«ПРИН­ЦИП — ДА­ВА­ТИ ЕФІР ЛИ­ШЕ НАЙ­КРА­ЩИМ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Ма­твій ГА­НА­ПОЛЬ­СЬКИЙ,

те­ле-і ра­діо­ве­ду­чий:

— Ми бу­ду­є­мо но­вий ка­нал, а но­вий ка­нал зав­жди ви­кли­кає ін­те­рес. Ду­маю, що са­ме то­му укра­їн­ський гля­дач пе­ред­усім бу­де нас ди­ви­ти­ся.

Ро­зу­мі­є­те, у ме­не є свої фа­на­ти, у Ки­се­льо­ва є свої фа­на­ти, у ко­жно­го ве­ду­чо­го, яко­го ми вже за­про­си­ли чи ще за­про­си­мо до спів­пра­ці, є пев­ний се­гмент вла­сної ау­ди­то­рії.

Всі ці лю­ди бу­дуть ди­ви­ти­ся онов­ле­ний «То­ніс», бо там є ми, і це щось не­ві­до­ме й но­ве.

Ко­ли ж го­во­ри­ти про ро­лі на ка­на­лі, то для ме­не це бу­де зви­чна і зна­йо­ма гля­да­чам ро­бо­та в ефі­рі. Це озна­йом­ле­н­ня ау­ди­то­рії з но­ви­на­ми дня, пред­став­ле­н­ня ду­мок та оці­нок ці­ка­вих лю­дей і по­шук, якщо мо­жна так ска­за­ти, сен­су жи­т­тя лю­дей в Укра­ї­ні. Все, що я ро­бив до цьо­го.

У ме­не ні­ко­ли не бу­ло де­пу­та­тів чи чле­нів уря­ду — в мо­їх те­ле­ві­зій­них чи ра­діо­про­гра­мах мо­ї­ми го­стя­ми бу­ли ли­ше ана­лі­ти­ки. Ра­зом із цим пу­лом ана­лі­ти­ків ми ство ри мо своє рід ний « клуб Га на - поль­сько­го». І вла­сне, збе­ре­же­н­ня цьо­го клу­бу бу­ло мо­єю умо­вою ро­бо­ти на ка­на­лі. Ме­ні не ці­ка­ві лю­ди, які зай ма ють ся са мо пі а ром, так са­мо як і за­ан­га­жо­ва­ні лю­ди. Прин­цип — да­ва­ти ефір ли­ше най­кра­щим.

Сло­вом, у мо­їх про­гра­мах ко­жну ва­жли­ву по­дію чи за­яву бу­де­мо роз би ра ти в де та лях, бу де мо го - во­ри­ти про смисл ін­фор­ма­цій­но­го дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.