Про об’єд­нав­чий фа­ктор

Чер­ка­ща­ни — про ве­сня­ні кло­по­ти, но­вий атра­кціон і тих, хто по­стій­но три­має обо­ро­ну

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ін­на МОЛЧАНОВА, Чер­ка­си

Отець ВА­СИЛЬ,

стар­ший ка­пе­лан Чер­ка­ської обла­сті, свя­щен­но­слу­жи­тель Свя­то-Тро­ї­цько­го ка­фе­драль­но­го со­бо­ру УПЦ КП:

— Сьо­го­дні на Чер­ка­щи­ні як ка­пе­ла­ни, так і свя­щен­но­слу­жи­те­лі на­ма­га­ю­ться до­по­ма­га­ти бій­цям АТО: під­три­му­ва­ти їхній мо­раль­ний дух, за­без­пе­чу­ва­ти гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою. Моя мі­сія як ка­пе­ла­на — не­сти до лю­дей лю­бов, Єван­ге­лію та ми­ло­сер­дя. Що­мі­ся­чно від­бу­ва­є­ться ро­та­ція ка­пе­ла­нів із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, во­ни з’їжджа­ю­ться у Си­н­одаль­не управ­лі­н­ня вій­сько­во­го ду­хо­вен­ства УПЦ КП, що в м. Ки­є­ві, про­хо­дять ти­жне­ву під­го­тов­ку і від­бу­ва­ють у зо­ну АТО. Ко­жен свя­щен­но­слу­жи­тель спів­пра­цює із ЗСУ, Нац­гвар­ді­єю, при­кор­дон­ни­ка­ми, під­три­мує на­ших сол­да­тів. Тут, на мі­сцях, ми під­три­му­є­мо з ка­пе­ла­на­ми зв’язок, до­по­ма­га­є­мо. Є у нас ка­пе­лан, який пе­ре­бу­ває у зо­ні АТО без­ви­їзно, на кон­тра­ктній осно­ві — Во­ло­ди­мир Сінь­ков­ський. Не­що­дав­но за цер­ков­ні ко­шти, які бу­ли зі­бра­ні під час Во­скре­сі­н­ня Хри­сто­во­го, бла­го­чин­но­му Уман­сько­го ра­йо­ну Оле­ксан­дру Гринь­ку вда­ло­ся при­дба­ти ав­то­мо­біль. Хоч це про­стень­ке ав­то мар­ки «Жи­гу­лі», але во­но зна­до­би­ться на­шо­му ка­пе­ла­ну. Адже мо­біль­на бри­га­да по ре­а­бі­лі­та­ції сол­дат у скла­ді свя­ще­ни­ка, пси­хо­ло­га і лі­ка­ря за не­об­хі­дно­сті ви­їжджає у будь-яку то­чку те­ри­то­рії АТО. Крім бо­го­слу­жі­н­ня, про­во­ди­ли і хре­ще­н­ня, спо­від­а­ли за­хи­сни­ків.

Під час Стра­сно­го ти­жня на Чер­ка­щи­ні від­бу­ва­лась бла­го­дій­на акція «Ве­ли­ко­дній ко­шик для во­ї­на АТО». Усі охо­чі зво­зи­ли у храм па­ски, кра­шан­ки, ін­ші сма­ко­ли­ки, ре­чі. По­то­му ка­пе­ла­на­ми во­ни пе­ре­да­ва­лись на схід. Тож дня­ми при­дба­ний ав­то­мо­біль ра­зом з ве­ли­ко­дні­ми по­да­рун­ка­ми, з бла­го­сло­ве­н­ням від ми­тро­по­ли­та Чер­ка­сько­го і Чи­ги­рин­сько­го Іо­ан­на був від­прав­ле­ний на схід. А тут ми що­дня мо­ли­мось за на­ших во­ї­нів, і жи­вих і за­ги­блих, за Укра­ї­ну.

На вій­ні не­має ате­їстів — всі ві­рять у Бо­га, не­за­ле­жно від ві­ро­спо­відань. Як ка­жуть ка­пе­ла­ни, у на­ших за­хи­сни­ків і ни­ні при­су­тній бо­йо­вий ко­за­цький дух, але Гол­го­фа і да­лі для нас три­ває, пі­сля цьо­го бу­де і во­скре­сі­н­ня на­шої дер­жа­ви, Го­сподь нас по­ми­лує.

Во­ло­ди­мир СТОЙКО,

ди­ре­ктор КП «Ди­ре­кція пар­ків»:

— Чер­ка­си — зе­ле­не мі­сто, в яко­му зна­чна ча­сти­на на­ле­жить пар­кам. За­раз на на­шо­му під­при­єм­стві роз­по­чи­на­є­ться га­ря­чий пе­рі­од, під­го­тов­ка до від­кри­т­тя пар­ко­во­го се­зо­ну, хо­че­ться по­ра­ду­ва­ти не ли­ше жи­те­лів, а й го­стей на­шо­го мі­ста. Окрім при­ве­де­н­ня пар­ків у ком­фор­тний і без­пе­чний стан, хо­че­мо роз­мі­сти­ти у одно­му з них пам’ятний знак лю­дям з ВІЛ, у пар­ку «Со­сно­вий бір» обла­шту­ва­ти осві­тле­н­ня, по­ста­ви­ти на пля­жах роз­дя­галь­ні, обла­шту­ва­ти на них фут­боль­ні по­ля і ди­тя­чі май­дан­чи­ки. Пла­ну­є­мо, що во­се­ни у Чер­ка­сах сто­я­ти­ме но­вий атра­кціон — «Ко­ле­со огля­ду». У по­пе­ре­дньо­му ро­ці ми за­вер­ши­ли роз­роб­ку прое­кт­ної до­ку­мен­та- ції, цьо­го­річ бу­де­мо йо­го ку­пу­ва­ти і вста­нов­лю­ва­ти. На та­кі ро­бо­ти за­пла­но­ва­но ви­ко­ри­ста­ти по­над ві­сім міль­йо­нів гри­вень, ко­шти пе­ред­ба­че­ні і про­гра­мою со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку мі­ста Чер­ка­си на 2017 рік. Де­які чер­ка­ща­ни обу­рю­ю­ться що­до до­ціль­но­сті та­ко­го атра­кціо­ну, мо­ти­ву­ю­чи тим, що в кра­ї­ні вій­на, не від­ре­мон­то­ва­ні до­ро­ги і та­ке ін­ше, але є й та­кі, які ма­ють ве­ли­ке ба­жа­н­ня, аби у Чер­ка­сах та­ки вста­но­ви­ли «Ко­ле­со огля­ду». «Чор­то­ве ко­ле­со» бу­ло одні­єю з ро­дзи­нок Чер­кас і ра­ду­ва­ло мі­стян май­же 40 ро­ків, але йо­го де­мон­ту­ва­ли ще у 2008 ро­ці, по­обі­цяв­ши вста­но­ви­ти но­ве. До то­го ж, но­вий атра­кціон при­ва­блю­ва­ти­ме ту­ри­стів, з ньо­го від­кри­ва­ти­ме­ться кра­є­вид на Дні­про, дам­бу, на­віть в тем­ну по­ру до­би з чер­ка­ської дам­би бу­де ви­дно атра­кціон зав­дя­ки ілю­мі­на­ції на ньо­му. Йо­го вста­нов­лять на мі­сці ко­ли­шньо­го — у пар­ку «Со­сно­вий бір» — це най­кра­ще мі­сце, з яко­го ви­дно всі Чер­ка­си. Про­бле­мою є той факт, що лю­ди чо­мусь не ба­чать по­зи­ти­ву, а звер­та­ють ува­гу ли­ше на по­га­не. Ду­маю, що нам усім по­трі­бно по­мі­ча­ти по­біль­ше по­зи­ти­ву, до­лу­ча­тись до до­брих справ. Не­що­дав­но ми про­во­ди­ли су­бо­тни­ки в пар­ках, ви­са­джу­ва­ли де­ре­ва, нам до­по­ма­га­ли не­бай­ду­жі мі­стя­ни, уча­сни­ки АТО, де­пу­та­ти, пра­ців­ни­ки еко­ло­гі­чної ін­спе­кції та ін­ші. Та­кі за­хо­ди дій­сно об’єд­ну­ють ба­га­тьох за­ра­ди єди­ної спра­ви — озе­ле­не­н­ня на­ших пар­ків.

Дми­тро КУХАРЧУК,

спів­ор­га­ні­за­тор опе­ра­ції «Не­рест»:

— У Чер­ка­сах « На­ціо­наль­ні дру­жи­ни » спіль­но з акти­ві­ста­ми « На­ціо­наль­но­го кор­пу­су » дня­ми ство­ри­ли опе­ра­тив­ний шта­бдля бо­роть­би з не­за­кон­ним ви­ло­вом риби. Сьо­го­дні акти­ві­сти здій­сню­ють ці­ло­до­бо­ве па­тру­лю­ва­н­ня бе­ре­го­вої зо­ни Дні­пра. Якраз у цей час три­ває не­рест, і ри­ба ма­со­во за­хо­дить у при­то­ки Дні­пра для від­кла­да­н­ня ікри. Бра­ко­ньє­ри за до­по­мо­гою сі­ток ви­лов­лю­ють всю цю зне­си­ле­ну ри­бу, тим са­мим зни­щу­ю­чи по­пу­ля­цію за­для на­жи­ви, то­му сьо­го­дні ми всі по­вин­ні згур­ту­ва­тись нав­ко­ло про­бле­ми. Це пи­та­н­ня не ли­ше збе­ре­же­н­ня риби, а й еко­си­сте­ми в ці­ло­му. Хло­пці про­жи­ва­ють у одно­му з та­бо­рів від­по­чин­ку Чер­кас «Да­хнів­ська січ», в пе­ре­р­вах між па­тру­лю­ва­н­ням за­йма­ю­ться фі­зи­чною під­го­тов­кою і та­кти­кою. В цьо­му ро­ці пла­ну­є­мо охо­пи­ти всю аква­то­рію Дні­пра і по­бо­ро­ти бра­ко­ньєр­ство, за­про­шу­є­мо всіх не­бай­ду­жих.

При­єм­но ба­чи­ти по­руч лю­дей та­ких же по­гля­дів, як ти, з яки­ми мо­жна по­зма­га­тись як фі­зи­чно, так й ін­те­ле­кту­аль­но. Ни­ні вже від­чу­ва­є­ться по­зи­тив у ро­бо­ті, на­віть той чин­ник, що ми при­су­тні, не дає змо­гу бра­ко­ньє­рам по­ру­шу­ва­ти за­кон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.