Про спів­пра­цю та «ін­те­ле­кту­аль­не за­гли­бле­н­ня»

Го­стем «Дня» ста­ла ге­не­раль­ний про­дю­сер і ве­ду­ча ін­тер­нет-ка­на­лу URKLIFE.TV Лю­дми­ла Не­ми­ря

Den (Ukrainian) - - День України - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

«Укра­ї­ні I ncognita — 15 ро­ків» — під та­кою на­звою ви­йшов цикл з де­ся­ти пе­ре­дач жур­на­лі­стів, ав­то­рів та екс­пер­тів на­шої га­зе­ти на он­лайн- ка­на­лі URKLIFE.TV, при­свя­че­ний юві­лею мас­шта­бно­го про­сві­тни­цько­го про­е­кту — Бі­бліо­те­ки «Дня». Во­ни ма­ли осо­бли­ву по­пу­ляр­ність, про що свід­чать на­віть ви­щі, ніж у ін­ших ві­део­сю­же­тів, по­ка­зни­ки пе­ре­гля­дів на їхньо­му Youtube-ка­на­лі.

Це пер­ший, без­пре­це­ден­тний для укра­їн­сько­го ме­ді­а­про­сто­ру, про­ект- пре­зен­та­ція Бі­бліо­те­ки «Дня» у фор­ма­ті роз­гор­ну­тих ін­терв’ю. Ко­жна ро­змо­ва — «сер­фінг» ана­ло­гій, ді­а­гно­сти­ка хво­роб і, зре­штою, від­кри­т­тя укра­їн­ської істо­рії. Про­ект за­вер­шив­ся ін­терв’ю з го­лов­ним ре­да­кто- ром « Дня » Ла­ри­сою Ів­ши­ною « Укра­ї­на має ста­ти Бри­та­ні­єю слов’ян­сько­го сві­ту» (всі ві­део­сю­же­ти до­сту­пні на сай­ті «Дня» в ру­бри­ці « Ві­део » і на ка­на­лі URKLIFE.TV). А під час те­пе­рі­шньо­го ві­зи­ту го­лов­ний ре­да­ктор обго­во­ри­ла з Лю­дми­лою Не­ми­рею ідею но­во­го спіль­но­го про­е­кту, фі­ло­со­фія яко­го, за до­брою тра­ди­ці­єю, — роз­ши­ре­н­ня ро­зум­но­го про­сто­ру. Де­та­лі — че­кай­те не­за­ба­ром.

Біль­ше про осо­бли­во­сті ро­бо­ти ін­тер­нет-ка­на­лу, які укра­їн­ські про­гра­ми див­ля­ться в оку­по­ва­но­му До­не­цьку та Кри­му, не­по­вер­хо­вість як прин­цип та май­бу­тнє он­лайн-жур­на­лі­сти­ки — у ін­терв’ю з Лю­дми­лою Не­ми­рею в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.