Не­го­да три­ває. Ре­гіо­ни го­ту­ю­ться

«За кіль­ка днів у Хар­ко­ві ви­па­ла май­же мі­ся­чна нор­ма сні­гу — від 11 до 24-25 сантиметрів. Але си­ту­а­ція кон­тро­льо­ва­на», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Не­го­да на ве­ли­кій ча­сти­ні Укра­ї­ни три­ває. Ста­ном на 11.00 че­твер­га сніг пі­шов у Львів­ській, Іва­но- Фран­ків­ській, Чер­ні­ве­цькій, Хмель­ни­цькій, Він­ни­цькій, за­хо­ді Чер­ка­ської та пів­но­чі Оде­ської та Ми­ко­ла­їв­ської обла­стей, по­ві­дом­ляє www.dsns.gov.ua. Гі­дро­ме­тцентр на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті та­кож по­пе­ре­див про «силь­ний мок­рий сніг, по­си­ле­н­ня ві­тру» і у п’ятни­цю у за­зна­че­них ре­гіо­нах та Кі­ро­во­град­ській, Дні­про­пе­тров­ській, Пол­тав­ській, Хар­ків­ській обла­стях. Уба­га­тьох із по­пе­ре­дже­них ре­гіо­нів ска­су­ва­ли на п’ятни­цю за­ня­т­тя в шко­лах, а всі слу­жби пра­цю­ють на те, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти про­бле­ми.

Тим ча­сом Хар­ків­щи­на, Дні­про­пе­тров­щи­на та За­по­ріж­жя, яких на­кри­ло сні­гом дво­ма дня­ми ра­ні­ше, огов­ту­ю­ться. Як по­ві­до­мив го­ло­ва ДСНС Укра­ї­ни Ми­ко­ла Че­чо­ткін, «на цей час си­ту­а­ція пов­ні­стю кон­тро­льо­ва­на».

Як роз­по­вів «Дню» ке­рів­ник прес-слу­жби ГУДСНС у Хар­ків­ській обла­сті Ігор ЛУПАНДІН, за кіль­ка днів у Хар­ко­ві ви­па­ла май­же мі­ся­чна нор­ма сні­гу — від 11 до 24—25 сантиметрів. «По­рив­ча­стий ві­тер спри­чи­нив зле­де­ні­н­ня, че­рез що ста­ли­ся обри­ви еле­ктро­дро­тів. Одра­зу був ство­ре­ний опе­ра­тив­ний штаб, і всі си­ли бу­ли спря­мо­ва­ні на лі­кві­да­цію на- слід­ків і за­по­бі­га­н­ня над­зви­чай­ним си­ту­а­ці­ям. На Хар­ків­щи­ні за­то­рів на до­ро­гах дер­жав­но­го зна­че­н­ня не бу­ло. За один день на­ші спів­ро­бі­тни­ки по­над 20 ра­зів ви­їжджа­ли на до­по­мо­гу ав­то­транс­пор­ту, ді­ста­ли із за­но­сів дві «швид­кі», транс­пор­ту­ва­ли не ли­ше «швид­ку» до до­ро­ги, а й фельд­ше­ра до хво­ро­го, і хво­ро­го до «швид­кої», — го­во­рить Ігор Ві­та­лі­йо­вич. Що­до про­блем з ав­то­мо­бі­лі­ста­ми, то Ігор Лупандін акцен­тує: «Тре­ба вра­ху­ва­ти, що пі­сля зи­ми про­йшов пев­ний час, ба­га­то хто по­мі­няв ре­зи­ну на ко­ле­сах на лі­тню, а за та­кої погоди це вже ство­рює ава­рій­ну си­ту­а­цію. А ще на шлях ви­їха­ли «під­сні­жни­ки» — лю­ди, які не їздять у зи­мо­вий пе­рі­од і не ду­же впев­не­но по­чу­ва­ють се­бе за кер­мом. Звід­си всі про­бле­ми». Уса­мо­му Хар­ко­ві основ­ні тру­дно­щі спри­чи­ня­ло па­ді­н­ня де­рев і за­ли­ше­ні на при­бу­дин­ко­вій те­ри­то­рії ав­тів­ки. Во­дно­час зав­дя­ки зла­го­дже­ній і ці­ло­до­во­бій ро­бо­ті всіх служб не зу­пи­ня­ло­ся ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя, до­став­ка про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня у тор­го­вель­ні ме­ре­жі, тоб­то си­ту­а­ція за­ли­ши­ла­ся кон­тро­льо­ва­ною.

До зно­ву анон­со­ва­ної не­го­ди в ре­гіо­ні го­то­ві, го­во­рить Ігор Лупандін і на­го­ло­шує, що го­лов­не за­раз — по­стій­ний мо­ні­то­ринг си­ту­а­ція і вза­є­мо­дія всіх служб. Спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, цим зна­н­ням «озбро­є­ні» у всіх ре­гіо­нах, адже ре­аль­не по­те­плі­н­ня Гі­дро­ме­тцентр обі­цяє нам не ра­ні­ше 26 квітня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.