«Спов­за­н­ня» істо­рії

Не­зро­зумі­лі ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки на Ста­ро­ки­їв­ській го­рі мо­жуть пе­ре­ду­ва­ти бу­дів­ни­цтву, що ста­вить під за­гро­зу му­зей. Чи­нов­ни­ки всіх рів­нів від­мов­чу­ю­ться

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фо­то Руслана КАНЮКИ, «День»

Обме­жу­валь­ні стрі­чки та ін­фор­ма­цій­не та­бло про по­ча­ток ар­хе­о­ло­гі­чних роз­ко­пок на схи­лі Ста­ро­ки­їв­ської го­ри, по­руч із На­ціо­наль­ним му­зе­єм істо­рії Укра­ї­ни, спо­ло­ха­ли йо­го спів­ро­бі­тни­ків. На та­бло — жо­дної ін­фор­ма­ції про за­мов­ни­ка та ви­ко­нав­ця ро­біт, але по­я­ва ар­хе­о­ло­гів озна­чає, що на­сту­пним ета­пом мо­же ста­ти по­ча­ток бу­дів­ни­цтва. Так пе­ред­ба­ча­ють па м’я т к о охо­рон­ні нор­ми: пе­ред бу­ді­вель­ни­ми ро­бо­та­ми в будь-яких охо­рон­них зо­нах чи на те­ри­то­рії пам’яток спо­ча­тку ма­ють про­ве­сти роз­ві­ду­валь­ні ро­бо­ти спів­ро­бі­тни­ки Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни. Ре­да­кції не вда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся з ке­рів­ни­цтвом на­у­ко­во­го за­кла­ду з цьо­го при­во­ду.

Му­зей сприйняв по­яву ар­хе­о­ло­гів на схи­лі го­ри як за­гро­зу для сво­го при­мі­ще­н­ня. Хо­ча ні про яке бу­дів­ни­цтво тут не мо­же йти­ся. Ста­ро­ки­їв­ська го­ра роз­та­шо­ва­на на пе­ре­ти­ні кіль­кох охо­рон­них об’єктів. Пе­ред­усім це бу­фер­на зо­на пам’ ятки ЮНЕ­СКО — На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська», та­кож це ча­сти­на за­по­від­ни­ка «Ста­ро­дав­ній Київ» і пам’ятка ар­хе­о­ло­гії на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. У но­во­му істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­му пла­ні сто­ли­ці те­ри­то­рія на­ле­жи­тьдо істо­ри­чно­го аре­а­лу «Ста­ро­ки­їв­ський». Йо­го ре­жим ви­ко­ри­ста­н­ня за­бо­ро­няє зни­щу­ва­ти еле­мен­ти при­ро­дно­го ланд­ша­фту та озе­ле­не­н­ня, а та­кож ви­клю­чає но­ве бу­дів­ни­цтво, не пов’яза­не з ре­ге­не­ра­ці­єю істо­ри­чно­го се­ре­до­ви­ща.

НЕ­ВІ­ДО­МІ ЗАГАРБНИКИ

Якщо на схи­лі Ста­ро­ки­їв­ської го­ри ра­птом по­чне­ться бу­дів­ни­цтво, На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни, де збе­рі­га­є­ться близь­ко міль­йо­на уні­каль­них екс­по­на­тів, мо­же про­сто сповз­ти вниз.

«Мо­жли­ве бу­дів­ни­цтво, яке­не­о­дмін­но­зу­мо­ви­ть­про­кла­да­н­ня­ко­му­ні­ка­цій,по­яву­ко­тло­ва­нів,вби­ва­н­ня­паль­то­що,май­же­на­пев­но­при­зве­де­до­по­сту­по­во­го«спов­за­н­ня»вни­зі руй­ну­ва­н­ня ці­лі­сної кон­стру­кції спо­ру­ди На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни, у сті­нах якої вже з’яви­ли­ся трі­щи­ни з по­явою су­сі­дніх за­бу­дов», — по­ясню­ю­тьна сай­ті НМІУ.

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни Те­тя­на СОСНОВСЬКА на сво­їй сто­рін­ці у Facebook за­ува­жує: «Якщо тут про­сто від­бу­ва­ю­ться ар­хе­о­ло­гі­чні до­слі­джен- ня,то­для­чо­го­обго­ро­дже­на­та­ка­ве­ли­ка­те­ри­то­рія?Якщо­бі­ля­пі­дніж­жя­го­ри­по­чнуть­бу­ду­ва­ти­що­сьфун­да­мен­таль­не,це по­зна­чи­ться н аста­ні му­зей­ної бу­дів­лі. Якщо го­ту­є­ться те­ри­то­рія для бу­дів­ни­цтва, то яким чи­ном за­во­зи­ти­муть бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли? Ба­га­то за­пи­тань, і не­має у ко­го отри­ма­ти від­по­відь. Але ж хтось обго­ро­див те­ри­то­рію, яка на­ле­жи­тьдо бу­фер­ної зо­ни Со­фії Ки­їв­ської».

«ВІД НАС ПРИХОВУЮТЬ ОБ’ЄКТ БУ­ДІВ­НИ­ЦТВА»

По­ки у цій істо­рії за­пи­тань­біль ше, ніж від­по­від­ей. Мі­сце­ві акти­ві­сти на­ді­сла­ли низ­ку за­пи­тів до ме­рії та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, щоб з’ясу­ва­ти, які­до­ку­мен­ти­ви­да­ва­ли­ся­на­цю­зе­мель­ну­ді­лян­ку.Зокре­ма,чи­по­го­джу­ва­ло­Мі­ні­стер­ство­куль­ту­ри­істо­ри­ко­мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня— основ­ний до­ку­мент для май­бу­тньо­го бу­дів­ни­цтва.

«За­раз від нас фа­кти­чно приховують на­яв­ність об’ є к ту бу­дів­ни­цтва ,— ко­мен­тує Оль­га РУТКОВСЬКА, член ICOMOS (Між­на­ро­дної ра­ди з охо­ро­ни пам’яток та істо­ри­чних місць) і ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди гро­мад­ської ор­га- ні­за­ції «Гро­ма­да Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу» . — Нам ві­до­мо, що ця ді­лян­ка пе­ре­бу­ває у при­ва­тній вла­сно­сті, при­чо­му це вже дру­гий вла­сник. Те­пер у ньо­го ве­ли­кі про­бле­ми, оскіль­ки він ку­пив цю те­ри­то­рію пі­сля то­го, як во­на ста­ла пам’яткою ар­хе­о­ло­гії на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. За­раз ми на­ко­пи­чу­є­мо всю ін­фор­ма­цію. Зна­є­мо, що роз­ко­пки ве­де Ін­сти­тут ар­хе­о­ло­гії. По­ки йо­го спів­ро­бі­тни­ки ро­бля­тьшур­фу­ва­н­ня, з’ясо­ву­ю­тьви­ди ар­хе­о­ло­гі­чно­го ша­ру, чим він мо­же бу­ти пред­став­ле­ний. До­слі­джу­ва­ти цю ді­лян­ку во­ни бу­ду­тьре­тель но, бо ро­зу­мі­ю­тьїї зна­чи­мість».

В ОБХІД ОХО­РОН­НИХ ЗОН

Хто за­мов­ник — на­пев­но, най­біль­ша ін­три­га. Від ньо­го хо­че­ться по­чу­ти, що пла­нує ро­би­ти на схи­лі Ста­ро­ки­їв­ської го­ри та як отри­мав цю ді­лян­ку в при­ва­тну вла­сність. Адже для цьо­го тре­ба звер­та­ти­ся до пар­ла­мен­ту, оскіль­ки змі­ню­ва­ти ста­тус зе­мельз осо­бли­во цін­ним істо­ри­ко­куль­тур­ним при­зна­че­н­ням має пра­во ли­ше він. Як по­ясни­ла «Дню» Оле­на ТЕРЕЩЕНКО (ЄСКІНА), гро­мад­ська акти­віс­тка та екс-де­пу­та­тка Ки­їв­ра­ди, та­ких за­пи­тів за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті пар­ла­мент не отри­му­вав. До ре­чі, у 2008 ро­ці Ки­їв­ра­да сво­їм рі­ше­н­ням, зно­ву та­ки, в обхід Вер­хов­ної Ра­ди, пе­ре­да­ла у при­ва­тну вла­сні­стьще одну зе­мель­ну ді­лян­ку на Ста­ро­ки­їв­ській го­рі — за адре­сою Ан­дрі­їв­ський узвіз, 34.

«На цій ді­лян­ці бу­ли спро­би взя­ти про­би ґрун­тів, ме­ні те­ле­фо­ну­ва­ли мі­сце­ві ме­шкан­ці та за­пи­ту­ва­ли, що ро­би­ти, — роз­по­від­ає Оле­на Терещенко (Єскіна). — Я по­ра­ди­ла ви­кли­ка­ти по­лі­цію, щоб з’ясу­ва­ти, на якій під­ста­ві це від­бу­ва­є­ться. Був під­ря­дник яко­їсь­бу­ді­вель ної ком­па­нії, який ска­зав, що до­зво­ли йо­му не­по­трі­бні, бо є пра­во вла­сно­сті на за­зна­че­ну зе­мель­ну ді­лян­ку. Але тут не мо­жна щось­бу­ду­ва­ти че­рез спе­ци­фі­чні ґрун­ти, це охо­рон­на зо­на. Крім цьо­го, про­їзд мо­жли­вий тіль­ки че­рез ар­ку за­се­ле­но­го бу­дин­ку, і ме­шкан­ці не да­ду­тьви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її для про­їзду бу­ді­вель­ної те­хні­ки, му­зей теж не до­зво­ли­тько­ри­сту­ва­ти­ся сво­єю те­ри­то­рі­єю. Вза­га­лі, я ду­маю, що ні­хто не на­ва­жи­ться бу­ду­ва­ти на цьо­му схи­лі, де пе­ре­ти­на­є­ться де­кіль­ка охо­рон­них зон, але про вся­кий ви­па­док за­по­бі­жні за­хо­ди по­трі­бні».

МОВЧАНКА ОЗНА­ЧАЄ БАЙДУЖІСТЬ?

Про без­пе­ку Ста­ро­ки­їв­ської го­ри у цен­трі Ки­є­ва ма­ли б дба­ти не тіль­ки гро­мад­ські об’єд­на­н­ня, а й но­вий го­лов­ний ар­хі­те­ктор Ки­є­ва, від­по­від­ні ор­га­ни ме­рії та Мін­куль­ту­ри. Го­ра ото­че­на ри­зи­ка­ми за­бу­до­ви пра­кти­чно з усіх бо­ків. Акти­ві­сти «Гро­ма­ди Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу» роз­по­від­а­ють про май­бу­тнє бу­дів­ни­цтво го­тель­но­го ком­пле­ксу (!) на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, 14—16. Це теж те­ри­то­рія пам’ятки мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри. Мас­шта­бні бу­ді­вель­ні ро­бо­ти став­лять під за­гро­зу всю істо­ри­чну ву­ли­цю. То­му мов­ча­зна по­зи­ція чи­нов­ни­ків що­до цьо­го пи­та­н­ня ви­гля­дає що­най­мен­ше не­зро­зумі­лою.

Якщо по­я­ва Те­а­тру на По­до­лі ста­ла для ки­їв­ської ме­рії кіс­ткою у гор­лі, яку про­штов­ху­ва­ти­му­тьпо­шу­ком ком­про­мі­сно­го рі­ше­н­ня на за­сі­да­н­нях спе­ці­аль­ної ро­бо­чої гру­пи, то по­я­ва фан­зо­ни до Єв­ро­ба­че­н­ня-2017 бі­ля Со­фій­сько­го со­бо­ру, бу­дів­ни­цтво го­те­лів і ви­со­ток бі­ля Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри, елі­тні ко­те­джі на дав­ній Юр­ко­ви­ці не ви­кли­ка­ю­тьпра­кти­чно жо­дної ре­а­кції.

«Ста­ро­ки­їв­ська го­ра має ба­га­то рів­нів за­хи­сту, але все одно та­ке від­бу­ва­є­ться, — до­дає Оле­на Ти­то­ва, ди­ре­ктор Цен­тру пам’ятко­знав­ства НАН Укра­ї­ни. — На­справ­ді рі­жу­ть­схил, який не мо­жна рі­за­ти, це небезпечно. Тіль­ки лю­ди, які не ро­зу­мі­ють, що ро­блять, мо­жуть та­ке допу­сти­ти. Але хто­сьза це пла­тить— мо­же, по­тен­цій­ний ін­ве­стор. І хоч як при­кро ви­зна­ва­ти, ні­я­ких ва­же­лів впли­ву на це не­має на­ві­тьу за­по­від­ни­ків чи му­зе­їв: во­ни мо­жу­тьтіль ки при­вер­ну­ти ува­гу та на­ді­сла­ти за­пи­ти що­до си­ту­а­ції в Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.