Хто опи­нив­ся у пас­тці ди­я­воль­сько­го дур­ма­ну

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Остан­ній ва­гон » — до­ку­мен­таль­на ви­ста­ва, яку зі спо­від­ей нар­ко­за­ле­жних ство­рив ре­жи­сер Та­рас Жир­ко, скла­ла­ся в гу­чний те­ста­мент: і мер­твим, і жи­вим, тим, хто опи­нив­ся у пас­тці ди­я­воль­сько­го дур­ма­ну. Мар­ксист­ське га­сло, що всі не­ду­ги є про­ду­ктом со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го се­ре­до­ви­ща, ма­ло по­с­при­я­ло ви­ду­жан­ню люд­ства. Не­має пе­ре­кон­ли­вих до­ка­зів вза­є­мозв’яз­ку рів­ня нар­ко­ма­нії з со­ці­аль­ним устро­єм, еко­но­мі­чним ста­ном кра­ї­ни, за ви­ня­тком тих, де вжи­ва­н­ня під­ба­дьо­рю­ва­чів уко­рі­не­но у ві­ко­ві тра­ди­ції.

Во­дно­час має мі­сце кон­ста­та­ція то­го, що вплив нар­ко­ти­ків не обов’яз­ко­во свід­чить про пси­хі­чні хво­ро­би. Кіль­кість не­за­ле­жних спо­жи­ва­чів нар­ко­ти­ків по­мі­тно пе­ре­ви­щує кіль­кість нар­ко­за­ле­жних. Без ро­зу­му­ва­н­ня, че­рез від­вер­ті роз­по­віді мо­ло­дих лю­дей про те, як «при­са­ди­ли», «зва­би­ли», «при­зви­ча­ї­ли», ви­ста­ва ствер­джує, що вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­ків жор­сто­ко роз­ри­ває зв’язок між во­лею та ді­єю.

І вре­шті-решт на­слід­ком є руй­ну­ва­н­ня вла­сних під­мур­ків то­го, що ро­бить те­бе са­мим со­бою.

Зом­бі, які ді­ють не з вла­сної во­лі, — най­стра­шні­ша за­гро­за су­спіль­ству.

Я сві­до­мо не опи­сую ху­до­жніх при­йо­мів, які у на­зва­них ви­ста­вах ча­сто ство­рю­ють кон­тр­текст.

Не­до­ві­ра до сло­ва ви­мов­ле­но­го хоч і мен­ша за не­до­ві­ру до сло­ва ви­дру­ку­ва­но­го, в роз­мо­ві на та­кі те­ми до­ла­є­ться ра­ді­стю спів­від­чу­т­тя. Са­ме спів­від­чу­т­тя, а не спів­чу­т­тя, яке при­ни­жу­ва­ло брів­ною мі­рою і сце­ну, і зал, і ство­рю­ва­ло бне­зру­чність від­вер­то­сті.

ФО­ТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО ТЕ­А­ТРУ ІМ. І. ФРАН­КА

В «Остан­ньо­му ва­го­ні» гра­ють акто­ри-ама­то­ри, які по­збу­ли­ся нар­ко­ти­чної за­ле­жно­сті й ни­ні зі сце­ни роз­ка­зу­ють про свою би­тву за жи­т­тя

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.