То­ле­ран­тний ін­тер­нет?

Спе­ці­аль­но для Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ХРІ­ПУН­КО­ВА

До­ві­ря­ти ін­тер­не­ту. Цей ви­слів зву­чить, як па­ра­докс, але не для оку­по­ва­но­го Дон­ба­су. Там ін­тер­не­ту до­ві­ря­ють(в ін­фор­ма­цій­но­му пла­ні), бо до­ві­ря­ти на­справ­ді біль­ше май­же ні­чо­му. Са­ме он­лайн-ЗМІ до­неч­ча­ни та лу­ган­ча­ни від­слід­ко­ву­ю­тьмай­же ці­ло­до­бо­во. Зви­чай­но ж, во­ни чи­та­ю­тьне «весь ін­тер­нет». Є пев­ний пласт сай­тів, які лю­ди в оку­па­ції зро­би­ли сво­єю « пе­рі­о­ди­чною бі­бліо­те­кою». І від цих сай­тів сьо­го­дні за­ле­жи­тьду­же ба­га­то, бо оку­по­ва­ний Дон­бас ва­жли­во не ли­ше ін­фор­му­ва­ти, йо­му по­трі­бна як ін­фор­ма­цій­на, так і « емо­цій­на » під­трим­ка, і во­на має бу­ти ду­же тон­кою, ду­же осо­бли­вою.

До­неч­ча­ни та лу­ган­ча­ни зде­біль­шо­го чи­та­ють укра­їн­ський се­гмент ін­тер­не­ту (ро­сій­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру їм ви­ста­чає й «у те­ле­ві­зо­рі»). При цьо­му за­галь­но­на­ціо­наль­ним ЗМІ при­ді­ля­є­ться не ду­же ба­га­то ува- ги по­рів­ня­но із мі­сце­ви­ми сай­та­ми. Мі­сце­ві — ви­да­н­ня, які ко­ли­сьпра­цю­ва­ли в оку­по­ва­но­му Дон­ба­сі, але за­гро­за жур­на­лі­стам (іно­ді пря­ма за­гро­за жи­т­тю) зму­си­ла їх змі­ни­ти умо­ви ро­бо­ти. Де­я­кі ЗМі — як-от «УРА-Ін­форм. Дон­бас» — бу­ли ви­му­ше­ні за­кри­ти­ся, бо не змо­гли га­ран­ту­ва­ти жур­на­лі­стам без­пе­ку. Де­я­кі пе­ре­їха­ли всі­єю ре­да­кці­єю й про­дов­жи­ли пра­цю­ва­ти для оку­по­ва­них те­ри­то­рій у віль­ній Укра­ї­ні. Са­ме во­ни за­раз ство­рю­ю­тьло­каль - ний ін­фор­ма­цій­ний про­стір для до­неч­чан в оку­па­ції. І са­ме во­ни мо­гли б ста­ти дже­ре­лом для ї хньої де­о­ку­па­ції, але не всі це ро­блять.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.