Лю­ди­на без­ме­жно тра­гі­чної до­лі

Про на­ро­дже­но­го в Жи­то­ми­рі поль­сько­го пи­сьмен­ни­ка Та­де­у­ша Бо­ров­сько­го

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - З по­ва­гою О. ВАЛОВСЬКА, м. Він­ни­ця

УЖи­то­ми­рі сво­го ча­су на­ро­див­ся ві­до­мий поль­ський пи­сьмен­ник Та­де­уш Бо­ров­ський. Чи зна­ють про це жи­то­ми­ря­ни, чи знає про це ши­ро­кий за­гал?

На­пи­шіть про цьо­го пи­сьмен­ни­ка. Це лю­ди­на без­ме­жно тра­гі­чної до­лі. Як уча­сни­ка поль­сько­го ру­ху Опо­ру, йо­го ки­ну­ли гі­тле­рів­ці до кон­цта­бо­ру Освен­цім. Він пе­ре­жив пе­кло, ди­вом за­ли­шив­ся жи­вим і пі­сля вій­ни роз­по­вів про пе­ре­жи­те у сво­їх тво­рах.

Він писав про бу­ден­ність пе­кла, про те, як убив­ча та­бір­на си­сте­ма ни­щи­ла не ли­ше ті­ла, а й ду­ші люд­ські, ви­пі­ка­ю­чи і ви­шкрі­ба­ю­чи з них усе люд­ське (про це ж на­пи­сав у «Ко­лым­ских рас­ска­зах» Вар­лам Ша­ла­мов, сві­док та му­че­ник та­ко­го са­мо­го пе­кла в ра­дян­ських ста­лін­ських кон­цта­бо­рах).

У по­во­єн­ній Поль­щі тво­ри Т. Бо­ров­сько­го, в яких зву­ча­ла ця те­ма, ви­кли­ка­ли скан­дал. І пи­сьмен­ник під ти­ском, офі­цій­ним та не­о­фі­цій­ним, зму­ше­ний був від­мо­ви­ти­ся від на­пи­са­но­го, від Прав­ди! То­ді він сам пе­ре­рвав ни­тку сво­єї до­лі — вчи­нив са­мо­губ­ство.

Ось вам все ХХ сто­лі­т­тя, спре­со­ва­не в жит­ті й до­лі одні­єї лю­ди­ни, одно­го ми­тця...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.