Чи звіль­нять го­лов­но­го за­лі­зни­чни­ка?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян ви­сту­пає за від­став­ку очіль­ни­ка ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» Вой­це­ха Бал­чу­на, рі­чний кон­тракт із яким за­кін­чу­є­ться у трав­ні 2017 ро­ку. «Кон­тракт слід бу­ло б ро­зі­рва­ти вже на дру­го­му мі­ся­ці ро­бо­ти Вой­це­ха Бал­чу­на, але це пи­та­н­ня має бу­ти ви­рі­ше­не на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну в трав­ні цьо­го ро­ку», — ска­зав мі­ністр жур­на­лі­стам у ку­лу­а­рах Укра­їн­сько­го ін­фра­стру­ктур­но­го фо­ру­му і до­дав, що у ньо­го є три кан­ди­да­ту­ри на цей пост із се­ре­до­ви­ща ко­ли­шніх укра­їн­ських за­лі­зни­чни­ків, а та­кож із чи­сла за­хі­дно­єв­ро­пей­ських фа­хів­ців. На­га­да­є­мо, що прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман у сі­чні цьо­го ро­ку під­три­мав очіль­ни­ка «Укр­за­лі­зни­ці» Бал­чу­на у кон­флі­кті з Оме­ля­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.