На сце­ні тіль­ки чо­ло­ві­ки!

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

22та 23 квітня в На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни ви­сту­па­ти­муть зір­ки сві­то­во­го ба­ле­ту. Ви­да­тний тан­ців­ник су­ча­сно­сті, прем’єр Ко­ро­лів­сько­го ба­ле­ту Ве­ли­ко­бри­та­нії, екс-ки­я­нин Іван Путров пред­ста­вить у на­шій сто­ли­ці но­ву про­гра­му сво­го зна­ме­ни­то­го твор­чо­го про­е­кту Men іn Motion.

— У 2012 р. я ство­рив ба­ле­тний про­ект Men іn Motion («Чо­ло­ві­ки в ру­сі»). У цій про­гра­мі пред­став­ляю пу­блі­ці ре­тро­спе­кти­ву роз­ви­тку чо­ло­ві­чо­го тан­цю у по­стро­ман­ти­чний пе­рі­од ба­ле­тно­го те­а­тру, — під­кре­слив І. ПУТРОВ. — На­га­даю, ро­ман­ти­чний пе­рі­од мав су­во­ру іє­рар­хію, де най­го­лов­ні­шою ко­штов- ні­стю бу­ла ба­ле­ри­на. Всі ін­ші скла­до­ві у той час бу­ли до­да­тко­ви­ми, вклю­ча­ю­чи тан­цю­ри­ста-чо­ло­ві­ка, який ли­ше до­по­ма­гав якнай­кра­ще пред­ста­ви­ти на сце­ні цю «пер­ли­ну». І ось на по­ча­тку ХХ ст. світ став ду­же швид­ко змі­ню­ва­ти­ся. Жін­ка отри­ма­ла пра­во на го­лос, змі­ни­ло­ся по­ня­т­тя со­ці­у­му, а в ба­ле­ті чо­ло­вік отри­мав пра­во бу­ти цен­тром ува­ги. Ни­ні чо­ло­ві­ки і жін­ки ста­ли рів­ни­ми. Са­ме про це я на­ма­га­ю­ся роз­по­ві­сти в про­е­кті Men in Motion...

■ Зна­є­те, ме­ні шко­да, що у сьо­го­дні­шньо­му сві­ті, ко­ли бур­хли­во роз­ви­ва­є­ться ін­тер­нет, про­па­ла за­гад­ко­вість. А те­атр — це перш за все ма­гія і та­єм­ни­ця, яку ду­же хо­че­ться від­кри­ти! Я вва­жаю, що ар­тист по­ви­нен при­ча­ро­ву­ва­ти на сце­ні, а по­за ку­лі­са­ми три­ма­ти ди­стан­цію і бу­ти не­до­сту­пним для гля­да­чів. Бо з одно­го бо­ку, ба­лет — це ди­во­світ, а з ін­шо­го — що­ден­ні ре­пе­ти­ції й тре­ну­ва­н­ня, адже ті­ло для тан­ців­ни­ка — ін­стру­мент, який тре­ба під­три­му­ва­ти в то­ну­сі. Це важ­ка і кро­піт- ка пра­ця, а ще су­во­ра ди­сци­плі­на. Ін­ко­ли та­кий ритм на­бри­дає, бо по­трі­бно по­стій­но пе­ре­бо­рю­ва­ти са­мо­го се­бе, обме­жу­ва­ти, три­ма­ти в фор­мі. Ва­жли­во все: що з’їв, чи до­зво­лив со­бі ви­пи­ти ке­лих ви­на... Бу­ває, що щось на ре­пе­ти­ції не ви­хо­дить, але ти все одно по­ви­нен вста­ва­ти і про­бу­ва­ти зно­ву і зно­ву. Ва­жли­во не скіль­ки ра­зів ти впав, а скіль­ки ра­зів устав і пі­шов да­лі! Для тан­ців­ни­ка та­лант ва­жли­вий, але плюс до ньо­го ко­ло­саль­на ди­сци­плі­на і по­стій­на ро­бо­та над со­бою. Тре­ба ні­ко­ли не зу­пи­ня­ти­ся. Я вва­жаю, що пе­ре­шко­ди по­трі­бні для то­го, щоб їх до­ла­ти, і во­ни ро­блять ар­ти­ста силь­ні­шим. І ли­ше по­тім при­йдуть пе­ре­мо­ги»...

■ На кон­цер­ті ко­ле­ги Іва­на Пу­тро­ва — зір­ки сві­то­во­го ба­ле­ту — ви­ко- на­ють но­ме­ри кла­си­чних та су­ча­сних по­ста­но­вок, де­мон­стру­ю­чи роз­ви­ток чо­ло­ві­чо­го тан­цю від по­ча­тку ХХ ст. і до сьо­го­де­н­ня. Цей про­ект Іван Путров при­свя­тив ле­ген­дар­ним зір­кам ми­ну­ло­го: Ні­жин­сько­му, Ну­рі­є­ву, Ба­ри­шні­ко­ву, Ва­си­льє­ву, Да­у­ел­лу.

■ До ре­чі, рік то­му Men іn Motion з ве­ли­ким успі­хом бу­ло пре­зен­то­ва­но у Ки­є­ві. Ни­ні гля­да­чі по­ба­чать но­ві но­ме­ри у ви­ко­нан­ні зна­них тан­ців­ни­ків: прем’єра бер­лін­сько­го «Штатс ба­ле­ту» Ма­рі­а­на Уол­те­ра, мо­ло­дої зір­ки мі­лан­сько­го «Ла Ска­ла» Ти­мо­фія Ан­дрі­я­шен­ка.

■ Вий­дуть на сце­ну й ар­ти­сти, які ду­же спо­до­ба­лись ки­я­нам, ви­сту­па­ю­чи ми­ну­ло­го ро­ку, — це Ва­дим Мун­та­гі­ров (Ко­ро­лів­ський ба­лет, Лон­дон), Да­ні­ел Про­і­ет­то (Нор­везь­кий на­ціо­наль­ний ба­лет, Осло), Джо­ван­ні Прін­чіч (Гол­ланд­ський на­ціо­наль­ний ба­лет, Ам­стер­дам). Свою вір­ту­о­зність та­кож про­де­мон­струє Іван Путров.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ПУ­ТРО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.