Ко­ри­сту­є­шся по­слу­га­ми — пла­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної ре­спу­блі­ки Крим по­да­ла по­зов до ро­сій­ської авіа­ком­па­нії про стя­гне­н­ня 354,4 ти­ся­чі єв­ро за не­спла­ту ае­ро­на­ві­га­цій­них по­слуг при її що­ден­них по­льо­тах на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Кри­му. Ще в се­ре­ди­ні трав­ня 2016 ро­ку Дер­жа­віа­слу­жба Укра­ї­ни скла­ла 57 про­то­ко­лів про пра­во­по­ру­ше­н­ня ро­сій­сько­го ВАТ «Ае­ро­флот — ро­сій­ські авіа­лі­нії», на під­ста­ві яких бу­ли прийня­ті по­ста­но­ви про на­кла­де­н­ня штра­фів на за­галь­ну су­му по­над 7,7 міль­йо­на гри­вень. «Ае­ро­флот» оскар­жив ці про­то­ко­ли в су­до­во­му по­ряд­ку, про­те су­ди пер­шої, апе­ля­цій­ної та ка­са­цій­ної ін­стан­цій у за­до­во­лен­ні йо­го по­зо­ву від­мо­ви­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.