Су­пер­се­крет

Пен­сій­на ре­фор­ма опо­ви­та оре­о­лом... та­єм­ни­чо­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Пен­сій­на ре­фор­ма роз­ро­бля­є­ться Мі­ні­стер­ством со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, три­ва­ють не­про­сті дис­ку­сії і з екс­пер­та­ми, і з пред­став­ни­ка­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, і з пред­став­ни­ка­ми Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Ще ні­хто з чле­нів Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів жо­дно­го ва­рі­ан­ту пен­сій- ної ре­фор­ми не ба­чив. Я не мо­жу за­раз від­по­ві­сти на жо­дне кон­кре­тне за­пи­та­н­ня, окрім двох, що­до яких ми ма­є­мо ясність», — за­явив жур­на­лі­стам ві­це-прем’єр-мі­ністр Пав­ло РОЗЕНКО. Він знає ли­ше про те, що йде­ться про на­мір про­ве­сти з 1 жов­тня осу­ча­сне­н­ня пен­сій і ска­су­ва­ти їх опо­да­тку­ва­н­ня. Утой же час ві­це-прем’єр ствер­джу­вав, що ви­сту­пає за не­об­хі­дність ши­ро­ко­го гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня й кон­суль­та­цій з фра­кці­я­ми ко­а­лі­ції з пи­та­н­ня пен­сій­ної ре­фор­ми пе­ред вне­се­н­ням до Вер­хов­ної Ра­ди від­по­від­но­го за­ко­ну.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.