Ко­ли абон­пла­та у ва­ку­у­мі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Асо­ці­а­ція га­зо­во­го рин­ку Укра­ї­ни, опе­ра­то­ри га­зо­роз­по­діль­них ме­реж (обл­га­зи) та по­ста­чаль­ни­ки га­зу за спе­цо­бов’яз­ка­ми (PSO) звер­ну­ли­ся до Пре­зи­ден­та, прем’єра та го­ло­ви НКРЕКУз про­ха­н­ням усу­ну­ти пра­во­вий ва­ку­ум у пи­тан­ні опла­ти за газ і йо­го роз­по­діл, що ви­ник пі­сля від­мі­ни по­ста­но­ви енер­го­ре­гу­лю­валь­ни­ка про вве­де­н­ня абон­пла­ти за роз­по­діл га­зу. «На сьо­го­дні втра­ти­ла си­лу вся нор­ма­тив­но-пра­во­ва ба­за для за­без­пе­че­н­ня роз­ра­хун­ків спо­жи­ва­чів за при­ро­дний газ, що ді­я­ла до 1 квітня 2017 ро­ку . Від­су­тність но­вих пра­вил вза­є­мо­ро­зра­хун­ків на рин­ку та від­мі­на за­твер­дже­них та­ри­фів на по­слу­ги роз­по­ді­лу га­зу за­ли­шає під­при­єм­ства га­зо­вої га­лу­зі без фі­нан­су­ва­н­ня», — йде­ться в ли­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.