«Про­сто без­під­став­но при­пи­ня­ють ви­пла­ти»

Пра­во­за­хи­сни­ки за­яв­ля­ють про но­ві «спи­ски СБУ», че­рез які пе­ре­се­лен­ці за­ли­ша­ю­ться без дер­жав­ної до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Мі­сяць то­му пе­ре­се­лен­ці по­ча­ли ма­со­во скар­жи­ти­ся на при­пи­не­н­ня со­ці­аль­них ви­плат. Як роз­по­від­ає «Дню» Оль­га ГВОЗДЬОВА, ко­ор­ди­на­тор з адво­ка­ції гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Дон­бас SOS» , від пра­ців­ни­ків ор­га­нів соц­за­хи­сту ста­ло ві­до­мо про но­ві «спи­ски СБУ», до яких по­тра­пи­ло 200 ти­сяч вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. Це не­о­фі­цій­на ін­фор­ма­ція, втім, ін­шої вла­да не на­дає.

На­га­да­є­мо, то­рік Слу­жба без­пе­ки ство­ри­ла пе­ре­лік лю­дей, які офор­ми­ли до­від­ку пе­ре­се­лен­ця, але на­чеб­то жи­вуть на не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії (що ча­сто не від­по­від­а­ло дій­сно­сті). До пер­ших «спи­сків СБУ» по­тра­пи­ло з пів­міль­йо­на гро­ма­дян, де­ся­тки ти­сяч лю­дей не­за­кон­но по­зба­ви­ли со­цви­плат.

«На на­шу га­ря­чу лі­нію звер­та­ю­ться пе­ре­се­лен­ці, які по­стій­но про­жи­ва­ють на під­кон­троль­ній те­ри­то­рії і по­тра­пи­ли у ці спи­ски. Лю­ди ді­зна­ю­ться про це, ко­ли пе­ре­ста­ють отри­му­ва­ти гро­ші. Їм при­пи­ни­ли ви­пла­ти — про­сто без­під­став­но, — по­я­снює Оль­га Гвоздьова. — Уці спис- ки по­тра­пив наш во­лон­тер, який про­жи­ває у Ки­є­ві. Остан­ній раз він ви­їжджав на не­під­кон­троль­ну те­ри­то­рію у сер­пні 2016-го, на п’ять днів, до ро­ди­чів. При­чо­му їздив ра­зом з дру­жи­ною, яка у ці спи­ски не по­тра­пи­ла. Тож за яким прин­ци­пом це від­бу­ва­є­ться — не­ві­до­мо».

Ми­ну­ло­го ти­жня «Дон­бас SOS» опри­лю­днив звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та прем’єр-мі­ні­стра, яке мо­же під­пи­са­ти ко­жен. Уза­яві про­сять при­пи­ни­ти пра­кти­ку при­зу­пи­не­н­ня дії до­від­ок і со­цви­плат ВПО на під­ста­ві «спи­сків СБУ» і ска­су­ва­ти По­ста­но­ву Ка­бмі­ну №365 як дис­кри­мі­на­цій­ну і та­ку, що ство­рює не­по­мір­ні на­ван­та­же­н­ня на со­цпра­ців­ни­ків. Та го­лов­на ви­мо­га — за­про­ва­ди­ти ме­ха­нізм ви­пла­ти пен­сій гро- ма­дя­нам, які про­жи­ва­ють на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії, без до­від­ки пе­ре­се­лен­ця, для чо­го пе­рі­о­ди­чно во­ни ма­ють ви­їжджа­ти на під­кон­троль­ну укра­їн­ській вла­ді те­ри­то­рію.

«Хоч скіль­ки б ми ство­рю­ва­ли ме­ха­ні­змів кон­тро­лю, во­ни тіль­ки по­гір­шу­ва­ти­муть си­ту­а­цію. Є ба­га­то спосо­бів обі­йти ці си­сте­ми. То­му тре­ба про­сто роз­ро­би­ти чі­ткі про­це­ду­ри отри­ма­н­ня пен­сій ти­ми, хто жи­ве на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії», — вва­жає Оль­га Гвоздьова. Пред­став­ни­ця «Дон­бас SOS» обі­цяє, що дня­ми на сай­ті ор­га­ні­за­ції опри­лю­днять ва­рі­ант та­ко­го ме­ха­ні­зму, роз­ро­бле­ний ра­зом з пред­став­ни­ка­ми Пен­сій­но­го фон­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.