Ста­ти на­длю­ди­ною

Що «стан­дар­ти жур­на­лі­сти­ки» ви­ма­га­ють від жур­на­лі­стів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Упо­сі­бни­ку «Жур­на­лі­сти­ка в умо­вах кон­флі­кту: пе­ре­до­вий до­свід та ре­ко­мен­да­ції», ви­да­но­му Ко­ор­ди­на­то­ром Про­е­ктів ОБСЄ в Укра­ї­ні за фі­нан­со­вої під­трим­ки По­соль­ства Ве­ли­ко­бри­та­нії в Укра­ї­ні та спри­ян­ні між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції Мі­жна­ро­дна Під­трим­ка Ме­діа, на­во­ди­ться дов­гий пе­ре­лік « та­бу » для жур­на­лі­стів, ко­трі пра­цю­ю­тьв «га­ря­чих то­чках». Це, зокре­ма, та­кі по­ра­ди: ➨ Уни­кай­те­ви­сві­тле ння кон­флі­кту, як та­ко­го, що скла­да­є­ться з двох кон­фрон­ту­ю­чих сто­рін. Знай­діть ін­ших по­стра­жда­лих осіб і вклю­чіть до по­ві­дом­ле­н­ня їхні істо­рії, дум­ки, ці­лі. ➨ Уни­кай­те­по­стій­но­го фо­ку­су­ва­н­ня на стра­ж­дан­ні та стра­ху ли­ше­о­дні­єї сто­ро­ни. Ви­сві­тле­н­ня стра­ж­дань усіх сто­рін має бу­ти одна­ко­вим. ➨ Уни­кай­те­та­ких слів, як спу­сто­ше­н­ня, тра­ге­дія і те­рор, для ви­сві­тле­н­ня дій що­до одні­єї сто­ро­ни. Та­кі сло­ва став­лять ре­пор­те­ра по один бік. Мо­жна ли­ше­по­си­ла­тись на ко­гось, хто ви­ко­ри­сто­вує та­кі сло­ва. ➨ Уни­кай­те емо­цій­них та не­точ

них слів і ви­зна­чень. ➨ Уни­кай­те­то­чки ви­сві­тле­н­ня, яка по­ля­гає у ви­кла­ді по­дій ли­шез то­чки зо­ру одні­єї сто­ро­ни. Ви­сві­тлюй­те­кон­флікт у всій йо­го пов­но­ті та скла­дно­сті. ➨ Уни­кай­те­на­дмір­но­го спро­ще­н­ня. Ко­жен кон­флікт, на­віть той, що ви­ни­кає між бра­та­ми і се­стра­ми, як пра­ви­ло, має якусь істо­рію. По­дбай­те про те, щоб ви та/або ва­ше ін­фор­ма­цій­не­а­ге нт­ство на­да­ва­ли рі­зно­ма­ні­тні то­чки зо­ру, які змо­жуть про­ілю­стру­ва­ти більш ши­ро­ку кар­ти­ну. ➨ Уни­кай­те­се нти­мен­таль­них роз­по­від­ей, які ґрун­ту­ю­ться на емо­ці­ях, для ви­сві­тле­н­ня ва­жли­вих пи­тань, чи ви­ко­ри­ста­н­ня під­хо­ду гри з ну­льо­вим ра­хун­ком, у яко­му ігно­ру­є­ться скла­дність си­ту­а­ції. Ці пра­ви­ла по­да­ю­ться, на­га­даю, як пе­ре­до­вий до­свід від ОБСЄ — ор­га­ні­за­ції, яка від­по­від­ає за спів­ро­бі­тни­цтво та без­пе­ку в Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.