Бур­штин­ська ТЕС по­став­ля­ти­ме до ЄС «чи­сту» еле­ктро­енер­гію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«ДТЕК Енер­го» по­ча­ла ре­кон­стру­кцію енер­го­бло­ку №10 Бур­штин­ської ТЕС вар­ті­стю 1,1 мі­льяр­да гри­вень. До гру­дня пла­ну­є­ться про­ве­сти по­ву­зло­ву за­мі­ну агре­га­тів і від­но­ви­ти си­сте­ми бло­ку, що спри­я­ти­ме удо­ско­на­лен­ню йо­го ви­ро­бни­чих та еко­ло­гі­чних ха­ра­кте­ри­стик. Ре­кон­стру­кці­єю, зокре­ма, пе­ред­ба­че­на за­мі­на тур­бі­ни, ба­ра­ба­на ко­тла, транс­фор­ма­то­ра вла­сних по­треб, си­сте­ми збу­дже­н­ня тур­бо­ге­не­ра­то­ра, а та­кож пов­на ре­кон­стру­кція ге­не­ра­то­ра, си­сте­ми пи­ло­при­го­ту­ва­н­ня. Для зни­же­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів пла­ну­є­ться за­мі­ни­ти еле­ктро­фільтр. Ви­ки­ди твер­дих ре­чо­вин в атмо­сфе­ру зни­зя­ться до 50 мі­лі­гра­мів на ку­бо­метр, що від­по­від­ає єв­ро­пей­ським стан­дар­там.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.