Сер­гій Ло­зни­ця зро­бив за­яву

В основ­но­му кон­кур­сі МКФ у Кан­нах бе­ре участь стрі­чка укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

Тра­вень кі­не­ма­то­гра­фі­чний: це, зві­сно, зав­жди — Мі­жна­ро­дний канн­ський кі­но­фе­сти­валь. То­му що Кан­ни (як Бер­лін і Ве­не­ція) ди­кту­ють, хо­че­те ви то­го чи ні, си­не­філь­ську мо­ду най­ближ­чо­го ча­су. І по­тра­пи­ти до кон­кур­сної про­гра­ми Канн­сько­го фо­ру­му (а вже тим па­че отри­ма­ти приз!) зав­жди вва­жа­ло­ся пре­сти­жним і для ре­жи­се­ра, і для кра­ї­ни, яку він пред­став­ляє на кі­но­фе­сти­ва­лі.

Цьо­го ро­ку в основ­но­му кон­кур­сі юві­лей­но­го 70-го Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю, який три­ва­ти­ме з 17 до 28 трав­ня, за «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» зма­га­ти­му­ться 18 філь­мів з усьо­го сві­ту, се­ред яких очі­ку­ва­ні сен­са­ції — «Хеп­пі-енд» Мі­ха­е­ля Ха­не­ке, «По­двій­ний ко­ха­нець» Фран­суа Озо­на, «Фа­таль­на спо­ку­са» Со­фії Коп­по­ли, «Не­лю­бов» Ан­дрія Звя­гін­це­ва, «По­кір­ли­ва» Сер­гія Ло­зни­ці.

Про остан­ню ро­бо­ту де­що де­таль­ні­ше. Усім кі­но­ма­нам, зві­сно, ві­до­мо, що Ло­зни­ця — укра­їн­ський ре­жи­сер, який за­раз жи­ве і пра­цює в Ні­меч­чи­ні. Він — не но­ва­чок на Канн­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі. 2001 ро­ку до­ку­мен­таль­на стрі­чка ре­жи­се­ра «Порт­рет» бу­ла удо­сто­є­на Пер­шо­го при­зу в кон­кур­сній про­гра­мі «Cinefondation». Прем’єра ігро­вої де­бю­тної стрі­чки Сер­гія Ло­зни­ці «Ща­стя моє» від­бу­ла­ся на МКФ у Кан­ні і ви­кли­ка­ла ве­ли­кий ін­те­рес у про­фе­сій­них ко­лах, а на­сту­пний фільм «У ту­ма­ні» був пред­став­ле­ний у кон­кур­сній про­гра­мі Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю й отри­мав приз жу­рі ФІПРЕССІ.

Кар­ти­ну «По­кір­ли­ва» Сер­гій Ло­зни­ця зняв за мо­ти­ва­ми одно­ймен­но­го ро­ма­ну Фе­до­ра До­сто­єв­сько­го. Ця ро­бо­та — ко-про­ду­кція Укра­ї­ни, Фран­ції, Ро­сії, Ні­меч­чи­ни, Ли­тви та Ні­дер­лан­дів. Пар­тнер із укра­їн­сько­го бо­ку — ком­па­нія SolarMediaEntertainment, про­дю­сер — Сер­гій Лав­ре­нюк. Го­лов­ний про­дю­сер кар­ти­ни — Ма­рі­анн Слот із SlotMachine (Фран­ція).

Зда­ва­ло­ся б, усе чу­до­во. За­ли­ша­є­ться че­ка­ти фе­сти­ва­лю та вбо­лі­ва­ти за на­шо­го зем­ля­ка. Про­те, ще до Канн­сько­го ма­ра­фо­ну се­ред гля­да­чів і фа­хів­ців ви­ни­кли рі­зно­чи­та­н­ня в то­му, чию кра­ї­ну пред­став­ляє ре­жи­сер Сер­гій Ло­зни­ця. Мої ко­ле­ги з Ро­сії, на­при­клад, по­ти­ра­ють ру­ки, пе­ред­чу­ва­ю­чи «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» вже хоч би то­му, що від їхньої кра­ї­ни в кон­кур­сній про­гра­мі — дві кар­ти­ни: «Не­лю­бов» Ан­дрія Звя­гін­це­ва і (на їх дум­ку) «По­кір­ли­ва» Сер­гія Ло­зни­ці.

Не хо­че­ться ні­ко­го обра­жа­ти, але, якщо коротко: не при­мен­шу­ю­чи уча­сті у зні­маль­но­му про­це­сі філь­му (ні фі­нан­со­во­го, ні твор­чо­го) рі­зних кра­їн, са­ме гро­ма­дян­ство ре­жи­се­ра го­лов­не у ви­зна­чен­ні, яку кра­ї­ну пред­став­ляє та чи ін­ша ро­бо­та. Це пер­ше.

Дру­ге — ви­тяг зі звер­не­н­ня Сер­гія Ло­зни­ці до ко­лег, яке бу­ло ви­го­ло­ше­но на прес-кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ній уча­сті Укра­ї­ни в юві­лей­но­му Канн­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі. На мій по­гляд, щи­рий і ва­жли­вий: «Ме­ні не­скін­чен­но бо­ля­че, що дві кра­ї­ни, з яки­ми не­ро­зрив­но пов’яза­ні моя до­ля і моя ро­бо­та, зна­хо­дя­ться у ста­ні вій­ни. Ме­ні не­скін­чен­но бо­ля­че, що одна із цих кра­їн ви­яв­ляє агре­сію по від­но­шен­ню до ін­шої — це тра­ге­дія. Моя осо­би­ста тра­ге­дія.

Кі­но, мистецтво вза­га­лі — не має дер­жав­них кор­до­нів, і ав­тор не зо­бов’яза­ний пред’яв­ля­ти до­від­ки про по­хо­дже­н­ня сво­їх кар­тин. Фільм го­во­рить сам за се­бе. Все, що я ду­мав про те, що за­раз від­бу­ва­є­ться на ба­тьків­щи­ні До­сто­єв­сько­го, Лє­ско­ва, Сал­ти­ко­ва-Ще­дрі­на, Че­хо­ва, Пла­то­но­ва, Ша­ла­мо­ва, Со­ро­кі­на, — я ска­зав у сво­є­му філь­мі.

Хо­чу при­га­да­ти сло­ва уро­джен­ця Вар­ша­ви, ве­ли­ко­го ро­сій­сько­го по­е­та Оси­па Емі­ля Ман­дель­шта­ма: «Пусть име­на цве­ту­щих го­ро­дов Ла­ска­ют слух зна­чи­тель­но­стью брен­ной. Не го­род Рим жи­вет сре­ди ве­ков, А ме­сто че­ло­ве­ка во все­лен­ной. Им овла­деть пыта­ю­тся ца­ри, Свя­щен­ни­ки оправ­дыва­ют вой­ны, Ибез не­го пре­зре­ния до­стой­ны, Как жар­кий сор, до­ма и ал­та­ри.

Сер­гій Ло­зни­ця. 18 квітня 2017 р.»

Іри­на ГОРДІЙЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.