«ЦЕ ХИБНА ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВА ВІД СА­МО­ГО ПО­ЧА­ТКУ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Ко­стян­тин ГРИ­ЩЕН­КО, мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни (2003 — 2005, 2010 — 2012):

— Нам по­трі­бно під­ви­щу­ва­ти про­фе­сіо­на­лізм на­ших ди­пло­ма­тів. І це за­галь­но­прийня­та пра­кти­ка для біль­шо­сті ди­пло­ма­ти­чних ві­домств, у то­му чи­слі та­кої ви­со­ко­ав­то­ри­те­тної, як Ві­ден­ська ди­па­ка­де­мія. Зав­дя­ки та­кій ре­ор­га­ні­за­ції ми, по су­ті, пе­ре­тво­рю­є­мо Ди­па­ка­де­мію на, умов­но ка­жу­чи, бліц-кур­си. Але це не ака­де­мія Ген­шта­бу. Існує істо­тна рі­зни­ця між ко­ро­тко­стро­ко­ви­ми кур­са­ми та не­об­хі­дні­стю пе­рі­о­ди­чно отри­му­ва­ти ґрун­тов­ні до­да­тко­ві на­ви­чки і зна­н­ня, під­го­тов­ку на за­йма­н­ня по­са­ди по­сла­ми. Якщо ми й да­лі бу­де­мо про­су­ва­ти тих, хто вва- жає се­бе сер­йо­зним по­лі­то­ло­гом, але не має жо­дно­го ди­пло­ма­ти­чно­го до­сві­ду, без яко­їсь по­пе­ре­дньої під­го­тов­ки, це не бу­де спри­я­ти під­ви­щен­ню про­фе­сіо­на­лі­зму.

Але це ли­ше від­би­т­тя за­галь­ної тен­ден­ції, ко­ли не­має ні до­ста­тньо­го фі­нан­су­ва­н­ня, ні ува­ги з бо­ку ке­рів­ни­цтва са­мо­го мі­ні­стер­ства до по­треб ди­пло­ма­ти­чної слу­жби, ані зда­тно­сті ста­ви­ти кон­кре­тні зав­да­н­ня не тіль­ки на су­то прі­о­ри­те­тних на­прям­ках, а й на всіх, які ма­ють зна­че­н­ня для на­ших на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів. Руй­ну­ва­н­ня Ди­па­ка­де­мії впи­су­є­ться у за­галь­не по­фі­гіст­ське став­ле­н­ня до най­ва­жли­ві­шої стру­кту­ри, осо­бли­во в умо­вах то­го кон­флі­кту, який, як за­яв­ляє ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви, ми мо­же­мо розв’ яза­ти ли­ше ди­пло­ма­ти­чни­ми ме­то­да­ми.

Не мо­жна ста­ви­ти зав­да­н­ня над­зви­чай­ної сер­йо­зно­сті пе­ред ди­пслу­жбою і не да­ва­ти на­ле­жно­го, в то­му чи­слі осві­тньо­го, ре­сур­су ди­пло­ма­там, не по­ка­зу­ва­ти їм чі­тку пер­спе­кти­ву кар’єр­но­го ро­сту, не за­хи­ща­ти їх від ба­жа­н­ня ско­ро­ти­ти ви­да­тки на те, що є мі­ні­маль­но не­об­хі­дним для за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­сті їхньої ро­бо­ти.

Слід зва­жа­ти на те, що Ди­па­ка­де­мія го­ту­ва­ла не тіль­ки ди­пло­ма­тів, а й дер­жав­них слу­жбов­ців, які пра­цю­ють на рів­ні дер­жав­них обла­сних адмі­ні­стра­цій, ме­рів якраз для на­ла­го­дже­н­ня між­на­ро­дних зв’яз­ків. Унас не­має по­сту­ні­вер­си­тет­сько­го за­кла­ду, який ефе­ктив­но міг би не тіль­ки роз­ши­рю­ва­ти уяву, а й го­ту­ва­ти ви­со­ко­кла­сних спе­ці­а­лі­стів.

Мо­жна бра­ти для на­слі­ду­ва­н­ня не ли­ше при­кла­ди за­хі­дних кра­ї­ни, а й но­вих кра­їн, які ство­рю­ють свої ди­пло­ма­ти­чні ака­де­мії. На­при­клад, Азер­бай­джан чи Ка­зах­стан, які ро­зу­мі­ють, що це — ін­ве­сти­ції у май­бу­тнє. А в Бри­та­нії є вже сто­лі­т­тя­ми ви­бу­до­ва­на ди­пло­ма­ти­чна слу­жба, а на­ша хоч і ба­зу­є­ться на про­фе­сіо­на­лі­змі не­ве­ли­кої гру­пи лю­дей, які цим за­йма­ли­ся ще до не­за­ле­жно­сті, але во­на по­ки що по­тре­бує сер­йо­зно­го під­си­ле­н­ня че­рез ґрун­тов­ні зна­н­ня, які мо­жна здо­бу­ти, на мою дум­ку, перш за все, в Ди­па­ка­де­мії. Ін­ша річ, що са­му Ди­па­ка­де­мію в ме­жах цьо­го тре­ба під­си­лю­ва­ти не ли­ше пен­сіо­не­ра­ми, а й ти­ми, хто актив­но пра­цює в кон­кре­тних на­прям­ках. Якщо під­су­му­ва­ти, то за­про­по­но­ва­не ре­фор­му­ва­н­ня Ди­па­ка­де­мії — це аб­со­лю­тно без­глу­зда і про­валь­на ідея.

P. S.

Ба­га­то пи­тань що­до ре­ор­га­ні­за­ції Ди­па­ка­де­мії за­ли­ши­ло­ся по­за ува­гою. Пе­ред­усім не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що цей за­клад бу­ло ство­ре­но ука­зом Пре­зи­ден­та, а ре­ор­га­ні­зо­ву­ють йо­го по­ста­но­вою уря­ду. До­сі не­ясно, що бу­де з при­мі­ще­н­ням Ди­па­ка­де­мії пі­сля ре­ор­га­ні­за­ції, і го­лов­не, якою бу­де якість осві­ти у дер­жав­но­му на­вчаль­но-на­у­ко­во­му за­кла­ді пі­сля­ди­плом­ної осві­ти « Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія Укра­ї­ни іме­ні Ген­на­дія Удо­вен­ка при Мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ » . Про­по­ну­є­мо за­ці­кав­ле­ним сто­ро­нам при­єд­на­ти­ся до дис­ку­сії.

Ко­стян­тин Гри­щен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.