Укра­їн­ський, поль­ський і бри­тан­ський по­гля­ди

У Льво­ві де­мон­стру­ють екс­пе­ри­мен­ти із са­краль­ним ми­сте­цтвом

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

Уль­вів­ській га­ле­реї «Дзи­ґа» три­ває ми­сте­цький про­ект « Са­краль­ний про­стір VI. Про ЛЮ­БОВ». Ор­га­ні­зо­ва­но йо­го ми­сте­цьким об’ єд­на­н­ня « НУРТ » за під­трим­ки управ­лі­н­ня куль­ту­ри Львів­ської мі­ської ра­ди.

Основ­на ме­та про­е­кту — по­ка­за­ти мо­жли­во­сті по­шу­ку й екс­пе­ри­мен­тів у су­ча­сно­му са­краль­но­му ми­сте­цтві че­рез ви­ко­ри­ста­н­ня ві­део, муль­ти­ме­дій, пер­фор­ман­су. Та­кож він спря­мо­ва­ний на те, щоб по­пу­ля­ри­зу­ва­ти са­краль­не мистецтво за­га­лом, спри­я­ти роз­ши­рен­ню куль­тур­но-ми­сте­цьких вза­є­мозв’ яз­ків та під­ви­щен­ню куль­тур­но­го сві­то­гля­ду від­ві­ду­ва­чів.

До про­е­кту за­лу­чи­ли ми­тців з Укра­ї­ни, Поль­щі та Ве­ли­ко­бри­та- нії. Зокре­ма це — Ми­хай­ло Ба­ра­баш, Авія Вис & Яе­лі Ґа­брі­е­ли, Во­ло­ди­мир Ко­стир­ко, Па­вел Кор­бус, Па­трик Ру­жи­цький, Во­ло­ди­мир То­пій, Ві­та­лій Шу­пляк.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.