Са­мо­бу­тність Гу­стин­сько­го мо­на­сти­ря

Про один із най­ви­да­тні­ших ар­хі­те­ктур­них ком­пле­ксів XVII сто­лі­т­тя в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ана­то­лій РИЖЕНКО, кра­є­зна­вець При­лу­ки

Він за­сно­ва­ний 1600 ро­ку ви­хід­цем із Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри Іо­а­са­фом. Це один із най­ста­рі­ших мо­на­сти­рів, ви­зна­чний ан­самбль спо­руд у сти­лі укра­їн­сько­го ба­ро­ко. Для ви­вче­н­ня істо­рії укра­їн­ської ар­хі­те­кту­ри цей ан­самбль осо­бли­во ці­ка­вий. Все тут по-сво­є­му зна­чне: і ком­плекс у ці­ло­му, і ко­жна бу­дів­ля.

До на­ших днів збе­ре­гли­ся слі­ди ро­ву, який був ко­лись нав­ко­ло му­рів фор­те­ці. Фор­те­чне при­зна­че­н­ня мо­на­сти­ря по­си­лю­ва­ло­ся тим, що ра­ні­ше він був роз­та­шо­ва­ний на остро­ві. Ли­ше зго­дом во­ди рі­чки Удаю від­сту­пи­ли, і він опи­нив­ся на бе­ре­зі. На­при­кін­ці XVIII сто­лі­т­тя мо­на­стир був лі­кві­до­ва­ний, дов­го пе­ре­бу­вав у на­пів­зруй­но­ва­но­му ста­ні й ли­ше в 30 — 40-х ро­ках XIX сто­лі­т­тя був від­нов­ле­ний.

На­пів­зруй­но­ва­ним ба­чив цей ан­самбль Та­рас Шев­чен­ко. Йо­го по­вість «Му­зи­кант» по­чи­на­є­ться про­ни­кли­ви­ми ряд­ка­ми про цю чу­до­ву пам’ятку. Ві­до­мі три аква­рель­них ма­люн­ки: «В Гу­сти­ні. Цер­ква Пе­тра і Пав­ла», «Бра­ма в Гу­сти­ні. Цер­ква св. Ми­ко­ли», «В Гу­сти­ні. Тра­пе­зна цер­ква». Ці ма­люн­ки уві­йшли до аль­бо­му 1845 ро­ку, який збе­рі­га­є­ться в Ін­сти­ту­ті лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шев­чен­ка На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни.

Най­кра­щим ар­хі­те­ктур­ним пам’ятни­ком Гу­стин­сько­го мо­на­сти­ря є кам’яний Тро­ї­цький со­бор, збу­до­ва­ний у 1672 — 1676 ро­ках. Він яв­ляє со­бою ран­ній зра­зок хре­ща­то­го п’яти­ку­поль­но­го хра­му, що по­хо­дить від де­рев’яної ар­хі­те­кту­ри. У цій бу­дів­лі уза­галь­не­но все са­мо­бу­тнє й ори­гі­наль­не, що по­сту­по­во роз­ви­ва­ло­ся в укра­їн­ській ар­хі­те­кту­рі.

Ін­тер’єр бу­до­ви справ­ляє ве­ли­че­зне вра­же­н­ня зав­дя­ки обла­днан­ню трьох по­вер­хів ніш у за­хі­дній, пів­ден­ній та пів­ні­чній сто­ро­нах за­хі­дно­го при­тво­ру. Яру­сне роз­та­шу­ва­н­ня ніш яко­юсь мі­рою на­га­дує те­а­траль­ний зал. А ще в со­бо­рі ви­ко­ри­ста­ні гру­шо­ви­дні ку­по­ли. Са­ме та­кі обри­си ку­по­лів на­да­ють осо­бли­вої своє­рі­дно­сті цьо­му пам’ятни­ку.

Всі п’ять ку­по­лів Тро­ї­цько­го со­бо­ру ма­ють не­пра­виль­ну фор­му й рі­зні роз­мі­ри. По­ясни­ти це мо­жна, ма­буть, тим, що сті­ни ро­би­ли­ся ледь по­хи­ли­ми все­ре­ди­ну — як у де­рев’яних бу­дів­лях.

Ар­хі­те­кту­ра ком­пле­ксу Гу­стин­сько­го мо­на­сти­ря здій­сни­ла по­мі­тний вплив на на­сту­пне бу­дів­ни­цтво. Її ри­си ми зу­стрі­ча­є­мо в бу­дів­лях ін­ших мо­на­сти­рів пі­зні­шої до­би.

Ці­ка­вий Гу­стин­ський мо­на­стир і тим, що са­ме тут бу­ло зна­йде­но одну з цін­них пам’яток укра­їн­ської істо­рі- огра­фії по­ча­тку XVII сто­лі­т­тя — Гу­стин­ський лі­то­пис. Лі­то­пис, що ді­йшов до нас, яв­ляє со­бою пі­зні­ший спи­сок, зро­бле­ний 1670 ро­ку з яко­гось при­мір­ни­ка іє­ро­мо­на­хом Ми­хай­лом Ло­си­цьким. Як ви­дно з пе­ред­мо­ви, Ло­си­цький буй не твор­цем лі­то­пи­су, а ли­ше йо­го пе­ре­пи­су­ва­чем.

Лі­то­пис на­зи­ва­є­ться «Крой­ні­кою» і яв­ляє со­бою ком­пі­ля­цію з ба­га­тьох ста­ро­вин­них ру­ських та поль­ських дже­рел. Він мі­стить у со­бі ці­лі­сний ско­ро­че­ний ви­клад істо­рії від Ки­їв­ської Ру­сі до Брест­ської унії, вклю­чно до 1597 ро­ку...

Пев­ний ін­те­рес ста­но­вить і Гу­стин­ський мо­на­стир­ський лі­то­пис, або «Ле­то­пи­сец о пер­вом за­ча­тии и со­з­да­нии оби­те­ли мо­на­стыря Гу­стын­ско­го», що охо­плює 1600 — 1640-ті ро­ки. У ньо­му ви­сві­тле­ні го­лов­ним чи­ном спра­ви цер­ков­ні й пе­ре­ва­жно ті, що пов’яза­ні з істо­рі­єю Гу­стин­сько­го мо­на­сти­ря як одно­го з осе­ред­ків ідей­ної бо­роть­би про­ти ка­то­ли­ци­зму та унії на Лі­в­обе­реж­жі. Цер­ков­на істо­рія по­да­на тут у зв’яз­ку з низ­кою по­лі­ти­чних по­дій: зокре­ма, тут іде­ться про по­лі­ти­ку Са­гай­да­чно­го, спря­мо­ва­ну на роз­рив унії та від­нов­ле­н­ня пра­во­слав­ної іє­рар­хії 1620 ро­ку...

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.