«До­ку­мент» з пе­ре­до­вої для пре­зи­ден­та Ли­тви

Укра­їн­сько-ли­тов­ський пра­пор, на яко­му за­ли­ши­ли свої ав­то­гра­фи бій­ці з пе­ре­до­вої, він­ни­цькі во­лон­те­ри і до­бро­воль­ці по­да­ру­ва­ли Дaлі Гри­ба­у­скай­те

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Він­ни­цькі во­лон­те­ри ви­го­то­ви­ли три­ме­тро­ве зна­ме­но двох дер­жав — Укра­ї­ни і Ли­тви. З цим пра­по­ром во­ни май­же рік їзди­ли на пе­ре­до­ву. Стяг по­бу­вав у ба­га­тьох га­ря­чих то­чках зо­ни бо­йо­вих дій. Май­же всі ав­то­гра­фи зро­бле­но, в око­пах, блін­да­жах, на бо­йо­вій те­хні­ці, на­віть на ко­лі­ні чи на спи­ні. Най­більш ва­го­мий на­пис, на дум­ку во­лон­те­рів, на­ле­жить Ге­рою Укра­ї­ни офі­це­ру Ва­си­лю Бож­ку. 23-рі­чний ко­ман­дир у бою за­мі­нив у тан­ку на­ві­дни­ка і під­бив три во­ро­жі тан­ки.

«Це не про­сто во­лон­тер­ська іні­ці­а­ти­ва — за­ду­ма­ли і зро­би­ли. Це ви­ко­на­на обі­цян­ка, яку ми да­ли на­шим бій­цям АТО. Са­ме во­ни звер­ну­ли­ся з про­ха­н­ням ви­го­то­ви­ти бо­йо­вий пра­пор для пре­зи­ден­та Ли­тви, бо са­ме во­на смі­ли­во ви­сту­пи­ла про­ти Пу­ті­на з йо­го ядер­ни­ми ра­ке­та­ми. На знак по­дя­ки ви­рі­ши­ли ви­го­то­ви­ти спіль­ний укра­їн­сько-ли­тов­ський пра­пор і зі­бра­ли на ньо­му ав­то­гра­фи з по­ба­жа­н­ня­ми тих, хто за­хи­щає кра­ї­ну від бо­йо­ви­ків, — роз­по­від­ає го­ло­ва прав­лі­н­ня «Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО» Ана­то­лій Слі­він­ський. — Про на­шу іні­ці­а­ти­ву ді­зна­ли­ся у По­соль­стві Ли­тви в Укра­ї­ні, і зав­дя­ки зу­си­л­лям ба­га­тьох лю­дей на­ша зу­стріч з Да­лею від­бу­ла­ся. Це над­зви­чай­на лю­ди­на. Ве­ли­кий лі­дер ма­лень­кої кра­ї­ни. Пер­ше, що вра­зи­ло, во­на до­зво­ли­ла нам спіл­ку­ва­ти­ся укра­їн­ською мо­вою і по­про­си­ла ви­ба­че­н­ня, що роз­мов­ляє мо­вою агре­со­ра. Бу­ло ду­же при­єм­но це чу­ти. Кіль­ка ра­зів па­ні Пре­зи­дент по­вто­рю­ва­ла, що усві­дом­лює, на­стіль­ки ва­жли­вою є Укра­ї­на для ми­ру в Єв­ро­пі. Як­би не на­ша дер­жа­ва, Ро­сія пі­шла бда­лі. Са­ме то­му Ли­тва під­три­мує Укра­ї­ну і на по­лі­ти­чно­му фрон­ті, і в гу­ма­ні­тар­ній сфе­рі, і в мо­раль­но­му пла­ні. Щи­ра ро­змо­ва не за­ли­ши­ла ні­ко­го бай­ду­жим. А на знак по­дя­ки ми вру­чи­ли па­ні пре­зи­ден­ту во­лон­тер­ську від­зна­ку «За­лі­зний хрест» (сим­вол ча­сів укра­їн­сько-ви­зволь­ної вій­ни 1917—1921 ро­ків. — Авт.), за за­хист єв­ро­пей­ських цін­но­стей, сво­бо­ди, де­мо­кра­тії і не­за­ле­жно­сті сво­єї кра­ї­ни».

«ДАВНЯ ВІЙ­СЬКО­ВА ТРА­ДИ­ЦІЯ»

Уча­сник бо­йо­вих дій, го­лов­ний спе­ці­а­ліст се­кто­ру Дер­жав­ної слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО Цен­траль­но­го ре­гіо­ну Олег Дми­трій­чук ка­же, що ко­ли під­пи­су­вав пра­пор, то на­віть не ду­мав, що за рік йо­му ви­па­де на­го­да осо­би­сто пе­ре­да­ти цей пам’ятний стяг Да­лі Гри­ба­у­скай­те.

«Вру­че­н­ня Дер­жав­но­го пра­по­ра як сим­во­лу від­ва­ги та па­трі­о­ти­зму, це озна­ка на­шо­го ча­су, — за­пев­няє Олег Дми­трій­чук. — Ця тра­ди­ція з’яви­ла­ся під час бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі. Во­на зна­йшла ши­ро­ке по­ши­ре­н­ня. Якщо я ска­жу, що пра­пор з ав­то­гра­фа­ми по­бра­ти­мів для нас, уча­сни­ків АТО, є най­до­рож­чим по­да­рун­ком, то це прав­да... Пе­ред зу­стріч­чю хви­лю­вав­ся не­ймо­вір­но. Те, що мав ска­за­ти, кіль­ка ра­зів про­кру­чу­вав у го­ло­ві. Хо­ча від­вер­то, про­сто хо­тів по­дя­ку­ва­ти за хло­пців — і тих, хто на пе­ре­до­вій, і тих, хто лі­ку­вав­ся чи за­раз лі­ку­є­ться у Ли­тві. Па­ні Да­ля — силь­ний єв­ро­пей­ський лі­дер, істо­ри­чний друг Укра­ї­ни і над­зви­чай­но ха­ри­зма­ти­чна жін­ка».

«ТРЕ­БА ТИСНУТИ РА­ЗОМ НА ОКУ­ПАН­ТІВ І АГРЕ­СО­РА»

Пе­ре­да­ли во­лон­те­ри пре­зи­ден­ту Ли­тви і ще один ду­же хви­лю­ю­чий до­ку­мент — це спи­сок по­ло­не­них з рі­зних обла­стей Укра­ї­ни, які зі­бра­ли акти­ві­сти ГО «Бе­ре­ги­ня». Ді­знав­шись про ві­зит во­лон­те­рів з Він­ни­ці до Ли­тви, во­ни під­го­ту­ва­ли звер­не­н­ня до пре­зи­ден­та Ли­тви та по­про­си­ли во­лон­тер­ку Ва­лен­ти­ну Вель­ган пе­ре­да­ти про­ха­н­ня Да­лі Гри­ба­у­скай­те від ма­те­рів, чиї си­ни ни­ні у по­ло­ні. Біль­шість з них по­тра­пи­ли у по­лон при ви­хо­ді з Іло­вай­сько­го ко­тла. Пре­зи­дент звер­не­н­ня прийня­ла, пи­та­н­ня взя­ла під кон­троль.

«Про­цес обмі­ну остан­нім ча­сом за­галь­му­вав­ся. Мін­ські уго­ди не пра­цю­ють. А то­му ба­тьки і рі­дні за­ру­чни­ків шу­ка­ють ін­ші шля­хи, звер­та­ю­ться до між­на­ро­дних ін­стан­цій і «лов­лять» ди­пло­ма­тів. І це дає ре­зуль­тат, бо тре­ба тиснути ра­зом на оку­пан­тів і агре­со­ра, ли­ше то­ді вда­є­ться по­вер­ну­ти си­нів до­до­му, — ка­же Ва­лен­ти­на Вель­ган. — Да­ля Гри­ба­у­скай­те, ко­ли ми роз­по­ві­ли їй про цю про­бле­му, за­ува­жи­ла: «Ви, во­лон­те­ри, го­лов­не — не про­да­вай­тесь і не втра­чай­те ві­ри!». Ма­ю­чи та­кі ві­ру і під­трим­ку, ми не під­ве­де­мо».

«ВИ ВЧИТЕ НАС ПА­ТРІ­О­ТИ­ЗМУ І ЛЮБОВІ ДО СВО­ЄЇ КРА­Ї­НИ»

У роз­мо­ві з укра­їн­ця­ми Да­ля Гри­ба­у­скай­те за­зна­чи­ла, що від по­ча­тку во­єн­ної агре­сії на Дон­ба­сі гу­ма­ні­тар­на до­по­мо­га, яку на­да­ла Ли­тва на­шій дер­жа­ві, ста­но­вить 1,2 міль­йо­на єв­ро. Ли­тва твер­до під­три­мує Укра­ї­ну на між­на­ро­дній аре­ні, до­по­ма­гає їй ве­сти бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, здій­сню­ва­ти ва­жли­ві пе­ре­тво­ре­н­ня в юри­ди­чній сфе­рі, еко­но­мі­ці, гро­мад­сько­му се­кто­рі.

«Бій­ці та во­лон­те­ри Укра­ї­ни за­хи­ща­ють сво­бо­ду і май­бу­тнє сво­єї кра­ї­ни. Та­кі укра­їн­ці є при­кла­дом му­жно­сті, гро­ма­дян­ської по­зи­ції та са­мо­від­да­но­го слу­жі­н­ня Ба­тьків­щи­ні для всі­єї Ли­тви і Єв­ро­пи. Са­ме ви вчите нас па­трі­о­ти­зму і любові до сво­єї кра­ї­ни, — під­су­му­ва­ла пре­зи­дент Ли­тви. — Та, окрім зов­ні­шньо­го во­ро­га, в Укра­ї­ні по­ту­жний вну­трі­шній во­рог, по­бо­ро­ти який мо­жуть тіль­ки вда­лі ре­фор­ми. Про­во­ди­ти їх в умо­вах вій­ни скла­дно, але не­об­хі­дно. І ре­зуль­та­ти, не­хай скром­ні, та все ж по­мі­тні: Єв­ро­пар­ла­мент не­що­дав­но схва­лив вве­де­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му для гро­ма­дян Укра­ї­ни. Але на шля­ху ре­форм ва­жли­во не зу­пи­ня­ти­ся і ско­ри­ста­ти­ся усі­ма мо­жли­во­стя­ми для ство­ре­н­ня про­зо­рої дер­жа­ви. За­хи­ща­ти свою сво­бо­ду тре­ба що­дня і що­хви­ли­ни».

Пра­пор, який по­да­ру­ва­ли укра­їн­ці Да­лі Гри­ба­у­скай­те, «жи­ти­ме» у му­зеї при адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Ли­тви. Гла­ва Ли­тов­ської дер­жа­ви бу­ла за­до­во­ле­на зу­стріч­чю. Про це свід­чить хо­ча бтой факт, що за про­то­ко­лом укра­їн­ські до­бро­воль­ці та во­лон­те­ри ма­ли на зу­стріч з па­ні пре­зи­ден­том 30 хви­лин, але ро­змо­ва за­тя­гла­ся. А все то­му, що Да­ля хо­ті­ла по­чу­ти від про­стих укра­їн­ців прав­ду про вій­ну, си­ту­а­цію в ти­лу та Укра­ї­ну за­га­лом. На­віть по­сол Укра­ї­ни в Ли­тві Во­ло­ди­мир Яцин­ків­ський, який су­про­во­джу­вав де­ле­га­цію, був зди­во­ва­ний, що па­ні пре­зи­дент пе­ре­тво­ри­ла про­то­коль­ну зу­стріч на щи­ру бе­сі­ду за фі­лі­жан­кою ка­ви, і май­же го­ди­ну при­йма­ла го­стей із Укра­ї­ни.

ФО­ТО З ОФІ­ЦІЙ­НО­ГО САЙТА ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ЛИ­ТВИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.