У ко­хан­ні не­має збо­чень

Den (Ukrainian) - - Культура -

За­сно­ва­ний Яро­сла­вою Крав­чен­ко «Ди­кий те­атр» спіль­но із Львів­ським те­а­тром ім. Ле­сі Укра­їн­ки пред­ста­ви­ли у «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» ви­ста­ву за п’єсою ві­до­мо­го ка­над­сько­го сце­на­ри­ста і пи­сьмен­ни­ка Мі­ше­ля Мар­ка Бу­ша­ра «Том на фер­мі», про­дю­сер Оле­ксій Ана­нов.

Ди­кий та­нок гір­ких де­ма­ску­вань не­зру­чних тем (ви­ста­ви «Бу­ти зни­зу» та «По­пи, мєн­ти, ба­бло, ба­би») свя­ткує по­ро­зу­мі­н­ня з уже до­во­лі ши­ро­ким ко­лом одно­дум­ців. У ко­ха­ні не­має збо­чень. Ко­ха­н­ня ви­ще норм. Ко­ха­н­ня ствер­джує ве­лич осо­би­сто­сті. Істо­ри­чні спро­би фор­ма­лі­зу­ва­ти ко­ха­н­ня, як і ев­та­на­зію, не ви­три­му­ють ви­про­бу­ва­н­ня об­ста­ви­на­ми ча­су.

Го­мо­се­ксу­аль­ні шлю­би в Єв­ро­пі ма­ють ви­рі­ши­ти перш за все пи­та­н­ня стра­ху­ва­н­ня, спад­ку, за­без­пе­че­н­ня то­го, хто втра­тив го­ду­валь­ни­ка. Це ще ду­же дов­го не до нас. А от жор­сто­кість до­ве­де­н­ня пра­ва на ко­ха­н­ня і жор­сто­кість пом­сти за не­хту­ва­н­ня ним са­ме в го­мо­се­ксу­аль­но­му се­ре­до­ви­щі вра- жає на­віть до­свід­че­них слід­чих.

Три­ку­тник «два бра­ти і ми­лий су­сід­ський хло­пчик» у ма­лень­ко­му се­лі про­ри­ває за­го­стре­ні­стю вер­шин мі­цну тка­ни­ну пу­блі­чно­сті сіль­сько­го жи­т­тя.

Стар­ший брат ка­лі­чить ко­хан­ця мо­лод­шо­го. Той по­ка­лі­че­но­го ви­лі­ко­вує сво­їм ко­ха­н­ням. Але ги­не в ка­та­стро­фі, бо по­спі­шав на по­ба­че­н­ня зі сво­їм обран­цем. Пе­ри­пе­тії з по­хо­ва­н­ням, усві­дом­ле­н­ням ма­тір’ю спе­ци­фі­чно­сті за­ко­ха­но­сті си­на, пря­ме зі­ткне­н­ня стар­шо­го бра­та з ко­лись по­ка­лі­че­ним одно­сель­ча­ни­ном, який став сен­сом жи­т­тя мо­лод­шо­го бра­та, — все це ву­зол, який сам се­бе за­тя­гує го­строю гір­ко­тою при­стра­сті й при­зво­дить до стра­ти пло­ті, стра­ти ві­ри, стра­ти сен­су існу­ва­н­ня.

Ре­жи­сер Пав­ло Ар’є ра­зом із Юрі­єм Ку­лі­ні­чем/Ро­бом Фель­дма­ном (Том), Сер­гі­єм Ме­две­дє­вим/Ан­дрі­єм Си­до­рен­ком (Фран­сіс), Те­тя­ною Фро­ло­вою (Ага­та) та Окса­ною Бор­бат (Са­ра) ско­рі­ше по­зна­ча­ють кон­флікт, ніж ле­зом мо­ти­ва­цій опе­ру­ють про­бле­му.

ФО­ТО ЛІЗИ ЩЕПІНОЇ

Роб Фель­дман (Том) та Ан­дрій Си­до­рен­ко (Фран­сіс) у ви­ста­ві «Том на фер­мі»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.