський ін­сти­тут між­на­ро­дних від­но­син го­ту­вав у 1992 ро­ці 25 сту­ден­тів на всю кра­ї­ну. Для по­рів­ня­н­ня — на сьо­го­дні 88 ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів ма­ють лі­цен­зії, щоб ви­кла­да­ти між­на­ро­дне пра­во чи між­на­ро­дні від­но­си­ни.

То­ді для тих, хто не має ба­зо­вої осві­ти, бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня при МЗС ди­па­ка­де­мії, де бу­ли б скон­цен­тро­ва­ні кра­щі ка­дри, які бу­дуть до­вча­ти, пе­ре­в­ча­ти і під­ви­щу­ва­ти ква­лі­фі­ка­цію ди­пло­ма­тів, а та­кож тих, хто при­хо­див на ро­бо­ту в МЗС з ін­ших га­лу­зе­вих мі­ні­стерств.

Але че­рез рік пі­сля ука­зу пре­зи­ден­та Ку­чми уряд па­на Ла­за­рен­ка за­твер­джує в 1996 ро­ці ста­тут, у яко­му ака­де­мія про­го­ло­шу­є­ться ви­щим на­вчаль­ним за­кла­дом че­твер­то­го рів­ня акре­ди­та­ції, що го­тує фа­хів­ців у га­лу­зі між­на­ро­дних від­но­син. То­ді на­бра­ли про­фе­со­рів і ви­кла­да­чів, до яких не­має жо­дних пре­тен­зій з то­чки зо­ру ква­лі­фі­ка­ції. Але в ака­де­мії чо­мусь цей курс на­зва­ли «зов­ні­шня по­лі­ти­ка», а не « між­на­ро­дні від­но­си­ни » . Це дрі­бний ню­анс, який сьо­го­дні озна­чає, що в ака­де­мії не­має лі­цен­зії на під­го­тов­ку спе­ці­а­лі­стів за фа­хом «між­на­ро­дні від­но­си­ни».

Спо­ча­тку ака­де­мія ціл­ком ви­прав­до­ву­ва­ла по­кла­де­ні на неї на­дії, але по­тім якось пе­ре­тво­ри­ла­ся на на­вчаль­ний за­клад, де на 69 шта­тних оди­ниць про­фе­сор­сько­го-ви­кла­да­цько­го скла­ду — 54 сту­ден­ти і 46 аспі­ран­тів. Ска­жіть, у яко­му уні­вер­си­те­ті сві­ту на сту­ден­та при­па­дає пів­то­ра про­фе­со­ра?

А те­пер — що­до 46 аспі­ран­тів. Ви­яви­ло­ся, що 29 аспі­ран­тів на­вча­ю­ться та про­во­дять до­слі­дже­н­ня за спе­ці­аль­ні­стю «все­сві­тня істо­рія та істо­рія-ар­хе­о­ло­гія», а 17 — «по­лі­ти­ка і гло­баль­ні між­на­ро­дні си­сте­ми » , за яки­ми і за­хи­ща­ю­ться фа­хів­ці- між­на­ро­дни­ки. Зви­чай­но, і за спе­ці­аль­ні­стю « все­сві­тня істо­рія» про­во­дя­ться ва­жли­ві для ди­пло­ма­тії до­слі­дже­н­ня, але в ці­ло­му та­кі спів­від­но­ше­н­ня про­сто не від­по­від­а­ють то­му, чим має за­йма­ти­ся цей за­клад.

Зре­штою ке­рів­ни­цтво МЗС схва­ли­ло рі­ше­н­ня про не­об­хі­дність пе­ре­тво­ре­н­ня ака­де­мії на су­ча­сний центр під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ди­пло­ма­ти­чних ка­дрів. І 7 гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку уряд ухва­лив від­по­від­ну по­ста­но­ву. На­при­кін­ці гру­дня мі­ністр за­кор­дон­них справ П. Клім­кін до­ру­чив ме­ні зайня­ти­ся ре­фор­му­ва­н­ням ака­де­мії.

«ПРО­БЛЕ­МИ ВИ­НИ­КЛИ НЕ РА­ПТОМ»

— Я з’ясу­вав, що си­ту­а­ція в ака­де­мії не­про­ста. Ча­сти­на аспі­ран­тів на­вча­є­ться на бю­дже­тній осно­ві, ін­ша — на ко­мер­цій­ній. Ба­га­то спів­ро­бі­тни­ків ака­де­мії пе­ре­бу­ва­ють в де­кре­тних від­пус­тках, у нас п’ять ка­федр, а та­кож аб­со­лю­тно не­зро­зумі­ла си­ту­а­ція що­до фун­кціо­ну­ва­н­ня кур­сів ви­вче­н­ня іно­зем­них мов, ста­ту­су цен­тру під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції і ма­гі­стер­ської про­гра­ми. Окрім то­го, ви­яви­ло­ся, що 1 лю­то­го 2017 ро­ку Ка­бі­нет Мі­ні­стрів прийняв по­ста­но­ву, якою за­твер­див пе­ре­лік спе­ці­аль­но­стей, за яки­ми мо­жна го­ту­ва­ти ма­гі­стрів. Так от, між­на­ро­дні від­но­си­ни там є, а зов­ні­шньої по­лі­ти­ки — не­має. Це озна­чає, що Ди­па­ка­де­мії тре­ба з но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку отри­му­ва­ти но­ві лі­цен­зії, що зов­сім не оче­ви­дно. Тоб­то си­стем­ні про­бле­ми у Ди­па­ка­де­мії ви­ни­кли не ра­птом, а на­ко­пи­чу­ва­ли­ся ро­ка­ми з рі­зних при­чин, про які на­ра­зі го­во­ри­ти не­ма сен­су, бо тре­ба ви­прав­ля­ти си­ту­а­цію.

З мо­єї то­чки зо­ру, ке­рів­ни­цтво МЗС прийня­ло аб­со­лю­тно пра­виль­не рі­ше­н­ня, що тре­ба, по-пер­ше, по­зба­ви­ти­ся ма­гі­стер­ських про­грам і, по-дру­ге, аспі­ран­ту­ра має бу­ти у ви- щих на­вчаль­них за­кла­дах і в ін­сти­ту­тах Ака­де­мії на­ук — там, де ро­би­ться на­у­ка.

То­му ми ни­ні­шніх сту­ден­тів до­вчи­мо, во­ни отри­ма­ють ди­пло­ми. На цьо­му ма­гі­стер­ська про­гра­ма при­пи­ня­є­ться, про що бу­ло ска­за­но ми­ну­ло­го ро­ку, ще до прийня­т­тя по­ста­но­ви Ка­бмі­ну. То­ді за­сту­пник мі­ні­стра Ва­дим При­стай­ко на­пра­вив лист у Ди­па­ка­де­мію і на­пи­сав, що мі­ні­стер­ство не бу­де біль­ше фі­нан­су­ва­ти ма­гі­стер­ську про­гра­му.

Най­біль­ша про­бле­ма ви­ни­кла з аспі­ран­та­ми. Я іні­ці­ю­вав зу­стріч із ни­ми, ко­ли ста­ло зро­зумі­ло, яким бу­де ста­тус май­бу­тньої ака­де­мії, ін­ши­ми сло­ва­ми, якою бу­де її кон­це­пція і стру­кту­ра.

Від­вер­то ка­жу­чи, ме­ні ду­же шко­да, що ча­сти­на аспі­ран­тів, дій­сно, по­тра­пляє в та­ку си­ту­а­цію, і во­ни ма­ють ку­дись пе­ре­во­ди­ти­ся. То­му я ска­зав: ми го­то­ві до­по­мог­ти.

Ми звер­ну­ли­ся з про­по­зи­ці­єю — якщо ви зна­є­те, в яко­му ву­зі, ін­сти­ту­ті, ака­де­мії є ваш фах або про­фе­сор, до яко­го ви хо­че­те пе­ре­йти, ми мо­же­мо звер­ну­ти­ся з ли­стом і про­го­во­ри­ти пи­та­н­ня, як під­три­му­ва­ти змі­ни в бю­дже­ті, щоб ви пе­ре­йшли в аспі­ран­ту­ру в ін­ший вуз. Біль­шість сприйня­ло це без за­хва­ту, але нор­маль­но, де­які взя­ли­ся не­ща­дно кри­ти­ку­ва­ти, хо­ча ме­та кри­ти­ки не­зро­зумі­ла. Ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня уря­ду, що ака­де­мія ни­ні це за­клад пі­сля­ди­плом­ної осві­ти, де не мо­же бу­ти аспі­ран­ту­ри, не вва­жаю кон­стру­ктив­ним під­хо­дом.

Ми до­ся­гли до­мов­ле­но­сті з Ака­де­мі­єю дер­жав­но­го управ­лі­н­ня — яка за­раз ре­фор­му­є­ться так са­мо, як і Ди­па­ка­де­мія, — про те, що во­ни го­то­ві за­бра­ти аспі­ран­тів, а та­кож на­ших про­фе­со­рів, які го­то­ві пра­цю­ва­ти, і ми ду­же вдя­чні за ро­зу­мі­н­ня і під­трим­ку, оскіль­ки ро­би­мо спіль­ну спра­ву. Біль­ше то­го, за сво­єї іні­ці­а­ти­ви ми до­мо­ви­ли­ся з уні­вер­си­те­том іме­ні Бо­ри­са Грін­чен­ка, який за­раз ство­рює ка­фе­дру з під­го­тов­ки між­на­ро­дни­ків. Во­ни теж го­то­ві за­бра­ти на­ших істо­ри­ків, ви­кла­да­чів та аспі­ран­тів, які ба­жа­ють пе­ре­йти на по­стій­ну ро­бо­ту в ін­ший ви­щий на­вчаль­ний за­клад.

«ЦЯ УСТАНОВА ВІДНИНІ — ЦЕНТР ПО­СТІЙ­НО­ГО НА­ВЧА­Н­НЯ, ПЕ­РЕД­УСІМ ДИ­ПЛО­МА­ТІВ»

— Так чи іна­кше, ста­тут но­вої Ака­де­мії за­твер­дже­но мі­ні­стром за­кор­дон­них справ. І ним ви­зна­че­но, що ця установа віднині бу­де цен­тром під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, по­стій­но­го на­вча­н­ня, пе­ред­усім ди­пло­ма­ти­чних пра­ців­ни­ків.

По­ста­но­вою Ка­бмі­ну ви­зна­че­но на­зву «Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія Укра­ї­ни іме­ні Ген­на­дія Удо­вен­ка при МЗС». Так во­на й у ста­ту­ті. По су­ті, в стру­кту­рі Ака­де­мії бу­де три ве­ли­кі під­роз­ді­ли, ко­жен із яких прой­де своє­рі­дну транс­фор­ма­цію. Зокре­ма, йде­ться про Центр під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, Центр ви­вче­н­ня іно­зем­них мов, Центр між­на­ро­дних до­слі­джень.

Що­до Цен­тру під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції. Якщо до­сі існу­ва­ли 20 —

25 ко­ро­тко­тер­мі­но­вих кур­сів на рік, на які за­про­шу­ва­ли ко­гось з Укра­ї­ни чи з-за кор­до­ну чи­та­ти ле­кції для ди­пло­ма­тів та ін­ших дер­жав­них слу­жбов­ців, то те­пер це бу­де змі­не­но. На до­да­ток до ко­ро­тко­тер­мі­но­вих кур­сів ми зро­би­мо кур­си три­ва­лі­стю від мі­ся­ця до трьох, які бу­дуть сфор­мо­ва­ні на за­мов­ле­н­ня МЗС.

На­при­клад, за­раз МЗС ого­ло­шу­ва­ти­ме кон­курс на ва­кан­тні по­са­ди у ві­дом­стві. Тих, хто прой­де кон­курс, на­віть якщо во­ни ма­ють спе­ці­аль­ність «між­на­ро­дні від­но­си­ни», ми вчи­ти­ме­мо тут, що та­ке — бу­ти ди­пло­ма­том, що та­ке ко­жен день за­йма­ти­ся зов­ні­шньо­по­лі­ти­чною ді­яль­ні­стю.

Ці кур­си бу­дуть обов’яз­ко­ви­ми і до­сить три­ва­ли­ми, щоб на ви­хо­ді був ре­зуль­тат. Пі­сля їхньо­го за­вер­ше­н­ня слу­ха­чам ви­да­ва­ти­ме­ться від­по­від­ний сер­ти­фі­кат, і ним бу­де під­твер­дже­но пе­ред МЗС, що лю­ди­на — на­вче­на, її мо­жна бра­ти на ро­бо­ту.

Крім то­го, кур­си про­хо­ди­ти­муть ті, хто по­вер­та­є­ться з-за кор­до­ну. Унас є по­тре­ба на­да­ти до­да­тко­ві зна­н­ня спів­ро­бі­тни­кам, які чо­ти­ри ро­ки пра­цю­ва­ли за кор­до­ном, оскіль­ки во­ни чо­ти­ри ро­ки бу­ли скон­цен­тро­ва­ні на кон­кре­тній кра­ї­ні або між­на­ро­дній ор­га­ні­за­ції, а те­пер пра­цю­ва­ти­муть на ін­ших на­пря­мах в апа­ра­ті МЗС. Ми бу­де­мо бра­ти та­ких лю­дей у МЗС на кур­си і упро­довж двох-трьох ти­жнів пе­ре­на­вча­ти, да­ва­ти су­ча­сні зна­н­ня і та­ким чи­ном го­ту­ва­ти до повернення в апа­рат.

І ще один мо­мент. Кар’єра ди­пло­ма­та скла­да­є­ться з та­ких ща­блів: ата­ше, тре­тій, дру­гий, пер­ший се­кре­тар, ра­дник. Але це по­ки що не ке­рів­ні по­са­ди. Та­кі ди­пло­ма­ти не ке­ру­ють, во­ни пра­цю­ють як осо­би­сто­сті. Але по­тім во­ни ста­ють за­ві­ду­ва­ча­ми від­ді­лів, за­сту­пни­ка­ми ди­ре­кто­рів де­пар­та­мен­тів чи ди­ре­кто­ра­ми, чи по­сла­ми. Ці лю­ди ма­ють здо­бу­ти спе­ці­аль­ний тре­нінг, як ке­ру­ва­ти ко­ле­кти­вом. Але в нас по­ки що ні­хто не вчить ке­ру­ва­ти ко­ле­кти­вом, а в цьо­му є не­об­хі­дність.

«ГОТУЮТЬ НЕ ТІЛЬ­КИ ПО­СЛІВ, А Й НА­ВІТЬ ЇХНІХ ДРУЖИН»

— Ві­дві­дав­ши ін­ші кра­ї­ни і озна­йо­мив­шись з ін­ши­ми си­сте­ма­ми, мо­жу вам ска­за­ти, готують спе­ці­аль­но не тіль­ки по­слів, а й на­віть їхніх дружин. Їх вчать, як се­бе по­во­ди­ти, який про­то­кол, яка куль­ту­ра, тра­ди­ції в кра­ї­ні при­зна­че­н­ня то­що. Крім то­го, май­бу­тні ке­рів­ни­ки по­сольств ма­ють прой­ти під­го­тов­ку, як ке­ру­ва­ти ці­єю уста­но­вою з то­чки зо­ру фі­нан­со­во­го ме­не­джмен­ту, як ке­ру­ва­ти го­спо­дар­ською ча­сти­ною, то­му що по­сол за все від­по­від­ає.

Ко­ли лю­ди­на їде за кор­дон, її тре­ба на­вчи­ти. Впер­ше їде — одне, на ке­рів­ну по­са­ду — ін­ше. Оце все ми роз­ро­би­мо з ча­сом. Ми на­ма­га­ти­ме­мо­ся зро­би­ти осно­ву ще цьо­го ро­ку — си­сте­му під­го­тов­ки ка­дрів з біль­шо­сті акту­аль­них на­пря­мів. У всьо­му сві­ті все це ро­би­ться.

Я був зди­во­ва­ний, ді­знав­шись, на­при­клад, що в Ав­стра­лії ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія бу­ла ство­ре­на рік то­му. УВе­ли­ко­бри­та­нії — два ро­ки то­му. Це див­но, адже в цій кра­ї­ні ду­же ви­со­кий рі­вень осві­ти, але там від­чу­ва­ють, що сьо­го­дні — зов­сім ін­ший світ. Ви­мо­ги до су­ча­сно­го ди­пло­ма­та зов­сім ін­ші, ніж двад­цять і де­сять ро­ків по то­му. До ре­чі, ми бу­де­мо та­кож за­йма­тись під­го­тов­кою в га­лу­зі ко­му­ні­ка­цій у ши­ро­ко­му сен­сі. Ми хо­че­мо, щоб на­ші ди­пло­ма­ти мо­гли віль­но і про­фе­сій­но спіл­ку­ва­ти­ся зі ЗМІ, зна­ли, як се­бе по­во­ди­ти, що мо­жна ка­за­ти, що — ні, як ка­за­ти. Ди­пло­мат має ро­зу­мі­ти, як пра­цю­ва­ти в со­ці­аль­них ме­ре­жах, а та­кож ро­зу­мі­ти, як вза­га­лі кон­та­кту­ва­ти з ко­ле­га­ми з ін­ших кра­їн і з по­са­до­ви­ми осо­ба­ми кра­ї­ни при­зна­че­н­ня.

І ми ма­є­мо за­ді­я­ти чин­них ди­пло­ма­тів, чин­них по­слів, а та­кож ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків мі­сій, щоб во­ни ді­ли­ти­ся сво­їм до­сві­дом. Ми вва­жа­є­мо, що це ду­же зна­чний по­тен­ці­ал, який не був за­ді­я­ний.

Дру­га ча­сти­на сто­су­є­ться ін­ших дер­жав­них слу­жбов­ців. Ми ве­де­мо що­ден­ну ро­бо­ту з Professional development program NATO. На­сту­пні три ро­ки ця про­гра­ма бу­де скон­цен­тро­ва­на на ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії, щоб на на­шій ба­зі про­во­ди­ти на­вча­н­ня дер­жав­них слу­жбов­ців — не тіль­ки ди­пло­ма­тів, які за­ді­я­ні в сфе­рі єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції. Ми та­кож бу­де­мо ра­зом з Цен­тром з пи­тань до­слі­дже­н­ня без­пе­ки Джор­джа Мар­ша­ла у Ні­меч­чи­ні ро­би­ти спіль­ну про­гра­му з на­вча­н­ня мо­вам і тре­нін­гам та спіль­ну осві­тню про­гра­му в га­лу­зі гло­баль­них про­блем без­пе­ки. Ми до­мов­ля­є­мо­ся про спіль­ні про­е­кти з Фон­дом Ф. Ебер­та.

24 квітня ми зби­ра­є­мо тут пред­став­ни­ків по­над 40 по­сольств зі всьо­го сві­ту, яким роз­ка­же­мо про ре­фор­му ака­де­мії і за­про­си­мо до спів­ро­бі­тни­цтва. Ми хо­че­мо ско­ри­ста­ти­ся їхньою під­трим­кою, щоб бу­ла мо­жли­вість ви­вча­ти рід­кі­сні мо­ви: ів­рит, япон­ську, ки­тай­ську, араб­ську, ту­ре­цьку, ін­ші до­да­тко­во до стан­дар­тних.

Я про­вів переговори з British Council з ме­тою за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми те­сту­ва­н­ня іно­зем­них мов на осно­ві між­на­ро­дних стан­дар­тів, які бу­дуть да­ва­ти об’єктив­ну оцін­ку во­ло­ді­н­ня мо­вою. При­чо­му йде­ться про спе­ци­фі­чний тест, який справ­ді дає від­по­відь, чи во­ло­діє лю­ди­на мо­вою, пи­сьмо­вою, роз­мов­ною, чи знає гра­ма­ти­ку, ле­кси­ку, іна­кше ка­жу­чи, пе­ре­ві­ряє чо­ти­ри аспе­кти зна­н­ня мо­ви і дає оцін­ку: А1, А2, В2, С1 і так да­лі.

«ІСНУЄ ПО­ТРЕ­БА В ЯКІСНІЙ АНАЛІТИЦІ»

— На­у­ко­во-до­слі­дний центр — це окре­ма істо­рія. В МЗС існує по­тре­ба у спів­ро­бі­тни­цтві з по­лі­то­ло­гі­чни­ми цен­тра­ми. Існує по­тре­ба в якісній аналітиці, яка ро­би­ться про­фе­сій­но. Ми ство­ри­мо не­ве­ли­чкий до­слі­дний центр, який бу­де за­лу­ча­ти най­кра­щих фа­хів­ців, що пра­цю­ють у по­лі­то­ло­гі­чній сфе­рі для ви­ко­на­н­ня ко­ро­тко­тер­мі­но­вих за­мов­лень.

На­при­клад, ми зна­є­мо, що за­раз бу­де обра­но но­во­го пре­зи­ден­та Фран­ції. Зав­да­н­ня мо­же зву­ча­ти на­при­клад, так: МЗС за­мов­ляє ана­ліз на най­ближ­чі шість мі­ся­ців по­лі­ти­ки Фран­ції сто­сов­но Укра­ї­ни, якщо обе­руть Ма­кро­на. Це одна з мо­жли­вих тем, які мо­гли б бу­ти за­мов­ле­ні з бо­ку МЗС.

Лю­ди, які бу­дуть тут пра­цю­ва­ти (а їх бу­де ма­кси­мум дві-три осо­би), ма­ють за­про­си­ти до спів­пра­ці за кон­тра­ктом ро­зум­них ана­лі­ти­ків, які за­йма­ю­ться у да­но­му ра­зі Фран­ці­єю, мо­жли­во, на­віть при цьо­му за­лу­ча­ти яки­хось іно­зем­ців, зі­бра­ти ма­те­рі­ал і на­пи­са­ти кла­сну ана­лі­ти­ку.

Я ре­а­ліст і ро­зу­мію, що все ре­а­лі­зу­ва­ти мит­тє­во не­мо­жли­во на які­сно­му рів­ні, але ми по­чне­мо у цьо­му ро­ці з кон­кре­тних кро­ків.

На­сту­пно­го ро­ку ми бу­де­мо на­ма­га­ти­ся пла­ну­ва­ти ро­бо­ту ака­де­мії вже на сер­йо­зно­му і си­стем­но­му рів­ні. І, на мою дум­ку, че­рез пів­то­ра ро­ку ми ви­йде­мо на та­ку кон­стру­кцію, яка бу­де від­по­від­а­ти по­тре­бам ча­су.

Як при­клад ми не­що­дав­но про­ве­ли се­мі­нар з Цен­тром до­слі­джень з пи­тань без­пе­ки Джор­джа Мар­шал­ла. Про­фе­сор еко­но­мі­ки па­ні Валь­бо­на До­нел­лі про­чи­та­ла пре­кра­сну ле­кцію про те, як ви­гля­дає су­ча­сний світ і який ви­гляд у ньо­му має Укра­ї­на, що та­ке еко­но­мі­чна без­пе­ка.

Та­кож при­їхав екс­перт, який 31 рік пра­цю­вав спе­ці­аль­ним аген­том з транс­на­ціо­наль­ної зло­чин­но­сті, і роз­по­вів, що та­ке ко­ру­пція, які по­мил­ки ро­блять ін­ші кра­ї­ни. Ми в Укра­ї­ні зви­кли до по­стій­них роз­мов, яка у нас ко­ру­пція. Але не мен­ша ко­ру­пція в Аф­га­ні­ста­ні, чи в Ні­ге­рії, чи в Іра­ку. І во­ни все це роз­слі­ду­ють. І хто це нам роз­по­вість, як не фа­хів­ці та­ко­го рів­ня?

На­при­клад, для на­ших по­слів у по­ді­бних кра­ї­нах бу­ло б ко­ри­сно ро­зу­мі­ти, що від­бу­ва­є­ться, їм про це тре­ба роз­по­ві­сти, а де ці зна­н­ня взя­ти? Ми бу­де­мо до­по­ма­га­ти здо­бу­ва­ти ці зна­н­ня і за­про­шу­ва­ти тих лю­дей, які мо­жуть їх да­ти, і вча­сно за­без­пе­чу­ва­ти які­сну під­го­тов­ку ди­пло­ма­тів, які їдуть пра­цю­ва­ти у та­кі кра­ї­ни.

«ПА­РА­ЛЕЛЬ­НО ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ РЕ­ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ КАДРОВОЇСЛУЖБИ»

— І остан­нє, що я мо­жу ска­за­ти: па­ра­лель­но з ре­фор­му­ва­н­ням ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії від­бу­ва­є­ться ре­фор­му­ва­н­ня ка­дро­вої слу­жби МЗС. Це бу­де одна си­сте­ма, ка­дро­ва слу­жба бу­де да­ва­ти за­мов­ле­н­ня: стіль­ки-то лю­дей під­го­туй­те з та­ко­го на­прям­ку, і ми це ма­є­мо ре­а­лі­зо­ву­ва­ти. По­чи­на­ю­чи з дру­го­го пів­річ­чя, це бу­де те­сто­ва си­сте­ма. А в май­бу­тньо­му ця си­сте­ма бу­де по­став­ле­на на нор­маль­ну осно­ву, осо­бли­во пі­сля то­го, як бу­де прийня­то но­вий за­кон про ди­пло­ма­ти­чну слу­жбу, який на­ра­зі опра­цьо­ву­є­ться. Уно­во­му за­ко­ні (йо­го ми ма­є­мо під­го­ту­ва­ти і по­да­ти в уряд най­ближ­чим ча­сом) бу­де пе­ред­ба­че­но онов­ле­н­ня си­сте­ми під­го­тов­ки ди­пло­ма­ти­чних ка­дрів. Сьо­го­дні во­на є, але вже не­до­ско­на­ла, то­му що чин­ний за­кон ухва­лю­ва­ли дав­но. За­раз це бу­де ада­пто­ва­но до про­блем і по­треб су­ча­сно­сті і здій­сне­но уже зов­сім на ін­ших за­са­дах.

Із 1 ве­ре­сня ми за­пу­ска­є­мо центр ви­вче­н­ня іно­зем­них мов у но­вій кон­стру­кції. І всі ін­ші кур­си, про які я вам роз­по­від­ав, ста­нуть ре­аль­ні­стю. Ми за­раз пра­цю­є­мо над змі­стом і тим, хто бу­де ви­кла­да­ти і як. З осе­ні все це по­чне пра­цю­ва­ти.

На ща­стя, у нас є фі­нан­су­ва­н­ня на та­кі ці­лі. Це той ви­па­док, ко­ли ми не ви­ма­га­є­мо до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня. Бю­джет МЗС на цей рік до­зво­ляє здій­сни­ти за­пла­но­ва­ні кро­ки. Сто­сов­но фі­нан­сів жо­дної про­бле­ми я не ба­чу.

«НА­ША МО­ДЕЛЬ БУ­ДЕ НАБЛИЖЕНА ДО FOREIGN SERVICE INSTITUTE ПРИ ДЕРЖДЕПІ»

— Що­до іно­зем­ної мо­де­лі, яку взя­то за осно­ву для ство­ре­н­ня но­вої ре­фор­мо­ва­ної Ди­па­ка­де­мії. На­шій кон­це­пції Ди­па­ка­де­мії, ско­рі­ше за все, від­по­від­ає аме­ри­кан­ська мо­дель. Але, зви­чай­но, ми не го­во­ри­мо про та­кий мас­штаб, як у США. У них при дер­жав­но­му де­пар­та­мен­ті є Ін­сти­тут зов­ні­шньої слу­жби (Foreign Service Institute). Уба­га­тьох кра­ї­нах, як-от Ве­ли­ко­бри­та­нія, Ав­стра­лія, Ту­реч­чи­на, Ди­па­ка­де­мія є ча­сти­ною МЗС. Унас ака­де­мія при МЗС. На­при­клад, Естон­ська шко­ла ди­пло­ма­тії — це окре­ма юри­ди­чна осо­ба, не при МЗС, але між ни­ми існує до­го­вір.

Ско­рі­ше за все, на­ша мо­дель бу­де наближена до Foreign Service Institute при Держдепі. Він як на­ша ака­де­мія фі­нан­су­є­ться з бю­дже­ту, і йо­го го­лов­на ме­та, зва­жа­ю­чи на йо­го фун­кції, — це те, що ми бу­де­мо ро­би­ти. Ін­ша спра­ва, що зміст під­го­тов­ки і три­ва­лість та її рі­вень, зви­чай­но, від­рі­зня­ти­му­ться. То­му що у нас не­має та­ких ам­бі­цій, як у США. Нам тре­ба трі­шки ін­ші аспе­кти ста­ви­ти за ме­ту. Уних, на­при­клад, не­ймо­вір­ну ува­гу при­ді­ля­ють орі­єн­та­ції на кра­ї­ну. Якщо аме­ри­кан­ський ди­пло­мат їде в якусь кра­ї­ну, то він під­го­тов­ку про­хо­дить ли­ше по цій кра­ї­ні. Ми ж мо­же­мо зі­бра­ти гру­пу ди­пло­ма­тів, які їдуть в Афри­ку, і під­го­ту­ва­ти їх по Афри­ці, бо у нас одне по­соль­ство по­кри­ває з де­ся­ток кра­їн. Тоб­то ми бу­де­мо на­ма­га­ти­ся на­бли­зи­тись до зба­лан­со­ва­ної кон­стру­кції з на­ши­ми мо­жли­во­стя­ми, роз­ра­хо­ву­ю­чи на на­ші ка­дри і на­ші по­тре­би. В ко­жній з мо­де­лей у ін­ших кра­ї­нах я ба­чив ці­ка­ві ню­ан­си, які ми бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, і я ду­маю, що їх тіль­ки збіль­ши­ться з ча­сом.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Київ, вул.Ве­ли­ка Жи­то­мир­ська,2. Гар­не при­мі­ще­н­ня...

Сер­гій Кор­сун­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.