«То­ніс» – це на­зва, яка до­жи­ва­єо­стан­ні дні...»

«День» ви­слу­хав ам­бі­цій­ні пла­ни по­бу­до­ви но­во­го ка­на­лу

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Сьо­го­дні див­но уяв­ля­ти со­бі світ без та­кої зви­чної та до­сту­пної га­зо­ва­ної во­ди. Со­лод­кої, ней­траль­ної, сла­бо­га­зо­ва­ної або з бу­ке­том ко­лю­чих буль­ба­шок, які так осві­жа­ю­тьу спе­ку... А ви­яв­ля­є­ться, за­па­тен­то­ва­но її не так уже й дав­но — 24 квітня 1833 ро­ку. Хо­ча сам ви­на­хід де­що «стар­ший» за па­тент, про­те не на­ба­га­то — май­же на п’ят­де­сят ро­ків.

Ви­на­хі­дни­ком га­зо­ван­ки став бри­тан­ський хі­мік, бо­го­слов та фі­ло­соф Джо­зеф Прі­стлі. Він пер­шим від­крив одну із вла­сти­во­стей діо­кси­ду ву­гле­цю, зав­дя­ки чо­му й ста­ло мо­жли­вим зба­га­чу­ва­ти рі­ди­ну га­зом. Вла­сне, це не єди­на на­у­ко­ва за­слу­га Прі­стлі, та­кож він до­вів про­цес фо­то­син­те­зу, з’ясу­вав, що гра­фіт про­во­ди­тьструм, ви­на­йшов ки­сень і «зве­се­ля­ю­чий» газ...

Як на ме­не, го­лов­ною ри­сою вче­но­го є не­ви­чер­пна ці­ка­вість. І са­ме та­ка ці­ка­ві­стьзму­си­ла Джо­зе­фа Прі­стлі за­ми­сли­ти­сьнад тим, що ж то за буль­ба­шки ви­ді­ляє пи­во у про­це­сі бро­ді­н­ня. Тож він вста­но­вив над ча­на­ми з пи­вом єм­но­сті з во­дою, які не­вдов­зі «за­ря­ди­ли­ся» буль­ба­шка­ми. Спро­бу­вав­ши цю во­ду на смак, уче­ний був вра­же­ний її різ­ким, але при­єм­ним сма­ком. Осьта­ким бу­ло «на­ро­дже­н­ня» та­кої зви­чної те­пер га­зо­ван­ки.

До ре­чі, сво­їм ши­ро­ким по­ши­ре­н­ням га­зо­ва­ні на­пої ба­га­то в чо­му зав­дя­чу­ю­тьком­па­нії Coca-Cola, яка пер­шою ста­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­на­хід Джо­зе­фа Прі­стлі в ко­мер­цій­них ці­лях.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.