«Гол­ли­вуд над Дне­пром»:

Укра­їн­ське се­ло Бу­чак — як го­лов­ний ге­рой кі­но­стрі­чки

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 23на 24 квітня о 03.20 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з ре­жи­се­ром Оле­гом Чор­ним іти­ме­ться про йо­го до­ку­мен­таль­ний пов­но­ме­тра­жну кар­ти­ну «Го­лі­вуд над Дні­пром. Сни з Атлан­ти­ди» та ін­ші акту­аль­ні філь­ми.

Го­лов­ний ге­рой стрі­чки «Го­лі­вуд над Дні­пром. Сни з Атлан­ти­ди» — укра­їн­ське се­ло Бу­чак, що на Чер­ка­щи­ні. Із 1950-х ро­ків в око­ли­цях Бу­ча­ка бу­ло зня­то низ­ку кла­си­чних стрі­чок. Зокре­ма, це філь­ми «Укра­їн­ська ра­псо­дія» Сер­гія Па­ра­джа­но­ва, «Ве­чір на Іва­на Ку­па­ла» Юрія Іл­лєн­ка, «Сон» Во­ло­ди­ми­ра Де­ни­сен­ка, «Бум­ба­раш» Ми­ко­ли Ра­ше­є­ва, «Іва­но­ве ди­тин­ство» Ан­дрія Тар­ков­сько­го... Ни­ні в цьо­му укра­їн­сько­му Го­лі­ву­ді ли­ши­ла­ся тіль­ки не­чи­слен­на ма­сов­ка — мі­сце­ві жи­те­лі, що ко­лись во­ни та­кож бу­ли за­лу­че­ні до зні­маль­но­го про­це­су.

Ре­жи­сер Олег Чор­ний бе­ре­ться від­но­ви­ти пам’ять про один з го­лов­них укра­їн­ських кі­но­май­дан­чи­ків і се­ред жи­те­лів Бу­ча­ка, і се­ред уча­сни- ків філь­му­вань, що роз­гор­та­ли­ся по­над пів­сто­лі­т­тя то­му. І, вла­сти­во, тим са­мим він звер­та­є­ться до те­пе­рі­шньо­го по­ко­лі­н­ня твор­ців і гля­да­чів. Істо­ри­чний екс­курс, що йо­го про­по­нує «Го­лі­вуд над Дні­пром», по­кли­ка­ний не про­сто за­до­ку­мен­ту­ва­ти істо­рію — це та­кож спро­ба акту­а­лі­зу­ва­ти кла­си­ку укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа, на­га­дав­ши, що ча­сто, по­при всю по­е­ти­чність, во­на по­хо­дить із ціл­ком ре­аль­них гео­гра­фі­чних ко­ор­ди­нат, за яки­ми до­сі мо­жна орі­єн­ту­ва­ти­ся. Зре­штою, стрі­чка ви­тво­рює куль­тур­ний центр на­ціо­наль­ної кі­но­ін­ду­стрії в ча­со­про­сто­рі Бу­ча­ка, за­крі­плю­ю­чи йо­го цін­ність сьо­го­дні бо­дай на сим­во­лі­чно­му рів­ні.

Та­кож у про­гра­мі — роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма, про фу­ту­ри­сти­чний три­лер «Сфе­ра», шпи­гун­ський три­лер «Та­єм­ний аґент», са­ти­ри­чний фільм жа­хів «Пас­тка», а ще про до­ку­мен­таль­ну стрі­чку «Де­від Лінч: Жи­т­тя в ми­сте­цтві».

А ще роз­по­відь про «Дов­гі но­чі ко­ро­тко­го ме­тру» в рам­ках фе­сти­ва­лю «Фран­цузь­ка ве­сна» та про 4-й Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь кі­на й ур­ба­ні­сти­ки «86», ко­трий про­во­ди­ться в мі­сті Сла­ву­тич на Ки­їв­щи­ні.

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про аме­ри­кан­ську кі­но­зір­ку Бар­ба­ру Страй­зенд, іта­лій­сько­го кі­но­опе­ра­то­ра Па­ску­а­лі­но де Сан­ті­са, фран­цузь­ку актор­ку Анук Еме й ан­глій­сько­го акто­ра Де­ні­е­ла Дей-Лью­ї­са.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФО­ТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.