«Па­га­ні­ні у спі­дни­ці» та її учні

26 квітня Бо­г­да­на Пів­нен­ко за­про­шує...

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

УМа­ло­му за­лі На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни від­бу­де­ться кон­церт, де ви­сту­па­ти­муть май­стри і та­ла­но­ви­та мо­лодь. Пар­тію фор­те­пі­а­но ви­ко­нає ла­у­ре­ат між­на­ро­дних кон­кур­сів Ан­на Хма­ра. Цей ве­чір мо­жна на­зва­ти май­стер-кла­сом «Па­га­ні­ні у спі­дни­ці». Сво­їм учням я ка­жу: «Оцін­ки на іспи­ті чи ака­де­мі­чно­му кон­цер­ті — не го­лов­не. Ва­жли­во, щоб ко­жен із вас отри­мав свою пе­ре­мо­гу і зро­бив ще один крок на шля­ху до Му­зи­ки з ве­ли­кої лі­те­ри»... «Осо­би­сто я бу­ду гра­ти Рон­до-Ка­пріч­чі­о­зо, Кам­па­нел­лу, Ци­ган­ські на­спі­ви, Ще­дрі­на, а Фа­уст про­зву­чить дві­чі (!) в мо­є­му ви­ко­нан­ні та Сві­тла­ни Клін­ко­вої — так що є ін­три­га», — на­пи­са­ла на сто­рін­ці у Facebook Бо­г­да­на Пів­нен­ко.

Бо­г­да­на Іва­нів­на сво­їх учнів — сту­ден­тів Ака­де­мії, на­зи­ває « май­бу­тні­ми зір­ка­ми укра­їн­ської скри­пко­вої шко­ли».

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.