«ТА­КИХ РІЗКИХ РУХІВ НЕ ТРЕ­БА БУ­ЛО РО­БИ­ТИ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Во­ло­ди­мир ХАНДОГIЙ, пре­зи­дент Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ська асо­ці­а­ція зов­ні­шньої по­лі­ти­ки», екс-по­сол Укра­ї­ни у Ве­ли­ко­бри­та­нії:

— Я осо­би­сто був про­тив­ни­ком лі­кві­да­ції Ди­па­ка­де­мії як на­вчаль­но­го цен­тру і пе­ре­тво­ре­н­ня її на кур­си пе­ре­пі­дго­тов­ки і під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ди­пло­ма­ти­чних пра­ців­ни­ків. Ду­маю, що для нас акту­аль­ним за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня са­ме під­го­тов­ки фа­хів­ців­ди­пло­ма­тів. З мо­мен­ту за­сну­ва­н­ня Ди­па­ка­де­мія не тіль­ки пе­ре­на­вча­ла ди­пло­ма­тів, а й го­ту­ва­ла ма­гі­стрів із зов­ні­шньої по­лі­ти­ки. По­тім бу­ла ство­ре­на аспі­ран­ту­ра і до­кто­ран­ту­ра. Що­прав­да, я не пе­вен, чи нам бу­ла по­трі­бна ця стру­кту­ра.

Усві­тлі су­ча­сних ви­мог Ди­па­ка­де­мія по­тре­бу­ва­ла пев­ної ре­фор­ма­ції, але та­ких різких рухів не тре­ба бу­ло ро­би­ти. Про­те це ви­бір ке­рів­ни­цтва МЗС, тож по­ба­жа­є­мо йо­му успі­хів на цьо­му шля­ху.

Мо­жу від­зна­чи­ти, що ко­ли у нас бу­дуть ви­ші на кшталт Гар­вар­да, Оксфор­да і Кем­бри­джа, які го­ту­ва­ти­муть ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні ка­дри в тій чи ін­шій га­лу­зі, то­ді, мо­жли­во, при МЗС до­сить ма­ти кур­си чи центр пі­сля­ди­плом­ної осві­ті.

Ме­ні зда­є­ться, що Укра­ї­на втра­ти­ла сер­йо­зний на­вчаль­ний за­клад з під­го­тов­ки спе­ці­а­лі­стів для ди­пло­ма­ти­чної слу­жби. Не знаю, чи вда­сться це ком­пен­су­ва­ти но­вою фор­мою. До ре­чі, Ди­па­ка­де­мія має ім’ я Удо­вен­ка. І це пра­виль­но. Я мо­жу ска­за­ти як сві­док, що Удо­вен­ко не про та­ку ака­де­мію мрі­яв. А він го­во­рив і ста­вив нам, ме­ні, як йо­го за­сту­пни­ко­ві, зав­да­н­ня ство­рю­ва­ти по­ту­жний на­вчаль­ний і в то­му чи­слі до­слі­дни­цький за­клад, який ви­ко­ну­вав би за­мов­ле­н­ня МЗС із роз­роб­ки тих чи ін­ших акту­аль­них про­блем між­на­ро­дних від­но­син.

Я вну­трі­шньо пе­ре­ко­на­ний, що нам за­ра­но бу­ло лі­кві­до­ву­ва­ти Ди­па­ка­де­мію як на­вчаль­ний за­клад з та­ким ви­со­ким рів­нем акре­ди­та­ції.

Во­ло­ди­мир Хандогiй

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.