Ве­лик­день з книж­кою

Ме­ла­нія Трамп обра­ла для тра­ди­цій­ної це­ре­мо­нії «Ве­чір­ку тва­рин» Ке­ті Лі Гі­форд

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Під час що­рі­чної ве­ли­ко­дньої за­ба­ви ка­та­н­ня яєць на пів­ден­ній га­ля­ви­ні по­руч з Бі­лим до­мом (White House Easter Egg Roll) пер­ша ле­ді США Ме­ла­нія Трамп чи­та­ла ді­тям фра­гмент кни­ги Ке­ті Лі Гі­форд «Ве­чір­ка тва­рин» («Party Animals»).

Ке­ті Лі Гі­форд ві­до­ма пе­ред­усім як спів­а­чка, ав­тор пі­сень, те­ле­ве­ду­ча і дра­ма­тург. Ди­тя­ча книж­ка «Ве­чір­ка тва­рин» роз­по­від­ає про гу­ску Лю­сі, яка скла­дає пе­ре­лік тва­рин, яких во­на хо­че за­про­си­ти на свя­тку­ва­н­ня дня на­ро­дже­н­ня. Щоб ве­чір­ка вда­ла­ся, Лю­сі пра­гне ві­ді­бра­ти тіль­ки най­кра­щих го­стей, але за­мість шу­ка­ти че­сно­ти, во­на зо­се­ре­джу­є­ться на їхніх не­до­лі­ках. Однак ро­зум­на со­ва до­по­ма­гає їй від­кри­ти ті ри­си ко­жної тва­ри­ни, які ро­блять її уні­каль­ною. Книж­ка вчить ді­тей, що ми осо­бли­ві зав­дя­ки на­шим від­мін­но­стям.

Тра­ди­ція ка­та­н­ня яєць сфор­му­ва­лась у Бі­ло­му до­мі ще в 1878 ро­ці. Ве­ли­ко­дня гра по­ля­гає в ска­ту­ван­ні па­схаль­них яєць із не­ве­ли­чкої гір­ки або ж у ка­тан­ні їх спе­ці­аль­ни­ми до­ріж­ка­ми чи по тра­ві. Під час зу­стрі­чі ді­ти ра­зом з пре­зи­дент­ським по­друж­жям ро­блять при­ві­таль­ні ли­стів­ки і спіл­ку­ю­ться з па­схаль­ним кро­ли­ком.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.